Rhybudd Preifatrwydd – Ffurflen Cysylltu â Ni Bwyd a Diod

Cafodd y rhybudd hwn ei ddiweddaru ddiwethaf ar 26ain o Fawrth 2018.

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Bwyd a Diod Cymru ac yn unol â’r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC). Cymerwch ychydig amser er mwyn ymgyfarwyddo eich hun â’n hymarferion preifatrwydd, pam yr ydym yn casglu ac yn prosesu’r data a gasglwyd ar Ffurflen Cysylltu â Ni Bwyd a Diod Cymru, a sut mae Llywodraeth Cymru, y Rheolydd Data, yn ei brosesu. Yn unol â’n tasg gyhoeddus, bydd y data yn cael ei ddefnyddio i’ch adnabod chi a darparu’r gefnogaeth fwyaf addas i chi gan ein timau gwasanaeth.

1. Pwy fydd yn cael mynediad at eich data:

  • Mae’r data hwn yn cael ei rannu gyda sefydliadau sydd dan gontract gyda Llywodraeth Cymru ac a gaffaelwyd o Fframwaith Bwyd a Diod Cymru i gynorthwyo gyda’ch cefnogaeth
  • Bydd y data a gasglwyd ar gael gan ein gweinyddwyr technegol a rheolwyr prosiect sy’n cefnogi’r system T.G. Ni fydd gweinyddwyr technegol y system yn defnyddio eich manylion mewn unrhyw fodd.

2. Pa mor hir fydd eich manylion yn cael eu cadw?

Bydd eich manylion yn cael eu cadw ar ein system hyd at 12 mis.

3. Eich hawliau.

O dan y ddeddfwriaeth diogelu data, mae gennych chi’r hawl i:

  • gael mynediad at eich data personol sydd gan Lywodraeth Cymru amdanoch ch;
  • ofyn i ni gywiro unrhyw wallau yn y data hwnnw
  • wrthwynebu (mewn rhai amgylchiadau) prosesu neu gyfyngu ar brosesu
  • ‘dileu’ eich data (mewn rhai amgylchiadau)
  • gwneud cwyn gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (SCG) ein rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data

Y manylion cyswllt ar gyfer Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yw:

Cyswllt y Cwsmeriaid
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Swydd Caer
SK9 5AF

Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113
Gwefan: www.ico.org.uk

Ar gyfer cael help gydag unrhyw un o’r hawliau uchod, cysylltwch â’n Llinell Gymorth Busnes Cymru os gwelwch yn dda ar 03000 6 03000 neu defnyddiwch y ffurflen cysylltu â ni

4. Deddf Rhyddid Gwybodaeth a’ch Gwybodaeth chi

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 yn caniatáu’r cyhoedd i ofyn am gael gweld y wybodaeth sydd gan gyrff cyhoeddus, yn cynnwys Llywodraeth Cymru. Gall y wybodaeth yr ydych chi’n ei darparu ar ein cyfer fod yn destun cais rhyddid gwybodaeth gan aelod arall o’r cyhoedd. Byddwn ni’n ymgynghori â chi i gael eich barn cyn ymateb i gais o’r fath.

5. Newidiadau i’r polisi hwn

Gall Llywodraeth Cymru wneud rhai newidiadau i’r polisi preifatrwydd hwn ar unrhyw adeg. Bydd newidiadau yn cael eu rhoi yma ac maen nhw’n dod i rym yn syth. Pan mae newidiadau i’r polisi hwn yn digwydd, byddwn yn cysylltu â chi gyda’r cyfeiriad e-bost sydd gennym ar gofnod yn eich cyfrif er mwyn i chi allu adolygu’r fersiwn newydd.

Ar gyfer gwybodaeth bellach ynglŷn â’ch hawliau gwybodaeth

Cyfeiriad post
Swyddog Gwarchod Data
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
CAERDYDD
CF10 3NQ

Cyfeiriad e-bost: DataProtectionOfficer@llyw.cymru