Cwrs deuddydd - yn cael ei ddarparu gan Embryonics Ltd

Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at bobl nad ydynt yn filfeddygon sydd eisiau dysgu’r ddawn o ganfod beichiogrwydd ar y fferm neu fel menter fasnachol. Bydd y cwrs yn trafod y canlynol:

 • Bioddiogelwch
 • Techneg sganio - sector a chromlin/llinellol
 • Theori sonograffeg uwchsain
 • Dehongli delweddau
 • Gosod offer
 • Anatomeg a ffisioleg y ddafad
 • Canfod nifer yr ŵyn sy’n bresennol ac unrhyw afreoleidd-dra
 • Dyddio’r beichiogrwydd
 • Mae’r cwrs yn addas ar gyfer defnyddwyr newydd a’r rhai sydd wedi sganio yn y gorffennol ond yn dymuno diweddaru eu gwybodaeth a’u sgiliau

Cwrs undydd - wedi’i ddarparu gan Mendip Vets

Mae’r cwrs hwn yn trafod sonograffeg uwchsain mewn defaid, ac mae’n cael ei ddarparu ar y fferm ac yn y dosbarth gydag uchafswm o 2 yn mynychu. Cynhelir y cwrs dros un diwrnod dwys, gyda chyfuniad o theori ynglŷn â sut mae uwchsain yn gweithio a deall delweddau. Yna ceir cyfle i ymarfer y sgiliau’n helaeth ar ddefaid.

Mae profiad y trefnwyr yn cynnig gwerth dros 50 mlynedd o wybodaeth a delweddau o’r DU, Canada, UDA, Seland Newydd ac Ewrop. Cewch gyfle i ddatblygu eich dealltwriaeth ynglŷn â sut mae archwiliadau uwchsain yn cael eu cynnal yn y DU a thramor.

Byddwn yn trafod:

 • Canfod beichiogrwydd mewn mamogiaid
 • Amlinelliad bras ynglŷn â rhoi dyddiad ar gyfer y ffoetws, o ddechrau, canol a diwedd y beichiogrwydd
 • Canfod a yw mamogiaid yn cario ŵyn unigol, gefeilliaid, tripledi, pedwar oen a thu hwnt 

Amcanion y cwrs:

 • Deall egwyddorion a’r defnydd o sganio uwchsain
 • Adolygu pwyntiau perfformiad allweddol gweithrediadau uwchsain
 • Cyfle i ymgyfarwyddo gyda defnyddio’r offer sganio
 • Ymarfer sganio uwchsain ar y fferm

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.

 

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant canlynol ar gael i ddarparu’r cwrs hwn:

Mendip Vets

Enw cyswllt:
Dr Sotirios Karvountzis MRCVS


Rhif Ffôn:

01558 509222


Cyfeiriad ebost:

hyfforddiant@mendipvets.net


Cyfeiriad gwefan:
www.mendipvets.net


Cyfeiriad post:
6 Stryd Y Brenin, Llandeilo, Sir Gâr, SA19 6BA / The Horticultural Works, Wells, Somerset BA5 3EU


Ardal:
Cymru gyfan

Embryonics Ltd

Enw cyswllt:
Amanda Archer


Rhif Ffôn:
01606 854411


Cyfeiriad ebost:
courses@embryonicsltd.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.embryonicsltd.co.uk


Cyfeiriad post:
Mere House Farm, Weaverham, Northwich, CW8 3PY


Ardal:
Cymru gyfan

Simply the Best Training Consultancy Ltd

Enw cyswllt:
Julie Thomas


Rhif Ffôn:
01443 670267


Cyfeiriad ebost:
office@simplythebesttc.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.simplythebesttc.co.uk


Cyfeiriad post:
Caerlan Farm, Tonypandy, Rhondda Cynon Taf CF40 1SN


Ardal:
Cyrsiau llif gadwyn, plaladdwyr, cymorth cyntaf ac ATV yn Ne Ddwyrain Cymru. Popeth arall ar gael ar draws Cymru gyfan

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Lion Training Passport: Gweithiwr Lles Dofednod
Cwrs hanner diwrnod o hyd gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs
Iechyd a Diogelwch mewn Amaethyddiaeth – Paratoi ar gyfer Archwiliad
Cwrs hyfforddiant undydd a rhoddir tystysgrif presenoldeb ar ôl
Cynnal a Chadw Llif Gadwyn a Thrawslifio
Cwrs hyfforddiant deuddydd gydag asesiad annibynnol a thystysgrif