21 Hydref 2020

 

Mae Elena Davies, merch fferm a aned yn Sir Gâr, yn disgrifio ei hun fel ffermwr 'ymarferol'.  Mae Elena eisoes yn rhedeg busnes llwyddiannus fel contractwr fferm hunangyflogedig, a gyda chymorth Cyswllt Ffermio, mae hi bellach yn buddsoddi yn ei datblygiad proffesiynol ei hun.   Diolch i ystod gynyddol Cyswllt Ffermio o opsiynau dysgu ‘o bell’, gyda phob un ohonynt naill ai wedi’i ariannu’n llawn neu hyd at 80%, mae hi wedi gallu astudio nifer o gyrsiau sgiliau busnes ac mae’n gobeithio y bydd hynny’n ei chynorthwyo i ddatblygu ei busnes.

Mae Elena wedi adeiladu sylfaen o gwsmeriaid ffyddlon yn yr ardal leol ac mae galw mawr am ei gwasanaethau o flwyddyn i flwyddyn, yn bennaf ar gyfer rhewfrandio gwartheg a gwasanaethau godro yng Ngorllewin Cymru.  Mae hi hefyd yn fedrus wrth yrru peiriannau fferm trwm, gan ddweud ei bod yn mwynhau pob agwedd ar ffermio a chael ei herio'n gorfforol ac yn feddyliol. 

Enillodd Elena Ddiploma Cenedlaethol mewn Amaethyddiaeth yng Ngholeg Sir Gâr ar gampws Gelli Aur, cyn symud ymlaen i Brifysgol Harper Adams i astudio’r Diploma Cenedlaethol Uwch. Roedd ei chwrs yn cynnwys blwyddyn allan gydag un o asiantaethau'r llywodraeth yng Nghaerdydd lle bu’n mwynhau ei chyfnod ar ‘ochr arall’ y diwydiant yn gweithio fel swyddog iechyd anifeiliaid.

“Rydw i wedi bod eisiau dilyn gyrfa mewn amaeth erioed, ond fy uchelgais pennaf oedd adeiladu enw da i mi fy hun fel contractwr hunangyflogedig,” meddai Elena.

Erbyn hyn, yn ei 30au hwyr, mae ganddi ddigon o waith contractio, ond mae’n credu mai dyma’r amser i ddechrau cynllunio at y dyfodol. 

"Mae rhewfrandio hyd at 10,000 o wartheg y flwyddyn a chwblhau tasgau trwm yn iawn pan ydych chi’n ddigon heini i wneud hynny, ond diolch i raglen ddysgu a datblygu gydol oes Cyswllt Ffermio, rydw i bellach yn dysgu sgiliau newydd ac yn datblygu mwy o wybodaeth ynglŷn â’r ochr weinyddol ac ariannol hefyd.” 

Mae Elena newydd gwblhau cwrs dysgu digidol 'Gofalu am eich Busnes eich hun' sy'n cynnwys dau weithdy a grëwyd ac a gyflwynwyd gan dîm hyfforddi'r IAgSA (Sefydliad Ysgrifenyddion Amaethyddol a Gweinyddwyr) ac a ddarperir gan Simply the Best, sef un o gwmnïau hyfforddi ymgynghorol cymeradwy Cyswllt Ffermio. 

Roedd y cwrs, a oedd yn cynnwys dau weithdy deuddydd, yn trafod cwblhau ffurflenni TAW a chyfrifon diwedd blwyddyn yn ogystal â gweithio gyda chostau sefydlog ac amrywiol, elw gros a phroffidioldeb. Roedd Elena yn gallu dilyn y cwrs cyfan ar Zoom o’i swyddfa yn ei chartref.

“Roedd y cwrs yn seiliedig ar werslyfr ac yn cael ei ariannu gyda chymhorthdal o 80%. Roedd y cwrs yn llawn gwybodaeth, a gyda dim ond pedwar myfyriwr a thiwtor, roedd digonedd o amser i ofyn eich cwestiynau eich hunain. 

