Myrddin Davies

Enw: Myrddin Davies

E-bost: Myrddin.davies@agrisgop.cymru

Symudol 07766 703255 

Lleoliad: Llanrwst / Gogledd Cymru 

Arbenigedd(au):  Arallgyfeirio; Bwyd a diod o Gymru; Rheoli Busnes ac Ariannol:  Marchnata

 

  • Magwyd Myrddin ar fferm ger Llanrwst, Conwy ac mae'n briod gyda dau o blant. Astudiodd Amaethyddiaeth a Busnes ym Mhrifysgol Aberystwyth ac mae ganddo 20 mlynedd o brofiad yn cefnogi busnesau gwledig.
  • Mae ei yrfa hyd yma yn cynnwys gweithio yn Adran Materion Gwledig Llywodraeth Cymru, Hybu Cig Cymru, ac am chwe blynedd, bu'n rheoli prosiect Cywain Menter a Busnes, sy'n cefnogi mentrau bwyd a diod yng Nghymru. Sefydlodd ei gwmni ymgynghori bwyd a ffermio ei hun yn 2018, gan gefnogi teuluoedd ffermio i ychwanegu gwerth ac archwilio ffrydiau incwm amgen. Mae ganddo ddealltwriaeth helaeth o'r gadwyn fwyd, o giât i blât, yn ogystal â phrofiad o weithio gyda nifer o randdeiliaid yn y diwydiant.
  • Penodwyd Myrddin yn Arweinydd Agrisgôp ym mis Mawrth 2018 ac mae ganddo brofiad sylweddol o gefnogi grwpiau a busnesau i ddatblygu eu syniadau ar gyfer ffyrdd mwy effeithlon o weithio ac arallgyfeirio. Mae Myrddin yn hyfforddwr a mentor profiadol, ac mae'r siaradwr Cymraeg rhugl hwn yn cael ei ddefnyddio i hwyluso grwpiau o unigolion o'r un anian a all ddysgu oddi wrth ei gilydd yn amgylchedd cefnogol Agrisgôp. 
  • Yn bartner yn y busnes ffermio teuluol ac yn rhan o fenter i ychwanegu gwerth at gynnyrch fferm, mae gan Myrddin ddealltwriaeth dda o'r heriau sy'n wynebu ffermydd teuluol. Mae ganddo agwedd gadarnhaol ac mae'n awyddus i gefnogi datblygiad cyfleoedd a syniadau ar gyfer y dyfodol.
  • Mae Myrddin yn gweithio ar draws Gogledd Cymru 

Busnes fferm presennol:

  • Daliad bîff a defaid 180 erw
  • 250 o famogiaid magu a 150 o wartheg stôr

Profiad, sgiliau, cymwysterau perthnasol 

  • B.Sc (Anrh) Amaethyddiaeth a Busnes, Aberystwyth 2003 
  • Mae Myrddin wedi gweithio gydag ystod eang o grwpiau drwy Agrisgôp, gan ganolbwyntio ar themâu gan gynnwys bwyd a diod, arallgyfeirio, twristiaeth, lles gwledig, llygredd amaethyddol a thrin cŵn defaid.