03 Ebrill 2024

 

Mae 17 cynnig newydd bellach ar gael drwy raglen hyfforddiant Cyswllt Ffermio i ffermwyr sydd am wella eu sgiliau a thyfu eu busnes. 

Mae Cyswllt Ffermio bellach yn cynnig dros 120 o gyrsiau sydd wedi’u hariannu hyd at 80% i unigolion sydd wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio. Gallwch ddewis o ystod eang o gyrsiau byr dan gategorïau busnes, tir, tir - peiriannau ac offer, a da byw. Darperir y cyrsiau hyn gan rwydwaith o ddarparwyr hyfforddiant achrededig.

Mae'r cyrsiau hyfforddiant yn ymdrin ag ystod eang o bynciau o Gymorth Cyntaf i Draed, Cneifio Defaid a Defnyddio Meddyginiaethau Milfeddygol yn Ddiogel i gynllunio busnes, cymorth cyntaf, diogelwch bwyd a Chyrsiau IEMA - Ymwybyddiaeth Amgylcheddol.

Un o'r cyrsiau newydd a gynigir yn awr yw BASIS FACTS mewn Cynllun Ardystio a Hyfforddi Cynghorwyr Gwrtaith sy'n ymdrin ag arferion gorau o ran defnyddio gwrtaith a rheoli maetholion, gan ganiatáu i ymgeiswyr roi cyngor ar gynhyrchu cnydau cynaliadwy sy'n diogelu'r amgylchedd ac yn bodloni safonau'r diwydiant.

Bydd cwrs undydd ar Waliau Cerrig Sych yn dysgu hanfodion cynnal a chadw ac adeiladu waliau cerrig sych i bobl. Erbyn diwedd y cwrs, byddwch yn gyfarwydd â gweithdrefnau diogelwch, sut mae waliau cerrig sych yn cael eu hadeiladu, sut i ddewis cerrig da, a sut i wneud mân atgyweiriadau ac adeiladu'r waliau hyn.

Cwrs arall a ychwanegwyd at y rhaglen yw Cofleidio Newid. Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i helpu pobl sy'n ei chael hi'n anodd derbyn newid. Mae'n archwilio pam yr ydym yn gwrthod newid ac yn darparu offer i ddatblygu agwedd fwy cadarnhaol. Byddwch yn dysgu am wahanol fodelau hyfforddiant, sut i nodi eich patrymau gwrthwynebiad eich hun, a strategaethau i groesawu newid yn haws. Gall unrhyw un sy'n wynebu newid, gan gynnwys unigolion, teuluoedd, a thimau, elwa o'r cwrs hwn.

Gan gyfuno dysgu dan do ag ymweliad safle, mae’r cwrs Cyflwyniad i Adfer Mawndir wedi’i gynllunio i addysgu ffermwyr a rheolwyr tir am bwysigrwydd mawndiroedd a sut i’w rheoli’n gynaliadwy. Mae mawndiroedd yn bwysig ar gyfer storio carbon, lleihau llifogydd, cefnogi bywyd gwyllt, a gweithredu fel ateb yn seiliedig ar natur ar gyfer newid hinsawdd ar ffermydd. Bydd y cwrs yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar y rhai sy’n cymryd rhan i wneud penderfyniadau gwybodus am reoli mawndir ar eu tir.

I’r rhai ohonoch sydd â diddordeb mewn ffensio, bydd y cwrs Ffensio a Gosod Giât - Post a Gwifren Straen yn eich dysgu sut i osod ffensys post a gwifren straen yn ddiogel. Mae'n cynnwys y gwahanol fathau o ffensys, technegau gosod, ac arferion diogelwch. Mae'r cwrs yn addasu i lefel eich profiad ac yn cynnwys dysgu yn yr ystafell ddosbarth ac ymarfer ymarferol.

Mae'r cwrs undydd ar Ymwybyddiaeth Iechyd a Diogelwch mewn Gweithrediadau Coedwigaeth a Choetir ar gyfer Perchnogion Tir wedi'i gynllunio i addysgu ffermwyr a pherchnogion tir ar agweddau cyfreithiol ac ymarferol rheoli gwaith coedwigaeth. Mae'r cwrs yn ymdrin â rôl a chyfrifoldebau Rheolwr Gwaith Coedwig, rheoliadau iechyd a diogelwch, nodi peryglon a lliniaru risg, dewis contractwyr, cynllunio prosiectau, goruchwylio’r safle gwaith, a hyrwyddo diwylliant diogelwch yn gyntaf. Trwy ddilyn y cwrs hwn, gall ffermwyr a pherchnogion tir gael y wybodaeth a'r sgiliau angenrheidiol i sicrhau gweithrediadau coedwigaeth diogel sy’n cydymffurfio ar eu tir.

Mae cyrsiau newydd eraill yn cynnwys Defnyddio Drôn a Thechnegau mewn Amaethyddiaeth, Cynllunio Marchnata Digidol a Defnyddio Offer Digidol, Deall a defnyddio meddalwedd MTD Making Tax Digital, Elite Wool Industry Training UK - cwrs cneifio i ddechreuwyr a chwrs cneifio uwch a Lefel 2 mewn Lles Anifeiliaid wrth Gludo.

Am ragor o wybodaeth am y cyrsiau hyfforddiant hyn cliciwch yma neu cysylltwch â’ch Swyddog Datblygu Lleol neu ffoniwch 03456 000 813, sef Canolfan Wasanaeth Cyswllt Ffermio.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Cymorth i Dyfwyr a Ffermwyr yng Ngŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad
13 Mai 2024 Mae Gŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad ar Faes Sioe Frenhinol
Arbrawf tyfu cnau yn edrych ar hyfywedd cynhyrchu cnau Ffrengig yng Nghymru
08 Mai 2024 Mae cwpwl o Sir Gâr yn arbrofi gyda thyfu cnau ar eu
Bydd modiwlau newydd Cyswllt Ffermio yn helpu ffermwyr i drosglwyddo i’r Cynllun Ffermio Cynaliadwy
30 Ebrill 2024 Mae Cyswllt Ffermio wedi lansio set newydd o