3 Ebrill 2023

 

Mae ffermwyr yn cael y cyfle i dreialu arloesiadau a thechnolegau newydd ym myd ffermio cyn i Gymru drosglwyddo i’r Cynllun Ffermio Cynaliadwy gan fod Cyswllt Ffermio yn recriwtio ffermydd i dreialu prosiectau ar y fferm.

Dechreuodd rhaglen trosglwyddo gwybodaeth newydd Cyswllt Ffermio ar 1 Ebrill 2023 gan Llywodraeth Cymru, sydd bellach yn chwilio am fusnesau i ymuno â ‘Rhwydwaith Ein Ffermydd’.

Bydd y ffermydd yn cael y cyfle i gynnal treialon a phrosiectau wedi'u hariannu ar agweddau ar ffermio y mae ganddynt ddiddordeb ynddynt ac y maent yn disgwyl i fod o fudd i'w busnesau.

Bydd ffocws ar arloesi a thechnolegau newydd i’w helpu nhw a ffermydd eraill Cymru i gyrraedd sero net erbyn 2050, ac i adeiladu gwytnwch a chynaliadwyedd yng nghanol hinsawdd sy’n newid.

Bydd y ffermydd yn elwa ar gymorth prosiect sylweddol ac arweiniad gan arbenigwr diwydiant sector-benodol a ariennir yn llawn.

Dywedodd Pennaeth Technegol Cyswllt Ffermio, Siwan Howatson, fod ffermydd a fu’n rhan o’r rhwydwaith yn flaenorol wedi dysgu pa systemau ac arferion sy’n gweithio’n dda – a pha rai nad ydynt ar gyfer eu ffermydd unigol.

“Maen nhw nawr mewn sefyllfa gystadleuol gryfach, mewn sefyllfa well i ddelio ag ansefydlogrwydd y farchnad, i ffynnu a llwyddo,” meddai.

Maent yn cynnwys Llion a Siân Jones, sy'n ffermio ym Moelogan Fawr, ger Llanrwst.

Dywedodd y teulu Jones fod eu gwaith fel safle arddangos wedi bod yn “gyfle gwych” i ddadansoddi agweddau penodol o’r fferm i wella proffidioldeb a diogelu’r busnes at y dyfodol.

“Roedd y ddau brosiect yn ymwneud â chasglu a dadansoddi data i wella iechyd ac effeithlonrwydd diadelloedd a buchesi; mae hyn wedi ein galluogi i nodi'r stoc sy'n perfformio orau ar ein fferm ucheldir.''

Nid ffermydd fel Moelogan Fawr yn unig a gafodd fudd o’r prosiectau hynny – roedd y treialon wedi ysbrydoli ac annog llawer o rai eraill i roi ffyrdd arloesol o weithio ar waith ac i gyflwyno technolegau newydd i wella perfformiad, meddai Mrs Howatson.

“Bydd y recriwtiaid newydd yn parhau i roi'r ysbrydoliaeth a'r anogaeth hon i eraill hefyd i ystyried sut y gallant gynyddu cynaliadwyedd hirdymor eu busnesau cyn y CFfC newydd,'' dywedodd.

Mae ffermydd yn cael eu recriwtio o’r sectorau llaeth, cig coch, moch, dofednod, âr a garddwriaeth, a ffermydd â choetir hefyd.

Gellir cyflwyno ceisiadau i fynegi diddordeb o ddydd Llun 3 Ebrill 2023 tan 10am dydd Llun 17 Ebrill 2023 ar wefan Cyswllt Ffermio.

Dywedodd Mrs Howatson eu bod yn chwilio am geisiadau gan unigolion awyddus, uchelgeisiol a blaengar sydd am ddatblygu eu busnesau dros y ddwy flynedd nesaf.

“Rydym yn awyddus i glywed gan ffermwyr sy’n barod i agor eu drysau i ffermwyr eraill o’r un anian i ddysgu a rhannu arfer gorau a syniadau newydd ar gefn prosiectau ar y fferm a chanlyniadau treialon i ysgogi arloesedd ar draws y diwydiant ffermio yng Nghymru drwy ddigwyddiadau ar y fferm, digwyddiadau digidol a’r cyfryngau cymdeithasol,'' meddai.

Gall ffermydd fod yn rhan o'r rhwydwaith am flwyddyn neu ddwy. Byddant hefyd yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn prosiectau aml-safle Cymru gyfan tebyg i Brosiect Pridd Cymru Cyswllt Ffermio. 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Datblygu strategaeth newydd ar gyfer sgiliau, datblygiad a hyfforddiant i weithwyr amaethyddol yng Nghymru
02 Hydref 2023 'Gweithio yng Nghymru…cefnogi ein gweithwyr amaeth
Meillion coch yn chwarae rhan bwysig wrth leihau costau mewnbwn fferm dda byw
27 Medi 2023 Mae meillion coch llawn protein yn helpu fferm dda
Ychwanegwyd ffrwythlondeb gwartheg llaeth at weithdai hyfforddiant iechyd anifeiliaid Cyswllt Ffermio
25 Medi 2023 Bydd meysydd allweddol a all helpu i sicrhau