19 Gorffennaf 2021

 

Gyda chyfyngiadau COVID-19 yn dod i rym ar ddechrau 2020, fel amryw o weithgareddau eraill ledled y wlad daeth Teithiau Astudio Cyswllt Ffermio i stop. Gorffennaf yma, mae'r broses ymgeisio yn ailddechrau.

Ers 2015, mae Cyswllt Ffermio wedi rhoi’r cyfle i ffermwyr a choedwigwyr yng Nghymru ymweld â mentrau amaethyddol a choedwigaeth eraill ar draws y DU a allai fod o fudd i'w systemau ffermio/coedwigaeth eu hunain adref.

Gall grwpiau o ffermwyr a choedwigwyr cymwys wneud cais am uchafswm o £3,000 i bob grŵp er mwyn ariannu 50% o’r gost i ymweld ag unrhyw le o fewn y DU am gyfnod o hyd at bedwar diwrnod.

Gyda chyfyngiadau COVID-19 yn llacio, mae’r broses ymgeisio wedi ail-agor ac mae gan unigolion cofrestredig gyda Cyswllt Ffermio nes dydd Gwener 30 Gorffennaf i wneud cais. Bydd rhaid i’r ymgeiswyr llwyddiannus ymgymryd â’u teithiau rhwng 20 Awst a 30 Tachwedd 2021.

Mae Einir Davies, sy’n gweithio i Cyswllt Ffermio fel Rheolwr Datblygu a Mentora, yn annog ffermwyr i ystyried y buddion posibl nid yn unig i'w busnes ond hefyd i'w cydbwysedd gwaith a bywyd.

“Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn anodd i bawb, ond fel gweithwyr allweddol, mae ffermwyr wedi parhau i weithio’n ddiflino i fwydo’r genedl yn ystod amgylchiadau anodd dros ben. Nawr, gyda’r cyfyngiadau yn llacio, gall Cyswllt Ffermio gynnig, a fydd i lawer o ffermwyr, y cyfle cyntaf iddynt gymryd amser i ffwrdd o'r fferm ers dechrau'r pandemig.

“Mae Teithiau Astudio yn galluogi pobl â’r un diddordebau i ddod ynghyd ac yn ffordd werthfawr i ganfod dulliau gwell o weithio, i weld arfer dda ar waith ac i ddod â syniadau newydd adref er mwyn datblygu arloesedd yn eich menter,” dywed Einir.

Mae teithiau’r gorffennol wedi gweld ffermwyr yn teithio i bob cornel o’r Deyrnas Unedig, gyda llawer yn dewis gwneud taith sy’n eu galluogi i ymweld â sawl busnes wrth deithio ar draws eu gwlad(gwledydd) dewisol.

Ym mis Medi 2018, teithiodd aelodau Grŵp Gwartheg Dyffryn Conwy ar draws de yr Alban, o Selkirk yn Ffiniau’r Alban i Sanquhar, sef tref farchnad fach yn Dumfries a Galloway.

Un fenter nodedig y gwnaethon nhw ymweld â hi oedd Ystâd Bowhill, un o ystadau gwledig mwyaf godidog yr Alban. Yno, cafodd y grŵp daith o amgylch mentrau gwahanol yr ystâd oddi wrth y Cymro, Sion Williams, sydd wedi gweithio fel Rheolwr Fferm Bowhill Farming Ltd ers 2004.

Hefyd, rhoddodd y cynllun Teithiau Astudio cyllid i grŵp Merched mewn Amaeth Llambed i deithio i Lundain am ddeuddydd i fynychu cynhadledd Meat Women in Business. Eu bwriad oedd hybu eu dealltwriaeth o’r diwydiant yn ogystal â rhwydweithio â merched ar draws y DU oedd yn rhannu’r un anian.

Gyda COVID-19 yn parhau i beri risg ar draws y pedair gwlad yn y Deyrnas Unedig, bydd dilyn canllawiau Llywodraeth/Llywodraethau yn bwysig ofnadwy pan fydd y teithiau astudio ar y gweill.

Felly, er bod y teimlad o gyffro yn dychwelyd wrth i fywyd ddechrau dychwelyd i’r arferol, bydd iechyd a lles y mynychwyr yn parhau i fod o bwysigrwydd mawr yn y broses gynllunio, a gellir gweld canllawiau manwl ar wefan Cyswllt Ffermio.

Rhaid i'r rhai sydd â diddordeb wneud cais erbyn dydd Gwener 30 Gorffennaf 2021 trwy lawrlwytho'r ffurflen gais ar wefan Cyswllt Ffermio. 

Mae Cyswllt Ffermio, sy’n cael ei ddarparu gan Menter a Busnes a Lantra, yn cael ei gyllido drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Gallai sychu sarn ieir gan ddefnyddio bacteria di-heintus helpu ffermwyr dofednod i addasu i'r Rheoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) newydd
30 Medi 2021 Mae arbrawf ar fferm wyau maes ym Mhowys wedi dangos
Pwyso a mesur manteision ac anfanteision tros-hadu â meillion ar fferm yng Nghymru
23 Medi 2021 Mae ffermwyr glaswelltir sy’n ceisio sicrhau’r
Technoleg ddigidol yn canfod cloffni mewn gwartheg mewn arbrawf ar fferm laeth yng Nghymru
22 Medi 2021 Mae technoleg fonitro soffistigedig yn helpu fferm