08 Rhagfyr 2024

Mae pum aelod o CFfI Cymru wedi cael gwybodaeth werthfawr ynglŷn â chynhyrchu a rheoli moch diolch i raglen hyfforddiant ddwys a ddarparwyd gan Cyswllt Ffermio.

Mae menter Prif Gynhyrchydd Porc CFfI Cymru yn ceisio annog mwy o aelodau i ymuno â'r diwydiant moch, fel bridwyr newydd ac yn fasnachol.

Yn 2023, gwelwyd pum aelod yn magu perchyll cyn eu cyflwyno ar gyfer cystadleuaeth yn y Ffair Aeaf.

Farmers a valuable understanding of pig production

Bu i Cyswllt Ffermio chwarae rhan bwysig yn y broses drwy gyflwyno sesiynau hyfforddiant ‘dosbarth meistr’ pwrpasol i’r grŵp - Rose Lewis (Brycheiniog), Cerys Thomas (Ceredigion), Lowri Jones (Sir Gaerfyrddin), Sophie Bennet (Gwent) a Gwern Thomas (Ceredigion).
 
Bu iddynt ddysgu am hwsmonaeth moch gyda chyngor ymarferol ar drin, pwyso a rhoi brechlynnau.

Arweiniodd y milfeddyg Lucy Chubb, o Farm First Vets, y sesiwn hon ar Fferm Cefn Coch, Rhaglan, a bu iddi arwain sesiwn arall ar atal clefydau a sicrhau iechyd a lles moch da.

Roedd yna sesiynau rhithwir hefyd, un ar farchnata gyda Nicola Merriman o Landsker Business Solutions yn rhoi awgrymiadau ar sut i adeiladu brand.

Rhoddodd Cate Barrow, o ADAS, ganllawiau ar gynllunio busnes mewn sesiwn arall, gan gynnwys sut y gall paratoi cynllun busnes helpu gyda cheisiadau am grantiau a benthyciadau, yn ogystal â’r gwahanol gyfleoedd ar gyfer dechrau ffermio moch, o’r model gwely a brecwast i ‘borchell i besgi’, yn ogystal â rhesymau eraill dros gael moch ar y fferm, megis at ddibenion adfywio.

Disgrifiodd Lee Pritchard, Swyddog Materion Gwledig CFfI Cymru, y cymorth a roddwyd gan Cyswllt Ffermio fel “cymorth a oedd yn hynod werthfawr”.

“Fel mudiad rydym yn hynod ffodus i gael cymorth Cyswllt Ffermio i alluogi ein haelodau i ddod i mewn a ffynnu yn y sector moch,” meddai.
 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig, Huw Irranca-Davies yn clywed sut mae cynllun 'Dechrau Ffermio' Cyswllt Ffermio yn diogelu ffyniant ffermydd teuluol yng Nghymru ar gyfer y dyfodol yn Sioe Frenhinol Cymru eleni.
18 Gorffennaf 2024 “Mae paru tirfeddianwyr sydd am neu angen camu
Cyswllt Ffermio yn cyhoeddi Dosbarth Academi Amaeth 2024
15 Gorffennaf 2024 Mae enwau'r rhai a ddewiswyd i gymryd rhan yn
‘Cyllid Arbrofi’ Cyswllt Ffermio yn ceisio dod o hyd i reolaeth fiolegol effeithiol yn erbyn gelyn tyfwyr mefus
11 Gorffennaf 2024 Mae tyfwr ffrwythau meddal o Gymru a gollodd