23 Mehefin 2020

 

Mae Cyswllt Ffermio wedi canfod ffordd arloesol o ymateb i’r ffaith bod digwyddiadau ar ffermydd wedi cael eu gohirio ar gyfer yr haf drwy gynnal cyfres o ddarllediadau digidol byw oddi ar ei safleoedd arddangos.

Bydd y darllediadau hyn yn mynd â'r digwyddiadau i ffermwyr, gan alluogi Cyswllt Ffermio i barhau i ymgysylltu â nhw yn ystod y pandemig.

Dywed Dewi Hughes, Rheolwr Technegol Cyswllt Ffermio, y bydd y darllediadau ar-lein yn sicrhau bod ffermwyr yn dal i allu ymuno hyd yn oed pan na allant ddod ynghyd ar y fferm tra bod mesurau cadw pellter cymdeithasol a chyfyngiadau teithio mewn grym.

"Bydd ffermwyr yn gallu gweld drostynt eu hunain o gysur eu cartrefi sut mae technoleg newydd a gwahanol dechnegau rheolaeth yn gallu newid eu harferion ffermio,” meddai Mr Hughes.

Bydd yr holl ddigwyddiadau yn dechrau am 19:30 ac yn cael eu ffrydio yn fyw ar blatfform Zoom. Bydd cyfle i glywed wrth ffermwyr y safleoedd arddangos ynghyd â chlipiau fideo o’r ffermydd, a bydd y swyddogion technegol sy'n gyfrifol am y prosiectau unigol ac arbenigwyr ac ymgynghorwyr y prosiect yn rhoi cyflwyniadau ac yn ymuno yn y drafodaeth drwy gyswllt byw.

Bydd y digwyddiadau 90 munud o hyd yn ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau gan gynnwys rheoli pridd a glaswelltir, cnydau, geneteg, ffrwythlondeb, cynhyrchu wyau dofednod a thechnoleg synwyryddion.

Bydd cyfle i ffermwyr ryngweithio yn ystod y digwyddiadau hyn trwy gyflwyno cwestiynau i'r ffermwyr a'r panel o arbenigwyr.

 

Gweler yr amserlen arfaethedig ar gyfer y digwyddiadau isod:

Dyddiad

Amser

Safle Arddangos

Prif bwnc y digwyddiad

08/07/2020

19:30

Moelogan Fawr,

Llanrwst

Buddion technoleg newydd i ganfod buchod yn gofyn tarw ar gyfer gwella perfformiad a phroffidioldeb y fuches sugno.

22/07/2020

19:30

Mountjoy,

Hwlffordd

Croesawu technoleg genomeg i fridio buchod cyfnewid a lleihau mewnbynnau nitrogen trwy ddefnyddio meillion.

05/08/2020

19:30

Rhiwaedog, Y Bala

Gwerthuso buddion technoleg i ganfod pan fo buchod yn gofyn tarw i sicrhau enillion o ran ffrwythlondeb y fuches sugno.

Gwella cynhyrchiant ac effeithlonrwydd oddi ar y borfa.

19/08/2020

19:30

Wern,

Y Trallwng

Archwilio'r amodau amgylcheddol gorau posibl ar gyfer ieir dodwy maes h.y. aer, gwastraff a dŵr i wella iechyd yr adar ac felly cynhyrchiant a phroffidioldeb.

02/09/2020

19:30

Graig Olway,

Brynbuga

Canolbwyntio ar symudedd gwartheg, storio slyri ac isadeiledd.

16/09/2020

19:30

Dolygarn,

Y Drenewydd

Opsiynau porthiant amgen i wella cynhyrchiant a lleihau'r effaith amgylcheddol ar fferm ucheldir.

 

Bydd manylion am sut i gael mynediad i'r digwyddiadau yn cael eu cyhoeddi ar galendr digwyddiadau ar-lein Cyswllt Ffermio yma.

Mae Cyswllt Ffermio, sy’n cael ei ddarparu gan Menter a Busnes a Lantra, yn cael ei gyllido drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Arbedion costau sylweddol i fferm bîff a ddefnyddiodd wasanaethau Cyswllt Ffermio
07 Rhagfyr 2023 Mae dull o reoli glaswelltir sy’n cael ei
Astudio gwerth gwrychoedd wrth storio carbon islaw’r tir ym Mhrosiect Pridd Cymru
05 Rhagfyr 2023 Mae’r rhan y mae gwrychoedd yn ei chwarae wrth
Uchelgais i leihau’r defnydd o ddwysfwyd yn symud gam ymlaen gyda phrosiect meillion coch Cyswllt Ffermio
04 Rhagfyr 2023 Gallai amser pesgi ŵyn gael ei leihau’n sylweddol