22 Chwefror 2023

 

Nid oes gan Nadine Evans unrhyw gefndir ffermio o gwbl – ond ceffyl da yw ewyllys a ‘ffermio yw’r cyfan roeddwn i erioed eisiau ei wneud!’ Nawr yn ei 50au cynnar, mae Nadine, a aned yn Lerpwl, yn byw’r freuddwyd wledig o’r diwedd. Mae ei gyrfa ffermio wedi cael dechrau gwych diolch i deulu ffermio blaengar yn Sir Fynwy sydd wedi rhoi profiad ymarferol i Nadine yn eu fferm organig gymysg 190 erw ac ystod eang o hyfforddiant y mae hi wedi’i wneud trwy Cyswllt Ffermio.

“I hybu’r holl sgiliau ymarferol rwy’n eu hymarfer bob dydd dan lygaid profiadol y teulu ffermio proffesiynol ac amyneddgar iawn hwn, sydd dan arweiniad Mr Robert Whittall o Square Farm yn Llanfihangel Troddi, fe wnes i droi at Cyswllt Ffermio, oherwydd roeddwn i eisiau meddu ar y wybodaeth ddiweddaraf o ran theori a phrofi fy lefelau fy hun o wybodaeth.”

Mae Nadine yn adrodd yn uniongyrchol i Mr Whittall, sef yr ail genhedlaeth i ffermio yn Square Farm, a'i fab Ryan. Mae’r fferm gymysg yn cael ei rhedeg gan y teulu mewn ffordd draddodiadol ac mae Nadine yn helpu gyda gwirio a hwsmonaeth ddyddiol yr holl wartheg, defaid, moch, geifr, ieir, hwyaid, gwyddau a’r tri merlyn, gan wneud yn siŵr bod ganddyn nhw ddigon o fwyd a dŵr ac yn cadw llygad barcud am broblemau posibl.

“Rwy’n teimlo’n hyderus fy mod yn gwybod pan fydd popeth yn iawn – ac fel arfer gellir bod yn sicr o hynny gyda diadell sy’n wyna yn yr awyr agored yn y gwanwyn ac sydd wedi’i magu ar gyfer ansawdd a pherfformiad – ond rwyf hefyd yn adnabod yr arwyddion pe bai dafad neu unrhyw un arall o anifeiliaid y fferm mewn anhawster neu’n dangos unrhyw arwyddion cynnar o broblemau iechyd,” meddai Nadine.

Tyfir cnydau grawn a gwreiddgnydau fel porthiant anifeiliaid a chynhyrchir nifer cynyddol o gnydau llysiau i gyflenwi siop boblogaidd Square Farm.

Mae Nadine wedi mynychu gweithdai iechyd a lles anifeiliaid Cyswllt Ffermio ar bynciau’n cynnwys colledion wyna, rheoli parasitiaid mewn defaid a Dolur Rhydd Feirysol Buchol ac mae hi hefyd wedi astudio mwy nag 20 o gyrsiau e-ddysgu wedi’u hariannu’n llawn ar faterion iechyd anifeiliaid.

“Gyda phob cwrs ar-lein yn cymryd tua 20 munud ac yn cynnig prawf hunanasesu byr ar y diwedd, rydw i wedi dysgu llawer iawn o wybodaeth, gan astudio pynciau sy’n amrywio o glefydau penodol a chyflyrau iechyd fel problemau wyna, cloffni, problemau llygaid ac anadlol i sgorio cyflwr y corff, bioddiogelwch ac ymwrthedd gwrthficrobaidd.”

Graddiodd Nadine gyda gradd amgylcheddol pan adawodd yr ysgol oherwydd i gynghorydd gyrfaoedd ei rhybuddio na fyddai unrhyw goleg amaethyddol yn rhoi lle iddi heb brofiad uniongyrchol o ffermio. Yna ar ôl priodi, symud tŷ fwy na 17 o weithiau - roedd ei gŵr yn y lluoedd arfog - a chyfres o swyddi yn gweithio gyda cheffylau, yn ei 40au penderfynodd weithio i gyfreithiwr er mwyn dod yn gyfreithwraig ei hun yn y pen draw. Yn anffodus, yn dilyn newidiadau i system cymorth cyfreithiol y DU, penderfynodd Nadine beidio â dilyn gyrfa gyfreithiol.

