Bala, Gwynedd

Prosiect(au) Safle Ffocws: Rheoli Darbodus yn y Busnes Llaeth a Prosiect Porfa Cymru

 

Rheoli Darbodus yn y Busnes Llaeth

Nodau'r prosiect: 

  • Mae Rheoli Darbodus yn fodel rheolaeth a luniwyd i gefnogi ac i gynorthwyo gyda gwelliant parhaus yn y busnes. Fe ddefnyddiwyd y model yn y lle cyntaf mewn busnesau cydweithredol a ffatrïoedd mawr a'i brif bwrpas oedd gwaredu ac i atal creu gwastraff, gan arwain at fwy o gynaliadwyedd a chynnydd mewn proffidioldeb.
  • Bydd y prosiect yn addasu Rheolaeth Ddarbodus i weithio o fewn busnes ffermio llaeth i gynyddi allbynnau trwy leihau mewnbynnau.
  • Mae’r prosiect yn anelu at amlygu manteision Rheolaeth Ddarbodus, megis cynyddu effeithlonrwydd ar fferm a gwella elw net; cyrraedd lefelau uwch o ran perfformiad gweithredol; deall cysylltiadau o fewn gwahanol brosesau ar fferm a'u heffeithiau cysylltiedig; a rhagweld digwyddiadau a rheoli  ergydion i'r system.
  • Bydd hefyd yn cynorthwyo o ran datblygu rheolaeth busnes a phroffesiynoldeb ar gyfer y tîm ffermio, a chynorthwyo ffermwyr i nodi ac i reoli nodau a thargedau'r busnes.

Prosiect Porfa Cymru

Nodau’r prosiect:

Rydym wedi dewis ffermydd traws-sector ar draws Cymru fydd yn mesur a monitro cyfraddau twf eu glaswellt yn wythnosol fel rhan o Brosiect Porfa Cymru newydd Cyswllt Ffermio.

Bydd pob fferm yn defnyddio mesurydd plât i gasglu mesuriadau a byddant hefyd yn casglu samplau misol er mwyn dadansoddi ansawdd.

Bydd y ffermydd i gyd yn mesur tyfiant a chyfaint y Deunydd Sych (DM) sydd ar gael. Rydym wedi gofyn i bob un adnabod a chymharu gwahanol ddulliau o reoli glaswellt – ond mae’r nod yn gyffredin, sef i ganfod y system fydd yn gweddu orau i ofynion cyflenwad a galw da byw. Bydd pob fferm hefyd yn mynd i’r afael â’r defnydd a wneir o ddwysfwyd o ansawdd uchel.

Bydd y prosiect hwn yn eich galluogi i gael yr wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â chynnydd o bob safle trwy glicio ar fap a data Prosiect Porfa Cymru.


Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Pensarnau
Pensarnau, Cross Inn, Llandysul, Ceredigion Prosiect Safle Ffocws
Square Farm
Square Farm, Llanfihangel Troddi, Sir Fynwy Prosiect Safle Ffocws
Gwinllan White Castle
Llanwytherin, Y Fenni, Sir Fynwy Prosiect Safle Ffocws: Sicrhau