Neil Davies

Cefnllan, Llangamarch, Powys

 

Meysydd allweddol yr hoffech chi ganolbwyntio arnyn nhw fel ffermwr arddangos?

Ymchwilio i ffyrdd o wella ar ein system bori cylchdro er mwyn manteisio i'r eithaf ar y gwaith ailhadu porfa a lleihau costau porthiant

Cynyddu’r allbwn fesul hectar er mwyn adennill y buddsoddiad mewn ailhadu

Cynhyrchu mwy o gilogramau o gig eidion i bob hectar ar system costau isel drwy fagu gwartheg bîff llaeth Aberdeen Angus ar borfa

Ystyried gwahanol dechnegau ailhadu heblaw aredig

Ffeithiau Fferm Cefnllan

 

"Rwy wedi bod mewn llawer o ddigwyddiadau gyda Cyswllt Ffermio ac yn ddiweddar fe gynhaliais i ddigwyddiad yng Nghefnllan felly rwy wedi gweld y gwerth sydd ar gael yn rhaglen Cyswllt Ffermio. O safbwynt personol, rydym ni’n ceisio gwella gwytnwch ein busnes ni drwy arbrofi gyda magu gwartheg eidion llaeth Aberdeen Angus. Achos hynny, rydym ni’n edrych ymlaen at weithio gydag arbenigwyr fel Fferm Arddangos i lywio rhywbeth sy’n fenter gwbl newydd i ni ac i ledaenu’r canfyddiadau i'r diwydiant ehangach.’’

- Neil Davies

 


Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Graig Olway
Russell Morgan Llangyfiw, Brynbuga Meysydd allweddol yr hoffech
Fferm Rhiwaedog
Emyr, Aled a Dylan Jones Fferm Rhiwaedog, Y Bala, Gwynedd Meysydd
Fferm Pentre
Hugh Jones Fferm Pentre, Pentrecelyn, Rhuthun, Sir Ddinbych