Tystysgrif Cymhwysedd A2 Ar-lein

Tystysgrif yr Awdurdod Hedfan Sifil (CAA) (https://www.caa.co.uk/

*Os yw’r myfyriwr yn berchen ar ei drôn ei hun, bydd disgwyl iddo hefyd gofrestru fel Gweithredwr Systemau Awyrennau Di-griw (UAS) a thalu £10 am ID Gweithredwr.

Mae’r cwrs Tystysgrif Cymhwysedd A2 yn arwain at dystysgrif cymhwysedd peilot o bell. Ei nod yw sicrhau bod Awyrennau Di-griw sy’n ‘agos at’ unigolion nad ydynt ynghlwm â hynny yn cael eu gweithredu’n ddiogel yn Is-gategori A2 y Categori Agored.

Mae’r cwrs Tystysgrif Cymhwysedd A2 yn cynnwys pedwar modiwl ar-lein, sef:

  • Cyflwyniad i Dystysgrif Cymhwysedd A2
  • Meteoroleg
  • Perfformiad Hedfan UAS
  • Egwyddorion Gweithredu

Yna ceir arholiad damcaniaethol llyfr caeedig ar-lein a fydd yn cael ei oruchwylio gan aelod o Dîm Academi Hyfforddi RUAS o bell. Nid oes asesiad hedfan ymarferol ac nid oes gofyn gwneud cais i’r CAA.

Mae RUAS yn gofyn am Hunan-ddatganiad ysgrifenedig wedi’i lofnodi i ddatgan bod yr ymgeisydd wedi cwblhau’r hyfforddiant angenrheidiol i ennill lefel resymol o sgiliau a hyfedredd i weithredu ei UAS. Rhaid cyflwyno Cofnodion Hedfan Electronig hefyd fel tystiolaeth.

Mae gofyn i’r myfyriwr gwblhau’r DAMARES (Cynllun Addysg Cofrestru ar gyfer Modelau o Awyrennau a Dronau) a phasio’r arholiad cysylltiedig drwy wefan CAA, a fydd yn rhoi ID hedfan unigol i’r myfyriwr. Os yw’r myfyriwr yn berchen ar ei drôn ei hun, bydd disgwyl iddo hefyd gofrestru fel Gweithredwr UAS a thalu £10 am ID Gweithredwr.

 

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant a ganlyn ar gael i gyflwyno’r cwrs: 

Coleg Sir Gar

Enw cyswllt:
Helen Williams


Rhif Ffôn:
01554 748346  


Cyfeiriad ebost:

helen.williams@colegsirgar.ac.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.colegsirgar.ac.uk


Cyfeiriad post:
Heol Sandy Road, Pwll, Llanelli, Sir Gâr SA15 4DN


Ardal:
De Orllewin Cymru (mwyafrif y cyrsiau ar Gampws Gelli Aur, Llandeilo)

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Iechyd, Lloches a Rheoli Lloi (ar gyfer y sectorau bîff a llaeth)
Cwrs undydd gyda thystysgrif presenoldeb ar ôl cwblhau’r cwrs yn
Cymorth Cyntaf yn y Gweithle
Cwrs hyfforddiant dros 3 diwrnod yn cynnwys agweddau ymarferol a
Dyfarniad Lefel 2 Defnyddio Plaladdwyr yn Ddiogel gan ddefnyddio Offer Llaw (PA6)
Fel arfer yn gwrs hyfforddiant undydd gydag asesiad ar ddiwrnod