26 Mai 2023

 

Mae Partneriaeth Arloesi Ewrop (EIP) yng Nghymru wedi dathlu chwe blynedd o ariannu prosiectau fferm gyda chynhadledd ddiweddar ger y Drenewydd i nodi penllanw'r rhaglen. Daeth rhaglen EIP yng Nghymru i ben ym mis Mawrth 2023 ond dywedodd ffigwr blaenllaw ym maes amaethyddiaeth Cymru, yr Athro Wynne Jones OBE, wrth y gynhadledd yn Neuadd Gregynog fod ei llwyddiant wedi tynnu sylw at y gwerth yn ei ymagwedd 'o'r gwaelod i fyny' mewn ymchwil yn y dyfodol, a ddisgrifiodd fel “amhrisiadwy.” 

Ers 2017, mae EIP yng Nghymru wedi cael ei ddarparu gan Menter a Busnes ar ran Llywodraeth Cymru. Mae wedi ariannu 46 o brosiectau gwerth £1.8m ac mae hyn wedi bod o fudd uniongyrchol i 200 o ffermwyr a choedwigwyr, ond mae'r manteision wedi treiddio i'r diwydiant ehangach o'r canfyddiadau a ddaeth i'r amlwg. Mae grwpiau o ffermwyr wedi gweithio gyda gwyddonwyr, milfeddygon, a chynghorwyr i dreialu dulliau a syniadau newydd gan gynnwys profi genomig heffrod godro cyfnewid, defnyddio coleri GPS i olrhain defaid sy'n pori tir agored, tyfu glaswellt gyda thechnegau bwydo trwy ddail, a chynhyrchu surop o goed bedw Cymru.

Yn y gynhadledd dywedodd yr Athro Jones ei fod wedi caniatáu i amaethyddiaeth Cymru yn ei chyfanrwydd elwa.

“Rydym yn aml yn gweld yr her o gael y 'gwthiad' gan wyddonwyr i ymuno â 'thynfa' ffermwyr ond mae EIP yng Nghymru a Cyswllt Ffermio wedi gwneud gwaith gwych wrth sefydlu'r cysylltiad hwnnw, drwy ddod â phobl at ei gilydd i fynd i'r afael â phroblemau cyffredin sy'n galw am ateb,” meddai wrth y cynadleddwyr sy'n mynychu'r digwyddiad.

Treialodd y prosiectau dechnegau sydd wedi helpu i wella ansawdd aer a dŵr, storio carbon, bioamrywiaeth a phridd ac iechyd anifeiliaid.

Mae'r fenter wedi bod mor fuddiol nid yn unig bod y rhan fwyaf o'r ffermwyr a gymerodd ran yn bwriadu parhau â rhywfaint o'r gwaith hwnnw ond mae eu busnesau wedi ennill naill ai arbedion cost neu fwy o elw ar gyfartaledd, sef £7,500 o roi'r ymchwil ar waith.

Dywedodd rheolwr rhaglen EIP yng Nghymru, Owain Rowlands, fod y fenter wedi annog cydweithio rhwng ffermwyr, ymchwilwyr, cynghorwyr, ac eraill.

“Mae dod â ffermwyr a phobl eraill sy'n gweithio o fewn y sector amaethyddol at ei gilydd wedi bod yn gyfle gwych i dynnu o brofiadau gwahanol ac i gyflwyno dulliau newydd wrth fynd i'r afael â phroblemau,” meddai.

Ychwanegodd Mr Rowlands fod EIP yng Nghymru wedi lleihau'r bwlch a all fodoli rhwng canlyniadau ymchwil a'u rhoi ar waith ar lefel fferm. Dim ond os caiff ei fabwysiadu'n eang y bydd arloesi yn llwyddiannus ac mae EIP yng Nghymru wedi amlygu pa mor bwysig yw hi i ffermwyr gymryd rhan uniongyrchol mewn rhoi ymchwil ar waith

Roedd cydweithio â'r Ganolfan Cyfnewid Gwybodaeth yn Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS), Prifysgol Aberystwyth, wedi cynorthwyo ffermwyr i sicrhau bod eu prosiectau wedi'u harfogi â'r wybodaeth ddiweddaraf.      

