David Evershed

Wallog, North Ceredigion

 

Mae argaeledd dŵr yfed wastad wedi bod yn bryder i'r fferm ddefaid, Wallog, sydd wedi'i lleoli ar yr arfordir ger Clarach, Ceredigion. Mewn ardal yng Nghymru lle mae cwymp glaw yn isel, mae'r fferm yn dibynnu ar rwydwaith o ffynhonnau tymhorol a thanciau cronfa ddŵr sy'n heneiddio i sicrhau cyflenwad dŵr parhaus ar gyfer eu diadell o famogiaid sy’n wyna y tu allan yn ogystal ag ar gyfer yr annedd.

Gyda'r tir garw yn Wallog a lleoliadau lletchwith ffynhonnau dibynadwy yn gorfodi'r defnydd o bympiau trydan i symud dŵr o ffynhonnau i gronfeydd dŵr cyn cael ei fwydo â disgyrchiant i leoliadau gofynnol, mae defnydd o drydan bob amser yn bryder. Yn ychwanegol at hyn yw'r posibilrwydd o ollyngiadau yn y rhwydwaith o bibellau a chafnau sy’n heneiddio, gan arwain at ddefnydd ynni pellach a gwastraffu dŵr.

Er mwyn arbed ynni a dŵr, mae David Evershed yn ystyried defnyddio technoleg LoRaWAN i ddarganfod a stopio gollyngiadau cyn gynted â phosibl, gyda'r nod yn y pen draw o awtomeiddio pwmpio dŵr, gan ddefnyddio ynni a gynhyrchir gan baneli ffotofoltäig (PV) a osodwyd yn ddiweddar, er mwyn gwarchod ynni a dŵr. 

Bydd y prosiect hefyd yn cyfrannu at ganlyniadau Rheoli Tir yn Gynaliadwy, gan gynnwys:

  • Dŵr glân
  • Iechyd a lles uchel
  • Lliniaru risg bwyd a sychder
  • Lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr
  • Effeithlon o ran adnoddau
     

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Rhyd y Gofaint
Deryl a Francis Jones Rhyd y Gofaint, Aberaeron, Gogledd
Cwmcowddu
Sian, Aled and Rhodri Davies Cwmcowddu, Llangadog, Gogledd Sir
Astridge Farm
William Fox Astridge Farm, South Pembrokeshire Mae William a Katy