Prosiect Porfa Cymru

Eich cynorthwyo chi i gael y gorau o un o’r adnoddau pwysicaf ar y fferm – eich glaswellt

 

Rydym wedi dewis ffermydd traws-sector ar draws Cymru fydd yn mesur a monitro cyfraddau twf eu glaswellt yn wythnosol fel rhan o Brosiect Porfa Cymru newydd Cyswllt Ffermio.

Bydd pob fferm yn defnyddio mesurydd plât i gasglu mesuriadau a byddant hefyd yn casglu samplau misol er mwyn dadansoddi ansawdd. Bydd y canlyniadau’n cael eu rhannu gyda chi ar y tudalennau gwe yma.

Bydd y ffermydd i gyd yn mesur tyfiant a chyfaint y Deunydd Sych (DM) sydd ar gael. Rydym wedi gofyn i bob un adnabod a chymharu gwahanol ddulliau o reoli glaswellt – ond mae’r nod yn gyffredin, sef i ganfod y system fydd yn gweddu orau i ofynion cyflenwad a galw da byw. Bydd pob fferm hefyd yn mynd i’r afael â’r defnydd a wneir o ddwysfwyd o ansawdd uchel.

Bydd y prosiect hwn yn eich galluogi i gael yr wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â chynnydd o bob safle trwy glicio ar fap a data Prosiect Porfa Cymru.

Byddem yn eich annog i edrych ar y map yn rheolaidd, er mwyn gweld pa strategaethau pori a pha opsiynau sy’n gweithio orau, ac yna i ystyried a fyddai ambell un o’r strategaethau hyn yn gallu bod yn fanteisiol pe byddech yn eu gweithredu o fewn eich busnes chi.

Cliciwch yma i weld y map a'r data diweddaraf


Dod o hyd i fferm sy’n cymryd rhan yn eich ardal chi

Mae Cyswllt Ffermio wedi dewis y ffermydd yma, a lleoli'r ar draws Cymru i ddarparu data ar gyfer y prosiect hwn.

Wrth glicio ar y map, fe welwch ddisgrifiad manwl o bob fferm, ynghyd â gwybodaeth gefndirol sy’n cynnwys glawiad, lledred a manylion ynglŷn â’r strategaethau pori amrywiol sy’n cael eu defnyddio neu eu treialu.

Dechreuwch trwy edrych ar y ffermydd agosaf atoch, ond treuliwch ychydig funudau’n edrych i weld beth sy’n digwydd mewn ardaloedd eraill hefyd.

Cliciwch ar y fferm sy’n gweddu agosaf at eich system i gael syniad o’r twf cyfredol a’r penderfyniadau rheolaeth fydd yn amrywio o wasgaru gwrtaith i strategaethau pori.


Awgrymiadau da yn ymwneud â phori


Gellir mesur faint o fwyd sydd ar gael mewn cae drwy ddefnyddio un ai mesurydd plât neu ffon laswellt. Yna gallwch wneud cysylltiad rhwng uchder y gwndwn a’r kg DM/ha er mwyn asesu faint o laswellt sydd ar gael (a elwir hefyd yn orchudd mewn cae). Ceisiwch bori mor agos â phosib i’r cyfnod 3 deilen, er mwyn gwneud y gorau o’r ansawdd a faint o egni a gymerir.

Cyn Pori – mae faint o fwyd deunydd sych a gymerir yn amrywio gan ddibynnu ar anifeiliaid a phwysau, felly mae’n hanfodol cyfrifo eich galw yn seiliedig ar eich system bresennol a’ch menter da byw.

Ar ôl Pori – dylech anelu at ddeunydd gweddilliol ar ôl pori o oddeutu 4cm neu 1,500kg DM/Ha. Bydd pori o dan y pwynt twf 4cm yn lleihau storfeydd wrth gefn y planhigion ac yn arafu’r broses ail dyfu.

 

 

Targed cyn pori

Targed ar ôl pori

Llaeth

2,700kg DM/Ha

4cm/ 1500kg DM/ha

Bîff

2,500kg DM/Ha

4cm/ 1500kg DM/ha

System stocio sefydlog: anelu at 2,000 i 2,500kg DM/ha)

Defaid

2,200kg DM/Ha

4cm/ 1500kg DM/ha

System stocio sefydlog: anelu at 1,800 i 2,000kg DM/ha)


Mae Cyswllt Ffermio yn cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau ac mae’n cynnal digwyddiadau trosglwyddo gwybodaeth i gynnig cefnogaeth, arweiniad a hyfforddiant i chi. Os oes angen cyngor neu wybodaeth bellach arnoch, cysylltwch ag un o Swyddog Technegol Cyswllt Ffermio neu cysylltwch gyda un o Fentoriaid Cyswllt Ffermio sydd yn arbenigo mewn mesur porfa: David Williams (Sir y Fflint), Eurig Jenkins (Ceredigion), Gwydion Jones (Conwy), Rhys Williams (Llŷn ac Eryri), Richard Rogers (Ynys Môn).