Coronafirws (Covid 19)

“Pa bryderon bynnag sydd gennych am eich busnes, nid dyma'r amser i gadw’r pryderon i chi eich hun,  byddwn yn dod o hyd i arbenigwr a fydd yn gwrando arnoch ac yn cynnig yr arweiniad a'r cymorth cyfrinachol sydd eu hangen arnoch naill ai dros y ffôn neu'n ddigidol,” yw neges Eirwen Williams, Cyfarwyddwr Rhaglenni Gwledig gyda Menter a Busnes, sy’n darparu Cyswllt Ffermio ar y cyd â Lantra Cymru, ar ran Llywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Mewn ymateb i’r cyfyngiadau sydd mewn grym oherwydd pandemig y coronafeirws, mae Cyswllt Ffermio wedi trefnu nifer o gymorthfeydd un-i-un,  sy'n cael eu hariannu'n llawn ar gyfer unigolion cofrestredig.

“Os byddwch chi’n ffonio Canolfan Wasanaeth Cyswllt Ffermio yn y bore ac yn esbonio’r hyn sydd ei angen arnoch, byddwn yn gwneud ein gorau i ddod o hyd i’r arbenigwr mwyaf priodol i ymateb i’ch ymholiad neu bryder ar yr un diwrnod. Yn aml iawn, cewch y cymorth sydd ei angen arnoch gan un o’n hymgynghorwyr cymeradwy o fewn ychydig oriau," meddai Mrs. Williams.   Ychwanegodd os nad yw ffermwyr neu goedwigwyr cymwys eisoes wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio, mae hon yn broses gyflym y gellir ei gwneud hefyd dros y ffôn drwy ffonio'r Ganolfan Wasanaeth ar 08456 000 813.

Bydd y cymorthfeydd, sy’n cael eu darparu dros y ffôn neu'n ddigidol, yn parhau hyd nes y bydd gwasanaeth ‘arferol’ wyneb yn wyneb Cyswllt Ffermio ar gael unwaith eto.  Fel arfer, bydd pob un yn para oddeutu awr i bob unigolyn.  Gellir trafod pynciau sy'n amrywio o faterion cydymffurfio rheoleiddiol a rheoli busnes – sy’n gallu cynnwys, er enghraifft, cyngor cyfreithiol, cyfrifeg, cynllunio ac olyniaeth  -  i bynciau technegol ac iechyd anifeiliaid, rheoli pobl a phrosiectau arallgyfeirio.

Darllen mwy


Yn yr adran hon:

newyddion
Newyddion, Taflenni Gwybodaeth a'r Arweiniad diweddaraf

Cliciwch yma i gael gwybod mwy am y wybodaeth ddiweddaraf am sut y byddwn yn gweithredu trwy gydol y pandemig ynghyd â thaflenni gwybodaeth defnyddiol ac arweiniad i’ch cefnogi yn y cyfnod ansicr hwn.

Surgeries
Clinigau un-i-un

Darparu cyngor ac arweiniad cyfrinachol yn ymwneud ag amrediad o bynciau sy'n berthnasol i ofynion eich busnes

Eurion
Gweminarau Wythnosol

Ymunwch â ni ac arbenigwyr y diwydiant mewn amrywiaeth eang o weminarau amserol wedi’u hanelu at ddarparu cymorth a gwybodaeth ddefnyddiol i chi yn ystod y cyfnod ansicr hwn.

DO
Eich Swyddog Datblygu Lleol

Mae ein Swyddogion Datblygu yn darparu cefnogaeth ar lefel leol. Cliciwch yma am eu manylion cyswllt ac i weld map sy’n dangos yr ardaloedd lle maent yn gweithio

advice
Cyngor

Mae'r Gwasanaeth Cynghori yn darparu cyngor arbenigol annibynnol, cyfrinachol ac wedi’i deilwra ar gyfer busnesau fferm a choedwigaeth

Dolenni Defnyddiol
Dolenni Defnyddiol

Dolenni i sefydliadau allanol y gallent fod o ddiddordeb i chi.

shearing
Sgiliau a Hyfforddiant

Datblygu eich sgiliau, datblygu eich hyder - byddwch yn dod ar draws ffyrdd newydd i ddatblygu eich busnes ymhen dim

Podlediad Clust i'r Ddaear
Podlediad Clust i'r Ddaear

Mae “Clust i’r Ddaear” yn bodlediad newydd sbon, y cyntaf o’i math i fod ar gael yn Gymraeg a Saesneg, fydd yn rhannu gwybodaeth dechnegol, cyngor, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth i’r gymuned amaeth yng Nghymru.

e-learning
E-ddysgu

Mae ein cyrsiau e-ddysgu rhyngweithiol yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau fydd yn eich cynorthwyo i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth newydd a phresennol ac yn gwella arferion gwaith o fewn eich busnes

mentoring
Mentora

Paru mentoriaid fferm a choedwigaeth profiadol gyda mentai, gan ddarparu hyd at 15 awr o gefnogaeth un-i-un i’ch cynorthwyo i gyflawni eich amcanion busnes, technegol a bersonol

pecyn plant
Pecyn Plant

Gyda’r pecyn cyffrous yma, mae’n gyfle i addysgu plant o wahanol oedran mewn dull hwyliog. Mae amrywiaeth o weithgareddau ar gael megis taflenni lliwio, cyfle i greu masgiau anifeiliaid a chyfleoedd i arddangos sgiliau dylunio gyda nifer o gystadlaethau cyffrous!