Welsh Government

11 Tachwedd 2020

 

Mae prosiect sydd wedi arwain at welliannau sylweddol mewn ansawdd llaeth ar ffermydd godro sy’n cyflenwi hufenfa yng Nghymru bellach yn cael ei ehangu.

Mae Cyswllt Ffermio, ar y cyd â Kite Consulting, yn cynnig cyfle i gwmni prosesu weithio gyda’i gyflenwyr i wella eu cyfrif celloedd somatig (SCC) a lefelau bactoscan.

Bydd y prosiect “Godro pob Tamaid”, sydd wedi’i ariannu’n llawn, yn dilyn rhaglen beilot a ddarparwyd ar y cyd â Hufenfa De Arfon yn 2019.

Llwyddodd y prosiect peilot i sicrhau gwelliant o 21 uned ar gyfartaledd o ran lefelau bactoscan, a lleihad o 49,000 cell/ml ar gyfartaledd o ran cyfrif celloedd somatig.

Ar gyfer buchesi problemus, amcangyfrifir bod hyn wedi arwain at gynnydd o £4,240 mewn refeniw dros gyfnod o flwyddyn (yn seiliedig ar gyfanswm cyfartalog o fuchesi gyda rhwng 40 a 280 o wartheg).

Mae’r prosiect newydd, a fydd yn rhedeg tan ddiwedd mis Mehefin 2021, yn rhoi cyfle i gwmni prosesu arall a’i gyflenwyr i ailadrodd y llwyddiant hwn.

Dywed Elliw Hughes o Cyswllt Ffermio, y bydd cyfarfodydd ‘rhithwir’ yn cael eu cynnal rhwng y cwmni prosesu a ddewisir a’u cyflenwyr. Byddai’r cyflenwyr hefyd yn cael ymweliad un i un gan arbenigwr peiriannau godro i edrych ar feysydd i’w gwella - naill ai gwella’r cyfrif celloedd a lefelau mastitis neu lefelau bactoscan.

“Os bydd y cyflenwr yn dewis cyfrif celloedd somatig/mastitis fel maes i’w wella, bydd gwartheg gyda chyfrif celloedd uchel/mastitis yn cael eu profi i ganfod y straen bacteria amlycaf, ynghyd â dadansoddiad o unrhyw gofnodion ansawdd llaeth sydd ar gael,” meddai.

Bydd ymweliad gan arbenigwr yn edrych ar heriau amgylcheddol y fferm, ynghyd â’r drefn arferol ar gyfer godro, a bydd cynllun gweithredu’n cael ei greu.

Os bydd y cyflenwr yn dewis yr agwedd bactoscan, bydd dadansoddiad ‘NMR Bacto-breakdown’ yn cael ei gwblhau i ganfod ai ffactorau amgylcheddol neu’r peiriannau yw’r broblem. 

Yn ystod yr ymweliad, bydd y siediau’n cael eu hasesu, ynghyd â’r broses odro, arferion glanhau peiriannau a’r system oeri llaeth, a bydd cynllun gweithredu’n cael ei greu yn dilyn hynny.

Yn dilyn yr ymweliadau, bydd y cyfrif celloedd a’r lefelau bactoscan yn cael eu monitro am gyfnod o dri mis, gyda chymorth ar gael dros y ffôn gan yr arbenigwr cyn dadansoddi’r canlyniadau a’r canfyddiadau a’u hadrodd yn ôl i’r cyflenwyr sy’n cymryd rhan. 

Mae Ms Hughes yn annog cwmnïau prosesu i gymryd rhan.

Bydd y cwmni prosesu yn elwa drwy gael llaeth o ansawdd uwch, gan arwain at gynyddu oes silff a lleihau gwastraff, a bydd yn cynnig elw ariannol i’r cyflenwyr,” meddai.

Mae’r ffurflen ar gyfer datgan diddordeb ar gael ar y wefan yma.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Cwrs Dysgu Cymraeg newydd ar gyfer y sector amaeth
19 Ionawr 2022 Yr wythnos hon, cyhoeddodd y Ganolfan Dysgu
Magnesiwm cyn lloia’n cefnogi dulliau atal twymyn ar fferm laeth yng Nghymru
7 Ionawr 2022 Mae defnyddio nifer o strategaethau i atal twymyn
Milfeddygon yn cynghori ffermwyr am fagu lloi teirw o'r fuches odro yn llwyddiannus
14 Rhagfyr 2021 Bydd technegau magu da yn allweddol i economeg a