Lilwen Joynson

Enw: Lilwen Joynson

Lleoliad: Sir Benfro/Yn gweithredu ar draws Cymru

E-bost: lilwen.joynson@agrisgop.cymru 

Symudol: 07964 302476

Arbenigedd(au):  Arallgyfeirio, Datblygiad personol

•    Mae rheoli newid, magu hyder a dysgu sut i droi heriau'n atebion i gyd yn sgiliau 'meddylfryd' y mae Lilwen Joynson wedi'u rhoi ar waith ers blynyddoedd lawer, iddi hi ei hun - sefydlodd fusnes newydd yn ystod y pandemig - ac eraill. 

 • Yn arweinydd Agrisgôp, cwnselydd, mentor a hyfforddwr profiadol, mae Lilwen yn 
 • angerddol am helpu pobl mewn ffermio i gyflawni eu potensial fel pobl fusnes, trwy ddysgu sut i archwilio eu busnes eu hunain yn wrthrychol a thrwy ddefnyddio 'dysgu gweithredol' grŵp i ddod o hyd i ffyrdd o fod yn fwy cynhyrchiol neu broffidiol.
 • Ethos Lilwen yw canolbwyntio ar fanteision gweithio mewn grŵp, gwrando ar eich gilydd, annog aelodau'r grŵp - sydd yno ar sail gyfartal - i fod yn agored i syniadau a chysyniadau newydd gan ei gilydd ac arbenigwyr gwadd.  Mae ei thechnegau hwyluso nid yn unig yn hybu hyder, ond mae aelodau'n dysgu derbyn adborth a rhoi adborth i'w gilydd.  "Mae gan bob un ohonom ein mannau dall ein hunain - meysydd nad ydym yn eu cydnabod yn barod."  Manteision 'dysgu gweithredol' grŵp yw y byddwch yn clywed persbectif gwahanol, diduedd a fydd yn eich annog i ystyried eich holl opsiynau.  
 • Bydd bod yn rhan o grŵp Agrisgôp yn sicrhau nad ydych yn mygu twf personol neu ddatblygiad eich busnes trwy ddiffyg hyder yn eich galluoedd eich hun.  Byddwch yn gofyn i chi'ch hun ac eraill "sut alla i gyflawni hyn, beth yw'r rhwystrau – go iawn neu ganfyddedig - y mae angen i mi fynd i'r afael â nhw?"
 • Bydd profiad Lilwen fel hwylusydd yn eich annog i osod nodau a'u cyflawni. Pan fyddwch yn gadael ei chyfarfodydd, byddwch am fod yn atebol gyda llinellau amser a gweithredoedd sydd wedi'u mapio allan! 
 • Yn gyfathrebwr ardderchog yn y Gymraeg a'r Saesneg, mae'n dweud bod Agrisgôp yn ymwneud â newid meddylfryd a magu hyder.'  Hynny yw, bydd hi'n ceisio eich helpu i droi eich syniadau da ar gyfer eich busnes fferm, coedwigaeth neu arddwriaeth yn ffrydiau incwm newydd a chynaliadwy! 

Fferm/busnes presennol

 

 • Yn ystod y cyfnod clo, sefydlodd Lilwen, a oedd yn arfer ffermio, fusnes hyfforddi holistaidd newydd, 'Inner Sense Consultants', gan helpu entrepreneuriaid gwledig i sefydlu mentrau newydd, gan gynnwys nifer o fusnesau prosesu bwyd micro a chwmni adeiladu adfywiol.  
 • Yn dilyn traddodiad y teulu, mae hi hefyd yn magu merlod Mynydd Cymreig Adran A ac yn mwynhau gyrru cerbydau.

Profiad/sgiliau/cymwysterau perthnasol  

 • Yn arweinydd Agrisgôp ers 2017, mae Lilwen wedi hwyluso llawer o grwpiau yn Ne-orllewin Cymru, gan helpu unigolion o'r un anian i gyflawni eu nodau mewn sectorau amrywiol yn amrywio o fentrau twristiaeth i brosesu bwyd a mwy
 • Mentor Cyswllt Ffermio Cymeradwy sy'n arbenigo mewn arallgyfeirio busnesau a datblygiad personol
 • Hwylusydd cynllunio olyniaeth Cyswllt Ffermio 
 • BSc (Anrh) Cwnsela Integreiddiol
 • Coleg Sir Gaer (Campws Gelli Aur) NCA Amaethyddiaeth
 • Coleg Amaethyddiaeth Cymru (WAC) OND Amaethyddiaeth (Rhagoriaeth)