Cwrs hyfforddiant undydd a rhoddir tystysgrif presenoldeb ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus.

Nod y gweithdy yw cynyddu dealltwriaeth y mynychwyr o ddiogelwch ac arfer dda, yn ogystal ag amlinellu’r gofynion deddfwriaethol ar gyfer defnyddio meddyginiaethau ar y fferm. Mae’r cwrs hefyd yn anelu at ddatblygu dealltwriaeth mynychwyr o’r gwahanol fathau o feddyginiaethau a ddefnyddir a sut mae’r rhain yn berthnasol i’r clefydau cyffredin sydd i’w gweld ar eu ffermydd. Trwy fynychu’r cwrs, byddwch yn dysgu sut i: roi meddyginiaethau milfeddygol i’r anifeiliaid sydd yn eich gofal, storio a chadw meddyginiaethau ar y fferm yn unol â gofynion deddfwriaethol a gwarant fferm,  disgrifio’r gwahaniaeth rhwng brechlynnau a thriniaethau  a’r gwahanol ddosbarthiadau deddfwriaethol, disgrifio’r gwahaniaethau sylfaenol rhwng gwahanol fathau o wrthfiotigau a’r angen am arweiniad milfeddygol er mwyn eu defnyddio, disgrifio’r dosbarthiadau sylfaenol o driniaeth anthelminitig a’r angen am arweiniad milfeddygol neu SQP er mwyn eu defnyddio, deall sut mae cyffuriau NSAID yn gweithio a sut y dylid eu defnyddio. Byddwch yn dod i ddeall y cyfrifoldeb sydd ar y rhai hynny sy’n rhoi meddyginiaethau i anifeiliaid fferm.

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.

 

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant canlynol ar gael i ddarparu’r cwrs hwn:

 

Nodwch oherwydd cyfyngiadau presennol yn sgil Covid 19, gall y darparwyr isod cyflwyno'r cwrs hwn yn ddigidol. Gweler manylion cyswllt yr holl ddarparwyr hyfforddiant isod.

XL Vet UK LTD

Enw cyswllt:
Charlotte Johnson


Rhif Ffôn:
01228 711788


Cyfeiriad ebost:
training@xlvets.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.farmskills.co.uk


Cyfeiriad post:
Office 6-7, Cobalt Business Exchange Central, Newcastle Upon Tyne
NE27 0QJ


Ardal:
Cymru gyfan

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Lion Training Passport: Gweithiwr Lles Dofednod
Cwrs hanner diwrnod o hyd gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs
Gwell systemau trin da byw er mwyn cynyddu elw
Dyma gwrs undydd gyda thystysgrif am gwblhau. Drwy ganolbwyntio
Cymorth Cyntaf yn y Gweithle mewn Argyfwng
Cwrs undydd gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus