21 Tachwedd 2023

 

Efallai mai ond un erw o dir ydyw ond i’r bragwr crefft a’r gwneuthurwr seidr Adrián Morales Maillo mae’r cae y mae’n cynhyrchu ffrwyth ynddo drwy gytundeb menter ar y cyd yn rhan annatod o’i fusnes newydd.

Mae'r tir yn rhan o fferm 25-hectar yn Wyecliff ar gyrion y Gelli Gandryll.

Roedd wedi'i osod ar rent i ddefaid bori ond gwelodd y tirfeddiannwr ei botensial i gael ei ddefnyddio'n wahanol.

Dyma le y gwnaeth gynllun Dechrau Ffermio un o brosiectau Cyswllt Ffermio gamu i’r adwy.

Mae’r gwasanaeth ‘Dechrau Ffermio’, wedi’i gynllunio i baru newydd-ddyfodiaid sy’n chwilio am dir a thirfeddianwyr sy’n chwilio am rywun i gydweithio ag ef.

Hyrwyddwyd y cyfle gan Cyswllt Ffermio a gofynnwyd hefyd am ymgeiswyr posibl trwy ei restr 'ceiswyr' Dechrau Ffermio, sef cofrestr o bobl sy'n chwilio am dir.

Roedd rhai o’r rheini’n awyddus i ddefnyddio’r tir i dyfu llysiau ar raddfa fasnachol ond nid oedd y tirfeddiannwr yn meddwl bod y safle mewn sefyllfa dda ar gyfer marchnata’r cynnyrch hwnnw’n gyfanwerthol ac y byddai angen buddsoddi mewn isadeiledd.

Roedd cynnig Adrián, i dyfu ffrwythau meddal organig i'w defnyddio yn ei fusnes bragu a gwneud seidr newydd, Sobremesa Drinks, yn eu barn nhw, yn cyfateb yn berffaith.

“Er mwyn i fusnes sy'n gweithredu o'r safle gael sylfaen, roedd angen iddo fod yn arloesol ac yn arbennig ac roedd gan gynllun Adrián y ddau beth hynny,” meddai Ros.

Roedd Adrián, sy’n frodor o Sbaen, wedi bod yn gweithio fel prif fragwr rhwng Sbaen a’r DU, lle mae ei bartner, Alys Williams, brodor o Gasnewydd, Gwent, yn athrawes.

Roeddent yn chwilio am gyfle i adleoli i ardal wledig ac i sefydlu busnes diodydd crefft gan ddilyn egwyddorion economi gylchol.

Helpodd Cyswllt Ffermio i hwyluso’r cytundeb, gan gynnwys ymgynghoriad cychwynnol gyda chyfreithiwr yn Agri Advisor, a cafodd y contract – trwydded cnwd flynyddol gyda’r opsiwn i’w adnewyddu ei lofnodi – ym mis Chwefror 2021.

Ariannwyd y gwaith o gynnal profion pridd hefyd gan Cyswllt Ffermio ac arweiniodd hynny ynddo’i hun at gyfleoedd pellach i Adrián oherwydd, i fod yn gymwys ar gyfer cyllid 100%, roedd yn rhaid i’r gwaith gael ei wneud fel rhan o grŵp.

Roedd Adrián wedi bod yn chwilio am adeilad i'w ddefnyddio fel ystafell eplesu a thap ac roedd un o'r ddau ffermwr arall yn y grŵp yn gallu darparu'r cyfle hwnnw.

Sicrhaodd Adrián ganiatâd cynllunio i drosi’r adeilad ac mae bellach yn rhedeg ei fusnes oddi yno.

Mae'r aeron y mae'n eu tyfu ar y fferm, gan gynnwys llus, mwyar duon, eirin Mair, mafon a mwyar logan, a gynhyrchodd 180kg o ffrwythau yn 2023, yn cael eu defnyddio i roi blas ar y cwrw a'r seidr a gynhyrchir yno.

Nid yn unig y bu i’r cynllun Dechrau Ffermio helpu gydag elfen gyfreithiol a busnes y cytundeb ond darparodd gyngor ymarferol hefyd, gyda mewnbwn gan Chris Creed, arbenigwr mewn cynhyrchu cnydau, a Cate Barrow, o ADAS, arbenigwr busnes sydd wedi ymgymryd â llawer o brosiectau menter ar y cyd ledled Cymru.

Mae’r tirfeddianwyr hefyd wedi gallu helpu Adrián i adeiladu rhwydwaith busnes trwy eu cysylltiadau, gan ei gyflwyno i bobl sydd wedi defnyddio ei gynnyrch a’i wasanaethau.

Mae Adrián a’i bartner busnes newydd yn cytuno bod Dechrau Ffermio wedi chwarae rhan allweddol wrth helpu’r fenter ar y cyd i ddwyn ffrwyth.

I Adrián, mae dod yn dyfwr ac yn fragwr yn gwireddu breuddwyd. “Mae Cyswllt Ffermio wedi chwarae rhan allweddol wrth wneud i hynny ddigwydd,'' meddai.
 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Treial Cyswllt Ffermio i helpu ffermwyr ganfod y system orau ar gyfer sefydlu gwndwn llysieuol
21 Chwefror 2024 Mae gwndwn llysieuol â gwreiddiau dwfn ar fferm
Mae diogelu fferm ucheldir ei theulu yng Nghymru ar gyfer y dyfodol yn flaenoriaeth i Anna Jones, ffermwr pedwaredd genhedlaeth – sydd, gyda’r wybodaeth a’r hyder a enillwyd trwy Cyswllt Ffermio, yn bwrw ymlaen â’r nod hwnnw.
19 Chwefror 2024 {"preview_thumbnail":"/farmingconnect/sites
Fferm yn ymuno â Cyswllt Ffermio i gyflymu potensial genetig buches laeth
08 Chwefror 2024 Mae fferm laeth yng Nghonwy yn harneisio pŵer