Ond dywedodd Mr Rowlands na fyddai wedi bod yn llwyddiant heb y ffermwyr a oedd wedi bod yn gyfranogwyr allweddol, a'r broceriaid arloesi a'r hwyluswyr a oedd wedi helpu i ddod â'r prosiectau hynny'n fyw. “Mae wedi bod yn brofiad gwych gweld cymaint o amrywiaeth o syniadau arloesol ac uchelgeisiol yn dod gan ffermwyr. Mae gan amaethyddiaeth Cymru lawer iawn i ymfalchïo ynddo,'” meddai.

“Er gwaethaf yr heriau presennol a'r newidiadau sy'n wynebu amaethyddiaeth, rwy'n credu ei bod yn bwysig cofio bod hyn hefyd yn cynnig cyfle i ddatblygu ffyrdd newydd o feddwl a gweithio, fel y mae EIP yng Nghymru wedi'i brofi.”     

Cafodd rhai o'r meysydd a archwiliwyd gan yr astudiaethau hynny, gan gynnwys defnyddio technoleg mewn ffermio, arallgyfeirio ar ffermydd ac arferion sy'n gwella iechyd da byw, eu hystyried mewn cyfres o drafodaethau panel yn y gynhadledd.

Archwiliwyd rôl amaethyddiaeth adfywiol hefyd, gan gynnwys sut y gellid ei integreiddio i amaethyddiaeth Cymru a chynnal cynhyrchu bwyd ar yr un pryd.

Mae un o'r siaradwyr, y ffermwr da byw, Geraint Powell, wedi cyflawni hynny trwy adeiladu deunydd organig ac iechyd y pridd gyda system bori sy'n cael ei phennu gan y cyfnod adfer porfa.

Mae Mr Powell yn rheoli Fferm Cabalva, ger y Gelli Gandryll, gan gymhwyso egwyddorion amaethyddiaeth atgynhyrchiol i'w system bîff a defaid.

“Os yw ffermwyr Cymru yn anelu at bridd iach, anifeiliaid iach, pobl iach, rwy'n credu y byddwn mewn lle llawer gwell,” meddai.

Roedd Mr Powell a'i gyd-banelwyr, y ffermwr a'r ymgynghorydd amaethyddol Hugh Martineau, a Matt Swarbrick, ffermwr permaddiwylliant a arferai fod yn wneuthurwr ffilmiau, i gyd yn cytuno mai'r un egwyddor atgynhyrchiol yr hoffent weld pob ffermwr yn ei mabwysiadu yw adfer iechyd i briddoedd ffermydd lle mae ei angen.

“Mae'n rhaid i ni symud i ffwrdd o'r meddylfryd o orfodi'r tir i wneud pethau nad yw am eu gwneud,” mynnodd Mr Powell.

“Mae cyfleoedd mawr i gael mwy o fiomas i mewn i briddoedd yng Nghymru.”

Prif siaradwyr y gynhadledd oedd Tim Bennett, cadeirydd y Ganolfan Arloesedd a Rhagoriaeth mewn Da Byw (CIEL), a Keri Davies, ffermwr o Bowys, sy'n treialu newidiadau mewn arferion amaethyddol gyda'r nod o wella effeithlonrwydd a gwydnwch ffermydd.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Fferm Rhyd Y Gofaint yn treialu defnyddio meillion gwyn i leihau costau gwrtaith a hybu cynhyrchiant
18 Ebrill 2024 Mae Deryl a Frances Jones o fferm Rhyd Y Gofaint
Fferm laeth yr ucheldir yn treialu cymysgedd hadau gwndwn llysieuol sydd wedi'u sefydlu gyda hau yn uniongyrchol
16 Ebrill 2024 Mae fferm laeth yr ucheldir yng Nghymru yn ceisio
Ffermwr llaeth sy’n manteisio ar ‘Gyllid Arbrofi’ yn ceisio gwella bioleg y pridd
15 Ebrill 2024 Mae ffermwr llaeth yn cyflwyno cannoedd o