1 Medi 2020

 

Cyhoeddodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford, ei fwriad i ddatblygu Coedwig Genedlaethol ar gyfer Cymru yn ei ymrwymiadau maniffesto yn 2018. Byddai Coedwig Genedlaethol yn cyflawni yn erbyn amrediad eang o flaenoriaethau, sy’n cynnwys cyfrannu at y gwaith o blannu cymaint o goed ag y bo modd i gyfrannu at nodau datgarboneiddio, ategu’r gwaith o wrthdroi dirywiad bioamrywiaethol, sicrhau effeithiau cadarnhaol ar iechyd corfforol a llesiant, a chefnogi gweithgareddau busnes masnachol, er enghraifft, drwy gynhyrchu pren a thwristiaeth antur. 

Ar 12 Mawrth 2020 lansiodd y Prif Weinidog y Rhaglen Coedwig Genedlaethol yn swyddogol. Gyda Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, disgrifiodd ef uchelgais ar gyfer Coedwig Genedlaethol sy’n estyn hyd a lled Cymru, a chyhoeddodd y byddai cyfnod estynedig o ymgysylltu’n dechrau, er mwyn sicrhau bod y gwaith o greu Coedwig Genedlaethol ar gyfer Cymru yn ‘gydymdrech, gyda llywodraeth, busnesau a chymunedau i gyd yn gweithio tuag at nod cyffredin’. Mae’r datganiad i’r wasg ar gael yma Lansio'r Goedwig Genedlaethol.

Hoffem ddeall eich barn neu farn eich sefydliad ynghylch datblygu Coedwig Genedlaethol yng Nghymru, a fydd nid yn unig yn hyrwyddo plannu coed a rheoli coetir newydd a choetir presennol yng Nghymru mewn modd rhagweithiol, ac yn darparu cyfleoedd ar gyfer gweithgarwch economaidd traddodiadol ac arloesol, ond bydd hefyd yn cysylltu pobl â’r coed a’r coedwigoedd o’u hamgylch ac yn darparu cynefinoedd ar gyfer natur.    

I wireddu’r uchelgais hwn bydd angen inni sicrhau ein bod yn datblygu cynigion a chynlluniau ar gyfer y Goedwig Genedlaethol sy’n gweithio i bawb. Cyn bo hir byddwn yn cynnal gweithdai ar-lein, oherwydd ein bod am weithio gyda ffermwyr, cymunedau, busnesau a sefydliadau, a phartïon eraill sydd â diddordeb, i ddeall sut i sicrhau y bydd y Goedwig Genedlaethol yn llwyddiant.  

Bydd y digwyddiad cyntaf ymlaen ar 3 Medi 2020. Cofrestrwch yma i ymuno!

Ebostiwch NationalForestWales@gov.wales i gofrestru'ch diddordeb ar gyfer gweminarau yn y dyfodol pe bai'r un hwn yn llawn.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Pam y dylai pob fferm yng Nghymru osod nod i gynyddu carbon organig pridd
30 Mai 2024 Bydd lleihau amharu ar y pridd, tyfu cnydau gorchudd
Merched mewn Amaeth Cyswllt Ffermio yn dychwelyd – ac eleni mae ar daith!
29 Mai 2024 Mae merched sy’n gweithio ym myd amaeth ledled Cymru
Mentora yn helpu fferm i newid o gynhyrchu da byw i dyfu grawnwin
28 Mai 2024 {"preview_thumbnail":"/farmingconnect/sites