"Er bod y pynciau yr oeddem yn eu hastudio’n gyfarwydd i mi gan fy mod yn rhedeg fy musnes hunangyflogedig fy hun, fe ddysgais nifer o sgiliau newydd, ac ymhen amser, rwy’n gobeithio cynnig rhai o’r gwasanaethau gweinyddol hyn i ffermwyr eraill hefyd,” meddai Elena. 

Mae llawer o gyrsiau busnes, TGCh, ariannol, marchnata ac iechyd anifeiliaid Cyswllt Ffermio yn cael eu darparu'n ddigidol ar hyn o bryd.  

"Mae Covid 19 wedi cyfyngu ar gymaint o’r pethau yr ydym ni’n eu cymryd yn ganiataol fel arfer, ond roeddwn i’n gweld y dull yma o weithio ‘o bell’ yn ffordd gyfleus a manteisiol o wella fy ngwybodaeth a’m sgiliau, yn enwedig ar gyfer sgiliau’n seiliedig ar waith swyddfa,” meddai Elena. 

Erbyn hyn, mae Elena yn gefnogwr brwd dros ddysgu o bell, ac mae hi eisoes wedi dechrau cynllunio ei cham nesaf yn ei datblygiad personol. 

"Rwy'n bwriadu gwneud cais am hyfforddiant cyfrifiadurol Cyswllt Ffermio ‘o bell’ gan fy mod i’n awyddus i roi fy ngwybodaeth newydd ar waith a dysgu sut i ddefnyddio cyfrifiaduron mewn modd mwy effeithlon, er mwyn gallu darparu mwy o wasanaethau gweinyddol neu ariannol ar-lein.”

Mae Elena hefyd yn bwriadu ymgymryd â rhai o fodiwlau e-ddysgu Cyswllt Ffermio a ariennir yn llawn ac mae'n bwriadu cofrestru ar gyfer cyrsiau iechyd anifeiliaid sy'n gysylltiedig â gwartheg.  

"Mae e-ddysgu yn gysyniad newydd i mi, ond rwy’n methu aros i ddechrau adeiladu ar fy ngwybodaeth gan ei fod yn ffordd o astudio y gallaf ei wneud ar fy nghyflymder fy hun o’m cartref, sy’n apelio’n fawr.” 

Bydd pob cwrs neu fodiwl e-ddysgu y bydd Elena yn eu cwblhau drwy Cyswllt Ffermio yn cael eu hychwanegu at ei chofnod ‘Storfa Sgiliau’ diogel ar-lein, gan gadw cofnod o’i datblygiad proffesiynol parhaus ar bob cam o’r ffordd. Mae hi hefyd yn bwriadu defnyddio Storfa Sgiliau i'w helpu i ddiweddaru ei cv wrth iddi gwblhau mwy o gyrsiau a datblygu mwy o sgiliau.     

Mae'r cyfnod ymgeisio sgiliau presennol ar agor nawr a bydd yn cau am 07:00 ddydd Gwener, 30 Hydref 2020. I gael rhagor o wybodaeth am sgiliau, hyfforddiant a Storfa Sgiliau Cyswllt Ffermio cliciwch yma.

Mae Cyswllt Ffermio, sy’n cael ei ddarparu gan Menter a Busnes a Lantra, yn cael ei gyllido drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Agrisgôp yn helpu ffermwyr defaid sy'n ceisio datblygu geneteg diadell
24 Awst 2023 Mae geneteg newydd i helpu i symud datblygiad defaid
Trosi ysgubor enfawr yn Sir Drefaldwyn yn llwyddiant ysgubol diolch i gymorth busnes gan Cyswllt Ffermio
12/07/2023 "Roedd eu gwytnwch yn amlwg iawn a'u dewrder yn talu
Mae cofnodi perfformiad yn cyflymu cynnydd genetig ac allbwn mewn diadell fynydd yng Nghymru, gyda chynnydd yn cael ei wneud ar y pen uchaf yn treiddio trwy'r ddiadell gyfan o anifeiliaid pedigri a masnachol.
25 Mai 2023 Mae Edward Williams a’i rieni, Glyn a Lynne, wedi