8 Hydref 2020

 

Mae menter magu a phesgi lloi llaeth ar gyfer bîff yn defnyddio’r borfa yn fwy effeithlon ac yn cynnal ansawdd y borfa yn well ers dechrau defnyddio system bori cylchdro.

Roedd Neil Davies a'i deulu wedi bod yn cadw menter magu gwartheg bîff sugno ar fferm 105 hectar Cefnllan, un o safleoedd arddangos Cyswllt Ffermio yn Llangammarch, Powys.

Er mwyn newid cyfeiriad, mae’r fuches bellach wedi cael ei lleihau ac mae’r busnes erbyn hyn yn cynhyrchu bîff o loi llaeth Angus croes a brynir i mewn.

Er mwyn sicrhau’r elw gorau posibl, mae’r gwartheg yn cael eu pesgi ar laswellt a phorthiant a gynhyrchir gartref ac maen nhw’n cyflawni cyfraddau twf da.

Cawsant eu pwyso ddiwedd mis Awst ac roedd y 99 o loi iau, rhwng 7 ac 8 mis oed, yn pwyso 245kg ar gyfartaledd ar ôl ennill 0.8-0.9kg y dydd ers iddynt gyrraedd y fferm ddiwedd mis Ebrill.

Yn 18 mis oed, mae'r 36 o loi hŷn yn pwyso 470kg ar gyfartaledd ar ôl sicrhau cynnydd pwysau byw dyddiol (DLWG) o 1.2kg/dydd.

Mae Mr Davies yn pwyso ei loi bob mis i fonitro eu cynnydd pwysau byw dyddiol – mae tagiau electronig wedi cael eu gosod i sicrhau eu bod yn cael eu monitro’n fanwl pan gânt eu pwyso.

Rhan ganolog o ddull Mr Davies o reoli glaswelltir yw’r system bori cylchdro, a sefydlwyd gyda chyngor gan Precision Grazing, sy’n arwain gwaith ar y prosiect Cyswllt Ffermio ar fferm Cefnllan.  

Mae pori cylchdro yn seiliedig ar yr egwyddor sylfaenol o ‘bori a gorffwys’, felly unwaith mae padog wedi cael ei bori, mae’n cael cyfnod i orffwys er mwyn adfywio’r dail cyn cael ei bori eto. 

Mae hyn yn arwain at gynnyrch uwch - mae ymchwil wedi dangos bod padogau pori cylchdro yn cynhyrchu tua 20% yn fwy o laswellt. 

Mae hyn, ynghyd â'r ffordd gywir o ddyrannu glaswellt yn ôl math o stoc, yn arwain at ddefnyddio mwy o’r glaswellt.

Ar fferm Cefnllan, mae hyn yn golygu y gellir trosi mwy o'r glaswellt a dyfir i gynhyrchu cig eidion.

Mae Neil yn defnyddio mesurydd plât i fesur gorchudd fferm ar draws y fferm bob pythefnos er mwyn sicrhau'r defnydd gorau posibl o laswellt ar draws yr ardal bori.

Defnyddir meddalwedd AgriNet i reoli glaswellt ac mae meddalwedd Farmax yn darparu sylfaen ar gyfer helpu i wneud penderfyniadau.

Cynhaliodd Precision Grazing asesiad sylfaenol o'r fferm a'r fenter gan fwydo’r data hwn ar Farmax - defnyddiwyd y feddalwedd hon i greu map o fferm Cefnllan.

Bydd y prosiect yn helpu i greu templed ar gyfer busnesau fferm eraill sy’n ystyried newid o gadw buchod sugno traddodiadol i besgi lloi llaeth, yn ôl Swyddog Technegol Cig Coch Cyswllt Ffermio, Elan Davies, sy’n goruchwylio’r prosiectau ar fferm Cefnllan.

"O'r data a gasglwyd, gallwn weld yn glir fod y fenter magu a phesgi lloi ar system bori cylchdro yn defnyddio’r glaswellt mewn ffordd fwy effeithlon, yn ogystal â chynnal ansawdd y borfa, o’i gymharu â’r fenter buchod sugno ar system stocio sefydlog,” meddai.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Pwysigrwydd Cadw Plant yn Ddiogel ar y Fferm
Mae Partneriaeth Diogelwch Fferm Cymru, ochr yn ochr â Lantra
Bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig, Huw Irranca-Davies yn clywed sut mae cynllun 'Dechrau Ffermio' Cyswllt Ffermio yn diogelu ffyniant ffermydd teuluol yng Nghymru ar gyfer y dyfodol yn Sioe Frenhinol Cymru eleni.
18 Gorffennaf 2024 “Mae paru tirfeddianwyr sydd am neu angen camu
Cyswllt Ffermio yn cyhoeddi Dosbarth Academi Amaeth 2024
15 Gorffennaf 2024 Mae enwau'r rhai a ddewiswyd i gymryd rhan yn