30 Tachwedd 2022

 

Yn ystod y Ffair Aeaf eleni yn Llanelwedd, lansiodd Gweinidog Materion Gwledig Llywodraeth Cymru, Lesley Griffiths, ymgyrch gyhoeddusrwydd ddwyieithog newydd am ddiogelwch ar y fferm, gan dargedu plant cynradd yng Nghymru. 

Cynhyrchwyd fideo fer a dau lyfr gwaith A4 lliwgar ar gyfer plant rhwng pedair a saith oed a rhwng saith ac un-ar-ddeg oed gan Bartneriaeth Diogelwch Fferm Cymru (WFSP), sef trefniant cydweithredu rhwng rhai o'r prif sefydliadau rhanddeiliaid gwledig yng Nghymru, a bydd y rhain yn annog y grwpiau oedran hyn i ddysgu am bwysigrwydd diogelwch ar y fferm a diogelu eu hunain rhag rhai o'r peryglon mwyaf cyffredin ar ffermydd. 

Mae peryglon cerbydau sy'n symud, cwympo o uchder, tanciau slyri a mynd yn rhy agos i anifeiliaid yn ychydig o'r meysydd 'risg uchel' a amlygir yn yr ymgyrch newydd, lle y caiff ffeithiau ergydiol eu deall yn hawdd trwy gyfrwng y fideo diddorol iawn a llawn gwybodaeth, yn ogystal â'r posau, y chwileiriau a'r cwisiau yn y llyfr gwaith. Bydd pob llyfr gwaith yn cynnwys 'Cynllun argyfwng diogelwch fferm' hefyd, a fydd yn annog plant i eistedd i lawr gydag aelodau hŷn o'r teulu i lenwi hwn a'i ddangos mewn man amlwg, a fydd yn ffordd ddyddiol o'u hatgoffa 'sut i gadw'n ddiogel'.

Esboniodd y Gweinidog, a gyflwynwyd gan y cyflwynydd teledu adnabyddus a chennad WFSP, Alun Elidyr, er bod ffermydd yn gallu bod yn ffynhonnell dysgu gwych, gan ysbrydoli a hysbysu plant a phobl ifanc i ddysgu o ble y daw eu bwyd ac i barchu anifeiliaid a byd natur, ei bod yn hanfodol eu bod yn ymwybodol o'r peryglon niferus hefyd.

“Mae ffermydd yn fannau hyfryd i fagu plant ac maent yn cynnig profiadau gwych iddynt. 

“Fodd bynnag, gall ffermydd fod yn fannau peryglus hefyd, ac mae'n drasig bod damweiniau sy'n cynnwys plant yn digwydd o hyd ar ffermydd yma yng Nghymru, flwyddyn ar ôl blwyddyn – ac mae pob un ohonynt yn drasiedi torcalonnus sy'n gallu distrywio teuluoedd, ffrindiau a chymunedau gwledig.

“Mae'n hanfodol ein bod oll yn cydweithio i wneud popeth y gallwn i godi ymwybyddiaeth o'r pwnc pwysig hwn ymhlith plant ifanc a'u teuluoedd, felly rydw i'n falch iawn o lansio'r adnoddau newydd pwysig hyn ar gyfer ein plant cynradd,” dywedodd y Gweinidog.

Diolchodd Alun Elidyr i'r Gweinidog am gefnogaeth barhaus Llywodraeth Cymru tuag at Bartneriaeth Diogelwch Fferm Cymru wrth i'r diwydiant weithio gyda chymunedau, rhanddeiliaid a theuluoedd er mwyn ceisio creu ymwybyddiaeth a lleihau'r ystadegau torcalonnus sy'n dinistrio teuluoedd amaethyddol flwyddyn ar ôl blwyddyn.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Academi Amaeth Cyswllt Ffermio - tanio'r sbarc ar gyfer cenhedlaeth newydd o entrepreneuriaid ac arloeswyr blaengar y byd amaeth
26 Chwefror 2024 Y gwanwyn hwn, mae nifer cyn-aelodau Academi
Treial Cyswllt Ffermio i helpu ffermwyr ganfod y system orau ar gyfer sefydlu gwndwn llysieuol
21 Chwefror 2024 Mae gwndwn llysieuol â gwreiddiau dwfn ar fferm
Mae diogelu fferm ucheldir ei theulu yng Nghymru ar gyfer y dyfodol yn flaenoriaeth i Anna Jones, ffermwr pedwaredd genhedlaeth – sydd, gyda’r wybodaeth a’r hyder a enillwyd trwy Cyswllt Ffermio, yn bwrw ymlaen â’r nod hwnnw.
19 Chwefror 2024 {"preview_thumbnail":"/farmingconnect/sites