Ynglŷn â’r Gystadleuaeth

 

Ynglŷn â’r Gystadleuaeth

Mae Cystadleuaeth Genedlaethol y Criw Mentrus yn rhoi’r cyfle i ysgolion cynradd ledled Cymru ddangos eu gweithgareddau menter yn ogystal â datblygu sgiliau entrepreneuraidd plant mewn ffordd hwyliog a rhyngweithiol.

Mae’n ffordd wych o gyflwyno cwricwlwm ehangach i blant yn unol ag adolygiad Donaldson lle rhoddir rhwydd hynt i greadigedd ffynnu gan alluogi ysgolion i greu cyfranwyr uchelgeisiol a mentrus. 

Mae’r Criw Mentrus yn seiliedig ar fodel entrepreneuriaeth ACCT, y pedair nodwedd allweddol  mewn ymddygiad entrepreneuraidd:

  • AgweddDeall eich hun a’ch cymhelliant, gosod targedau a’u cyflawni
  • Creadigedd: Cynhyrchu syniadau, datrys problemau a chreu cyfleoedd
  • Cysylltiadau: Mynegi barn a syniadau, gwerthfawrogi safbwyntiau pobl eraill a chydweithio  
  • Trefniadaeth: Gallu i wneud penderfyniadau a chyflawni amcanion

Amy2

Mae Amy yn credu y gall unrhyw un wneud unrhyw beth os byddan nhw’n gweithio’n ddigon caled. Mae hi’n iawn!

Callum2

Mae Callum mor greadigol. Gall rhai o’i syniadau fod braidd yn wahanol, ond dyma’r rhai gorau o ddigon!

Rhian2

Mae Rhian yn hoff o siarad, mae hi’n gwneud ffrindiau newydd i helpu’r criw mentrus i gael y cymorth maen nhw ei angen!

Owain2

Mae Owain yn hynod o drefnus, mae’n gofalu bod pawb yn brysur ac yn mwynhau eu hunain!

Beth yw gofynion y gystadleuaeth?

Y cyfan fydd angen i chi ei wneud yw meddwl am syniad(au) busnes, sefydlu busnes bach, a chreu cynnyrch neu wasanaethau y gellir eu  gwerthu/cyflwyno am elw a chydweithio gyda’ch cymuned leol.

Mae’r gystadleuaeth yn hyblyg ac mae modd cynnwys gweithgareddau menter ysgol neu gymunedol sydd eisoes yn bodoli megis  ffeiriau, sioeau neu unrhyw ddigwyddiadau eraill a gynhelir ar sail gymunedol. 

Oherwydd mai cystadleuaeth ddigidol yw hon, gallech archwilio defnyddio ffyrdd digidol o greu busnes. Cylchlythyr neu gylchgrawn  electroneg  efallai, neu wefan gymunedol ar gyfer hysbysebu. 

Nid oes unrhyw syniad yn rhy fach - os bydd y plant am wneud cacennau a’u gwerthu, cynnal cystadleuaeth ciciau o’r smotyn mewn ffair ysgol neu hyd yn oed ddatblygu app - rydyn ni’n awyddus iawn i glywed amdanynt!

Gallwch gymryd rhan fel grŵp fel dosbarth neu ysgol. Nid oes unrhyw gyfyngiad ar y nifer o geisiadau o bob ysgol neu’r nifer o blant sy’n cymryd rhan.

Mae’r holl wybodaeth am y gystadleuaeth ar gael o fewn y dolenni isod..

I gymryd rhan yng nghystadleuaeth eleni cliciwch yma er mwyn cofrestru eich diddordeb a chwblhau'r ffurflen gais