Yn 2012, gyda’i gŵr wedi ymddeol o fywyd milwrol erbyn hynny, symudodd y cwpl i gefn gwlad Sir Fynwy, lle gwnaeth gais am swydd fel ‘gwiriwr anifeiliaid’ gwirfoddol gyda’r ymddiriedolaeth bywyd gwyllt leol.

“Roeddwn i wrth fy modd gyda’r gwaith awyr agored ac yna des i’n hyfforddai glaswelltir, a dyna pryd y des i’n ymwybodol o faint o arweiniad a hyfforddiant oedd ar gael trwy Cyswllt Ffermio.

Pan ddaeth ei hyfforddeiaeth i ben, penderfynodd Nadine ei bod yn amser perffaith i chwilio am brofiad gwaith ymarferol gyda fferm leol.

Cyfarfu â’r teulu Whittall yn 2020 ac mae hi’n yn byw a bod yna ers hynny!
“Byddai fy ngalw i’n weithiwr fferm yn gorbwysleisio fy rôl, oherwydd rwy’n dal i ddysgu bob dydd, ond diolch i weithio ochr yn ochr â’r teulu hynod brofiadol hwn ynghyd â phopeth rydw i wedi’i ddysgu a byddaf yn parhau i ddysgu trwy Cyswllt Ffermio, rwy’n magu fy hyder yn raddol ac yn cael llawer mwy o wybodaeth a sgiliau ffermio.”

Cafodd Nadine hefyd ei thystysgrif gyrru tractor trwy gyllid cwrs hyfforddi achrededig Cyswllt Ffermio ac fe’i hanrhydeddwyd yn ddiweddar pan ofynnodd y teulu iddi yrru’r tractor 200 marchnerth â thriniwr 2.5 tunnell a chwynwr robotig ar gyfer eginblanhigion llysiau organig newydd eu plannu.

“Roedd Mr. Whittall eisoes wedi fy nysgu sut i yrru, trin a chynnal a chadw pob math o dractorau a pheiriannau fferm, ond mae mynychu dau ddiwrnod o hyfforddiant yn yr ystafell ddosbarth a hyfforddiant ymarferol allan yn y caeau, wedi bod yn hwb enfawr i fy hyder ac rwyf nawr wedi ennill cymhwyster gyrru tractor cydnabyddedig,” meddai Nadine.

Mae ei holl lwyddiannau Cyswllt Ffermio a thystysgrifau dysgu achrededig wedi’u lanlwytho ar gofnod ar-lein Storfa Sgiliau Nadine ac mae hi eisoes yn cynllunio ei chyrsiau hyfforddi nesaf.

“Mae’n wych gwybod bod gen i CV ffermio credadwy o’r diwedd!”

Mae Cyswllt Ffermio yn cael ei ddarparu gan Menter a Busnes a Lantra Cymru a’i ariannu gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Agrisgôp yn helpu ffermwyr defaid sy'n ceisio datblygu geneteg diadell
24 Awst 2023 Mae geneteg newydd i helpu i symud datblygiad defaid
Trosi ysgubor enfawr yn Sir Drefaldwyn yn llwyddiant ysgubol diolch i gymorth busnes gan Cyswllt Ffermio
12/07/2023 "Roedd eu gwytnwch yn amlwg iawn a'u dewrder yn talu
Mae cofnodi perfformiad yn cyflymu cynnydd genetig ac allbwn mewn diadell fynydd yng Nghymru, gyda chynnydd yn cael ei wneud ar y pen uchaf yn treiddio trwy'r ddiadell gyfan o anifeiliaid pedigri a masnachol.
25 Mai 2023 Mae Edward Williams a’i rieni, Glyn a Lynne, wedi