1 Medi 2020

 

Cyhoeddodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford, ei fwriad i ddatblygu Coedwig Genedlaethol ar gyfer Cymru yn ei ymrwymiadau maniffesto yn 2018. Byddai Coedwig Genedlaethol yn cyflawni yn erbyn amrediad eang o flaenoriaethau, sy’n cynnwys cyfrannu at y gwaith o blannu cymaint o goed ag y bo modd i gyfrannu at nodau datgarboneiddio, ategu’r gwaith o wrthdroi dirywiad bioamrywiaethol, sicrhau effeithiau cadarnhaol ar iechyd corfforol a llesiant, a chefnogi gweithgareddau busnes masnachol, er enghraifft, drwy gynhyrchu pren a thwristiaeth antur. 

Ar 12 Mawrth 2020 lansiodd y Prif Weinidog y Rhaglen Coedwig Genedlaethol yn swyddogol. Gyda Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, disgrifiodd ef uchelgais ar gyfer Coedwig Genedlaethol sy’n estyn hyd a lled Cymru, a chyhoeddodd y byddai cyfnod estynedig o ymgysylltu’n dechrau, er mwyn sicrhau bod y gwaith o greu Coedwig Genedlaethol ar gyfer Cymru yn ‘gydymdrech, gyda llywodraeth, busnesau a chymunedau i gyd yn gweithio tuag at nod cyffredin’. Mae’r datganiad i’r wasg ar gael yma Lansio'r Goedwig Genedlaethol.

Hoffem ddeall eich barn neu farn eich sefydliad ynghylch datblygu Coedwig Genedlaethol yng Nghymru, a fydd nid yn unig yn hyrwyddo plannu coed a rheoli coetir newydd a choetir presennol yng Nghymru mewn modd rhagweithiol, ac yn darparu cyfleoedd ar gyfer gweithgarwch economaidd traddodiadol ac arloesol, ond bydd hefyd yn cysylltu pobl â’r coed a’r coedwigoedd o’u hamgylch ac yn darparu cynefinoedd ar gyfer natur.    

I wireddu’r uchelgais hwn bydd angen inni sicrhau ein bod yn datblygu cynigion a chynlluniau ar gyfer y Goedwig Genedlaethol sy’n gweithio i bawb. Cyn bo hir byddwn yn cynnal gweithdai ar-lein, oherwydd ein bod am weithio gyda ffermwyr, cymunedau, busnesau a sefydliadau, a phartïon eraill sydd â diddordeb, i ddeall sut i sicrhau y bydd y Goedwig Genedlaethol yn llwyddiant.  

Bydd y digwyddiad cyntaf ymlaen ar 3 Medi 2020. Cofrestrwch yma i ymuno!

Ebostiwch NationalForestWales@gov.wales i gofrestru'ch diddordeb ar gyfer gweminarau yn y dyfodol pe bai'r un hwn yn llawn.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Sut y gall ffermwyr Cymru elwa o adnodd allyriadau amonia newydd
16 Ebrill 2021 Lansiwyd adnodd ar-lein newydd yng Nghymru i helpu
500 o ffermydd Cyswllt Ffermio yn arwain 10 mlynedd o arferion arloesol ym myd amaeth yng Nghymru
9 Ebrill 2021 Mae rheolaeth tir glas ar ffermydd yng Nghymru wedi
Gallai technoleg dronau newid y ffordd y caiff tir fferm ei reoli yng Nghymru
8 Ebrill 2021 Yn fuan iawn, gallai dronau helpu ffermwyr yng