Defnyddio technoleg ‘Rhyngrwyd y Pethau’ (IoT) i wella dulliau rheoli slyri ar ffermydd.

Nod y prosiect hwn oedd deall yn well pa rôl y mae technoleg IoT yn ei chwarae wrth geisio helpu ffermwyr i reoli slyri. Mae cyflwr y pridd, lefel trwythiad, lefelau glawiad a thymheredd yr aer i gyd yn dylanwadu ar ba mor debygol y mae dŵr o lifo oddi ar gaeau. Pan fydd yn digwydd ar ôl gwasgaru slyri gall wastraffu ffynhonnell werthfawr o faetholion ac mae’n berygl o lygru cyrsiau dŵr naturiol. 
Profodd y prosiect hwn ystod o synwyryddion yng Ngholeg Glynllifon a dwy fferm laeth arall yng Ngogledd-orllewin Cymru, Hen Dŷ ger Caernarfon ac Erw Fawr ger Caergybi. Roedd y ffermwyr yn gobeithio y byddai cael gwybodaeth amser real am gyflwr y tir yn caniatáu iddynt wneud penderfyniad cyflym a diogel ar reoli slyri.

 

Gosodwyd gwahanol synwyryddion IoT ar bob un o'r tair fferm:

  1. Synwyryddion trwythiad - gyda'r nod o brofi a fyddai monitro lefel y trwythiad yn gywir yn rhoi gwybodaeth ddefnyddiol i ffermwyr ynghylch pryd mae'n addas i wasgaru slyri ar gae.   
  2. Synwyryddion lleithder pridd - i brofi ansawdd y data a gynhyrchir yn erbyn nifer y synwyryddion fesul cae a’r patrwm gosod.    
  3. Mesurydd Glaw – galluogi ffermwyr i fonitro faint o law sy’n disgyn yn yr ardal. Byddai hyn yn cyfrannu at y penderfyniad cyffredinol ynghylch a yw amodau'n gywir i wasgaru slyri ai peidio.
  4. Synhwyrydd Lefel Pwll Slyri - Mae rheolaeth slyri dda yn cynnwys sicrhau storfa ddiogel ddigonol ar y fferm. Byddai'r data hwn yn rhoi gwybodaeth gywir i'r ffermwr am gapasiti storio.

 

Canlyniadau'r Prosiect

  • Y prosiect hwn oedd y cyntaf o'i fath yng Nghymru i werthuso'r defnydd o dechnoleg IoT wrth reoli slyri.
  • Mae'r dechnoleg a dreialwyd yn gweithio ar gyfer casglu data ar amodau fferm ac mae'r prosiect hwn wedi gosod y sylfeini ar gyfer technoleg IoT i ddarparu gwell gwybodaeth wrth reoli ffynhonnell gyfoethog o faetholion i wella ffermio a lleihau llygredd dŵr.
  • Roedd y data a ddarparwyd gan y synwyryddion yn bwydo i mewn i ddangosfwrdd 'Pethau' (a ddatblygwyd ar wahân i'r prosiect) sydd wedi dangos y potensial i helpu ffermwyr i benderfynu pa gaeau sy'n addas ar gyfer gwasgaru slyri.
  • Gwerthusodd y prosiect hefyd y cyfle i ddefnyddio IoT at ddibenion hunan-archwilio trwy gofnodi amodau amgylcheddol a rhagolygon tywydd ar gyfer ffermydd.
  • Mae'r prosiect hwn yn cefnogi gwneud gwell penderfyniadau y tu hwnt i'r defnydd o slyri. Er enghraifft, gallai synhwyrydd tymheredd pridd gynorthwyo ffermwr i benderfynu ar yr adeg orau i wasgaru gwrtaith nitrogen ar ddechrau tymor newydd wrth ddefnyddio model T-SUM 200.