Adnoddau Y Criw Mentrus

 

 

Mae addysg menter yn rhan hanfodol o'r cwricwlwm cynradd diwygiedig yng Nghymru. Pwrpas allweddol cwricwlwm pob ysgol yw cefnogi plant i fod yn gyfranwyr mentrus, creadigol, yn barod i chwarae rhan lawn mewn bywyd a gwaith.

Mae’r gweithgareddau Criw Mentrus wedi eu profi a’u hymarfer yn yr ystafell ddosbarth i gyd fynd â gofynion Cwricwlwm Cymru fel y gall eich disgyblion ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd. Er mwyn cynorthwyo gyda chynllunio'r cwricwlwm, mae pob gweithgaredd dysgu yn ymgysylltu, lle bo hynny'n briodol, â’r:

  • Meysydd Dysgu a Phrofiad
  • Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol diwygiedig
  • Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Mae llawer o’r gweithgareddau ystafell ddosbarth yn darparu cyfleoedd i blant ddefnyddio eu sgiliau entrepreneuraidd mewn ffyrdd cyffrous ac ymarferol. Bydd cymryd rhan yn y Gystadleuaeth Ysgolion Cynradd genedlaethol yn helpu'ch disgyblion i ddod yn Griw Mentrus ac i:

  • ystyried eu cryfderau, eu diddordebau a'u dyheadau penodol eu hunain;
  • bod ag agwedd bositif a'r ysgogiad i roi syniadau ar waith;
  • fod yn fedrus wrth ymwneud â phobl, dylanwadu, trafod a chyfrannu at waith y tîm;
  • fod yn greadigol, arloesol, a chymryd camau dychmygus i ddatrys problemau.

Yn anad dim, bydd eich disgyblion yn gallu disgrifio sut maent wedi datblygu a defnyddio eu sgiliau entrepreneuriaeth, a pham mae'r nodweddion hyn yn bwysig.

Nod canolog y gystadleuaeth genedlaethol yw annog ysgolion i gydnabod ac adeiladu ar eu hymarfer da presennol. Mae gweithgareddau dysgu ac adnoddau cymorth Y Criw Mentrus wedi'u diweddaru a’u cynllunio i ategu'r gwaith rydych eisoes yn ei wneud i annog eich disgyblion i ymddwyn mewn ffordd entrepreneuraidd.

Maent yn cynnwys

  • 11 gweithgaredd dysgu ar gyfer disgyblion cynradd is h.y. plant 3 i 7 oed
  • 12 gweithgaredd dysgu ar gyfer disgyblion cynradd uwch h.y. plant 7 i 11 oed gydag 8 o adnoddau ategol