28 Ionawr 2022

 

Fel rhan o raglen Fentora Cyswllt Ffermio, mae Delyth Fôn Owen ac Andrew Rees wedi ymuno’n ddiweddar â chyfeiriadur Mentoriaid sydd eisoes yn llawn. Mae’r rhaglen yn darparu 15 awr o arweiniad a chyngor rhad ac am ddim am amrywiaeth eang o bynciau i ffermwyr a choedwigwyr gan eu cyfoedion. Darperir Cyswllt Ffermio gan Menter a Busnes ac fe’i hariannir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Mae Delyth yn eiriolwraig angerddol dros gynllunio olyniaeth a chyfathrebu o fewn teuluoedd fferm, gan gyfuno’i sgiliau hi fel Cwnselydd Cymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain cymwysedig a chynllunydd olyniaeth. 
“Teimlaf fod gennyf y rhinweddau sydd eu hangen i gefnogi ffermwyr a’u teuluoedd, a buaswn wrth fy modd yn cael y cyfle i gefnogi ac arwain teuluoedd fferm drwy gynllunio olyniaeth,” dywedodd.

Mae Andrew a’i deulu’n ffermio 320 o wartheg Friesian Prydeinig sy’n lloia yn y gwanwyn, yn ogystal â gwartheg i’w dilyn a theirw magu, ar 400 erw, yn ogystal â 75 erw ar drefniant tymor byr ar gyfer gwneud silwair. Fel un sy’n ymddiddori yn iechyd pridd, mae Andrew wedi bod yn canolbwyntio ar ddulliau sy’n amddiffyn y pridd, yn cynyddu bioleg y pridd ac yn lleihau’r ddibyniaeth ar fewnbynnau allanol megis gwrtaith cemegol. 

“Gallaf weld cynifer o fanteision o ddeall a meithrin pridd ar eich fferm a’r sgil-effeithiau o safbwynt cynhyrchedd, iechyd anifeiliaid ac elw, a hoffwn helpu ac annog eraill i fod yn ddigon hyderus i gyflawni’r newidiadau yma ar eu ffermydd eu hunain.” 

Ers cychwyn y rhaglen yn 2015, mae wedi sicrhau 4918 awr anhygoel o gyngor rhad ac am ddim i ffermwyr, gan helpu 527 o unigolion a busnesau. 

Yn ôl Heledd Dancer, Rheolwr Datblygu a Mentora Cyswllt Ffermio, “Rydym yn teimlo’n hynod gyffrous i allu croesawu Andrew a Delyth fel aelodau o’r Tîm Mentora. Bellach mae gennym 65 mentor o bob cwr o Gymru, yn cynnig cyngor ar amrywiaeth eang o bynciau.”  

“Bydd Andrew’n cynnig cyngor am iechyd pridd a Delyth yn arbenigo mewn hwyluso olyniaeth. Weithiau, daw’r help gorau gan rywun sydd wedi bod drwy’r felin eu hunain, ac felly’n fwy na hapus i rannu eu profiadau.” 

Er mwyn manteisio ar y rhaglen Fentora, cysylltwch â Cyswllt Ffermio ar 08456 000 813 neu ar ewch i’n gwefan. Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Cymorth i Dyfwyr a Ffermwyr yng Ngŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad
13 Mai 2024 Mae Gŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad ar Faes Sioe Frenhinol
Arbrawf tyfu cnau yn edrych ar hyfywedd cynhyrchu cnau Ffrengig yng Nghymru
08 Mai 2024 Mae cwpwl o Sir Gâr yn arbrofi gyda thyfu cnau ar eu
Bydd modiwlau newydd Cyswllt Ffermio yn helpu ffermwyr i drosglwyddo i’r Cynllun Ffermio Cynaliadwy
30 Ebrill 2024 Mae Cyswllt Ffermio wedi lansio set newydd o