Cwrs undydd a rhoddir tystysgrif presenoldeb yn dilyn cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus.

Bydd y cwrs yn eich galluogi i geisio sicrhau tîm llwyddiannus er mwyn cyflawni’r gwaith o fewn eich busnes fferm neu goedwigaeth. Bydd y gweithdy hwn yn edrych ar yr hyn sy’n gwneud timau’n llwyddiannus, ac yn nodi pwysigrwydd sgiliau ac ymddygiad goruchwyliol allweddol. Bydd y gweithdy’n canolbwyntio’n bennaf ar weithio gyda phobl newydd er mwyn sicrhau eu bod yn integreiddio’n sydyn ac yn effeithiol i’r tîm, a rhoi cyfarwyddyd ymarferol effeithiol er mwyn sicrhau bod pobl yn gwneud yr hyn sy’n ddisgwyliedig ganddynt i’r safonau a nodir.

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant canlynol ar gael i ddarparu’r cwrs hwn:

Agriconnectors

Enw cyswllt:
Lea Reed


Rhif Ffôn:
07790 770839


Cyfeiriad ebost:
info@agriconnectors.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.agriconnectors.co.uk


Cyfeiriad post:
Stryd y Pier, Abertawe  SA1 1RY


Ardal:
Canolbarth Cymru, De Orllewin Cymru, De Ddwyrain Cymru

Simply the Best Training Consultancy Ltd

Enw cyswllt:
Julie Thomas


Rhif Ffôn:
01443 670267


Cyfeiriad ebost:
office@simplythebesttc.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.simplythebesttc.co.uk


Cyfeiriad post:
Caerlan Farm, Tonypandy, Rhondda Cynon Taf CF40 1SN


Ardal:
Cyrsiau llif gadwyn, plaladdwyr, cymorth cyntaf ac ATV yn Ne Ddwyrain Cymru. Popeth arall ar gael ar draws Cymru gyfan

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Lion Training Passport: Gweithiwr Lles Dofednod
Cwrs hanner diwrnod o hyd gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs
Iechyd a Diogelwch mewn Amaethyddiaeth – Paratoi ar gyfer Archwiliad
Cwrs hyfforddiant undydd a rhoddir tystysgrif presenoldeb ar ôl
Cynnal a Chadw Llif Gadwyn a Thrawslifio
Cwrs hyfforddiant deuddydd gydag asesiad annibynnol a thystysgrif