Treial: Symleiddio’r patrwm godro er mwyn cynyddu effeithlonrwydd

Mae Tyddyn Cae yn fferm 190 hectar sydd wedi trosi i odro gyda 390 o fuchod Friesian a chroes sy’n lloia yn yr hydref a stoc cyfnewid, gyda phwyslais ar gynhyrchu a defnyddio glaswellt a phorthiant. Ar hyn o bryd mae’r fuches yn cynhyrchu 6,800 litr y fuwch gyda 3,000 litr yn cael ei gynhyrchu ar borthiant. Solidau yw’r prif nod cynhyrchu ar y fferm ac mae’r lefelau braster menyn a phrotein ar y cyd yn sefyll ar 580 kg y fuwch y flwyddyn.

Ers troi at odro 5 mlynedd yn ôl, mae’r busnes wedi bron â dyblu o ran niferoedd y buchod. Mae hyn wedi golygu bod y tîm hefyd wedi tyfu i 6, gan gynnwys gweithwyr rhan-amser, wrth i aelodau newydd ymuno ar fferm Tyddyn Cae. Mae aelodau gwahanol o’r tîm yn godro ar fferm Tyddyn Cae yn ddyddiol sy’n creu risg y bydd anghysondeb yn effeithlonrwydd y patrwm godro.

Mae’r busnes yn awr wedi cyrraedd cyfnod o gadarnhau lle mae niferoedd y buchod ar y lefel addas ar gyfer y llwyfan pori a’r isadeiledd ar y fferm yn ei le. Bydd y fuches yn llaetha ar ei gorau yn ystod misoedd y gaeaf, a gall achosion mastitis clinigol fod yn broblem gyda chostau amrywiol milfeddygol a meddyginiaethau yn uwch na’r cyfartaledd a llawer o ddefnydd o wrthfiotig yn gysylltiedig â hyn ac ar gyfer therapi buchod sych. 

Bydd y prosiect hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu a hyfforddi’r tîm yn Tyddyn Cae fel dull o wella effeithlonrwydd y busnes trwy gael mwy o gysondeb ar draws y tîm a gwella statws iechyd a lles yr anifeiliaid yn y fuches a fydd yn lleihau’r defnydd o wrthfiotigau ar y fferm trwy weithredu cysyniad rheolaeth fain i’r patrwm lloia. 

Trwy yrru mwy o welliant mewn effeithlonrwydd yn y meysydd busnes allweddol hyn, bydd y prosiect hefyd yn cyfrannu at ddeilliannau Rheoli Tir yn Gynaliadwy, gan gynnwys:

  • Safonau uchel o Iechyd a lles anifeiliaid 
  • Lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr