19 Awst2021

 

Dros y deuddydd diwethaf, mae’r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths wedi cyfarfod â chynrychiolwyr o safleoedd prosiectau arddangos ac arloesi Cyswllt Ffermio a defnyddwyr y gwasanaeth yng Nghanolbarth a De Orllewin Cymru. 

Er mwyn trafod y prosiectau a gynhaliwyd, arloesi a datblygiad y diwydiant, fe wnaeth Ms Griffiths dri ymweliad yn ystod ei thaith. 

Yn gartref i Tom a Beth Evans, safle arddangos Pentre ger Aberystwyth oedd yr ymweliad cyntaf a phrif ffocws y safle yw gwneud y defnydd gorau posib o laswellt. Wrth drafod y prosiect ac effaith pori cylchdro ar ddeunydd organig y pridd, dywedodd Lisa Roberts, Swyddog Technegol Cig Coch, wrth Ms Griffiths am yr arwyddion cadarnhaol mae system bori cylchdro wedi’i ddangos ar ddeunydd organig pridd y fferm. 

Wrth drafod canlyniadau cynnar y prosiect, soniwyd am y buddion o ran cynyddu gallu Pendre i ddal a storio carbon, gan amlygu pwysigrwydd ehangach cyflwyno a hyrwyddo arferion cynaliadwy mewn systemau ffermio ledled Cymru.

Gyda chynaliadwyedd yn gadarn ar agenda’r daith, ymweld â fferm Tresinwen oedd nesaf, safle sy’n rhan o brosiect Partneriaeth Arloesi Ewrop (EIP), i gyfarfod â Richard Lewis. 

Siaradodd Richard, sy’n rhan o brosiect Porfa ar gyfer Peillwyr, ynghyd â Lynfa Davies, Rheolwr Cyfnewid Gwybodaeth, am y gwaith effeithiol sydd wedi cael ei wneud gan aelodau o gwmni llaeth cydweithredol Calon Wen dros y tair blynedd i hybu niferoedd pryfed peillio ar eu ffermydd. 

Gyda rhywogaethau peillio yn chwarae rhan hanfodol mewn amaethyddiaeth a chynhyrchu bwyd, bu Ms Griffiths yn canmol canlyniadau’r prosiect a’i effaith o ran mynd i’r afael â dirywiad poblogaethau pryfed a pheillwyr yn y DU.

Daeth taith Ms Griffiths i ben gyda Bryn Perry a Rebecca Morris. Mae Bryn a Rebecca yn rhentu Fferm Wernllwyd gan Gyngor Sir Benfro ac yn cadw diadell o 120 o famogiaid ar gyfer godro yn ogystal â gyr bychan o alpacaod. 

Eglurodd Bryn i Ms Griffith, ar ôl cael eu hannog gan y gefnogaeth a gawsant trwy wasanaethau Cyswllt Ffermio, megis Bwtcamp Busnes, Gwasanaeth Cynghori ac Agrisgôp, cymerodd y cwpl ran mewn menter ar y cyd gyda Defaid Dolwerdd yn 2020 trwy raglen Mentro Cyswllt Ffermio gyda’r bwriad o ehangu eu busnes llaeth dafad.   

Rhoddodd Lesley Griffiths, Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r trefnydd glod i’r cwpl am eu gweledigaeth wrth ehangu’r busnes a soniodd am y gefnogaeth barhaus mae Llywodraeth Cymru yn ei roi i ffermwyr Cymru i archwilio ffyrdd newydd o arallgyfeirio yn y farchnad ac ychwanegu gwerth i’w cynhyrchion.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Gallai sychu sarn ieir gan ddefnyddio bacteria di-heintus helpu ffermwyr dofednod i addasu i'r Rheoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) newydd
30 Medi 2021 Mae arbrawf ar fferm wyau maes ym Mhowys wedi dangos
Pwyso a mesur manteision ac anfanteision tros-hadu â meillion ar fferm yng Nghymru
23 Medi 2021 Mae ffermwyr glaswelltir sy’n ceisio sicrhau’r
Technoleg ddigidol yn canfod cloffni mewn gwartheg mewn arbrawf ar fferm laeth yng Nghymru
22 Medi 2021 Mae technoleg fonitro soffistigedig yn helpu fferm