1 Medi 2020

 

Cyhoeddodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford, ei fwriad i ddatblygu Coedwig Genedlaethol ar gyfer Cymru yn ei ymrwymiadau maniffesto yn 2018. Byddai Coedwig Genedlaethol yn cyflawni yn erbyn amrediad eang o flaenoriaethau, sy’n cynnwys cyfrannu at y gwaith o blannu cymaint o goed ag y bo modd i gyfrannu at nodau datgarboneiddio, ategu’r gwaith o wrthdroi dirywiad bioamrywiaethol, sicrhau effeithiau cadarnhaol ar iechyd corfforol a llesiant, a chefnogi gweithgareddau busnes masnachol, er enghraifft, drwy gynhyrchu pren a thwristiaeth antur. 

Ar 12 Mawrth 2020 lansiodd y Prif Weinidog y Rhaglen Coedwig Genedlaethol yn swyddogol. Gyda Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, disgrifiodd ef uchelgais ar gyfer Coedwig Genedlaethol sy’n estyn hyd a lled Cymru, a chyhoeddodd y byddai cyfnod estynedig o ymgysylltu’n dechrau, er mwyn sicrhau bod y gwaith o greu Coedwig Genedlaethol ar gyfer Cymru yn ‘gydymdrech, gyda llywodraeth, busnesau a chymunedau i gyd yn gweithio tuag at nod cyffredin’. Mae’r datganiad i’r wasg ar gael yma Lansio'r Goedwig Genedlaethol.

Hoffem ddeall eich barn neu farn eich sefydliad ynghylch datblygu Coedwig Genedlaethol yng Nghymru, a fydd nid yn unig yn hyrwyddo plannu coed a rheoli coetir newydd a choetir presennol yng Nghymru mewn modd rhagweithiol, ac yn darparu cyfleoedd ar gyfer gweithgarwch economaidd traddodiadol ac arloesol, ond bydd hefyd yn cysylltu pobl â’r coed a’r coedwigoedd o’u hamgylch ac yn darparu cynefinoedd ar gyfer natur.    

I wireddu’r uchelgais hwn bydd angen inni sicrhau ein bod yn datblygu cynigion a chynlluniau ar gyfer y Goedwig Genedlaethol sy’n gweithio i bawb. Cyn bo hir byddwn yn cynnal gweithdai ar-lein, oherwydd ein bod am weithio gyda ffermwyr, cymunedau, busnesau a sefydliadau, a phartïon eraill sydd â diddordeb, i ddeall sut i sicrhau y bydd y Goedwig Genedlaethol yn llwyddiant.  

Bydd y digwyddiad cyntaf ymlaen ar 3 Medi 2020. Cofrestrwch yma i ymuno!

Ebostiwch NationalForestWales@gov.wales i gofrestru'ch diddordeb ar gyfer gweminarau yn y dyfodol pe bai'r un hwn yn llawn.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Meillion coch yn chwarae rhan bwysig wrth leihau costau mewnbwn fferm dda byw
27 Medi 2023 Mae meillion coch llawn protein yn helpu fferm dda
Ychwanegwyd ffrwythlondeb gwartheg llaeth at weithdai hyfforddiant iechyd anifeiliaid Cyswllt Ffermio
25 Medi 2023 Bydd meysydd allweddol a all helpu i sicrhau
Cyswllt Ffermio yn atgyfnerthu portffolio hyfforddiant i ffermwyr gyda 21 cwrs newydd
20 Fedi 2023 Mae cyfleoedd newydd ar gael i ffermwyr yng Nghymru