Edward Evans

Hafod Y Foel, South Montgomeryshire

 

Gydag o leiaf dwy o'i ferched yn awyddus i ddod adref i ffermio yn y dyfodol agos, penderfynodd Edward yn 2023 wasgaru'r fuches sugno yn Hafod y Foel a thyfu lloi i Warrendale Wagyus yn lle.

Mae Edward eisiau sicrhau bod dyfodol i'w ferched ar y fferm ac ar hyn o bryd mae'n rhoi'r isadeiledd ar waith i wneud y gorau o'r borfa heb fawr ddim costau mewnbwn. Trwy gynllun Grantiau Bach – Effeithlonrwydd Llywodraeth Cymru, mae twll turio wedi'i osod yn ddiweddar i bibellu’r dŵr i danc ar bwynt uchaf y fferm. Y cam nesaf yw penderfynu ar gynllun y platfform pori. 

Ar ôl bod yn aelod o Grŵp Trafod Cyswllt Ffermio yn y gorffennol, mae Edward o'r farn mai pori celloedd yw'r ffordd orau ymlaen iddo ac mae'n deall bod cynllunio yn allweddol i sicrhau bod y platfform yn cael ei ddylunio yn y ffordd fwyaf effeithlon a hawdd ei ddefnyddio ac i sicrhau bod dŵr ar gael ym mhob cell.

Ar gyfer cam 1 y prosiect hwn, bydd y ffermwr yn gweithio gydag ymgynghorydd arbenigol i benderfynu ar:

  • Faint a lleoliad y padogau
  • Isadeiledd (strwythur celloedd a dŵr)
  • Cynllun pori

Ar ôl i'r isadeiledd a'r cynllun pori gael ei gwblhau, bydd cam 2 y prosiect yn ceisio dangos sut y gellir defnyddio technoleg i helpu ffermwyr i wneud penderfyniadau gwybodus a chynllunio pori a mewnbynnau yn unol â hynny, gan sicrhau system syml ar gyfer mwy nag un defnyddiwr.

Bydd y prosiect hefyd yn cyfrannu at ganlyniadau Rheoli Tir yn Gynaliadwy, gan gynnwys:

  • Iechyd a lles uchel 
  • Gwneud y mwyaf o storio carbon
  • Lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr
  • Dŵr glân
  • Effeithlon o ran adnoddau
     

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Brynllech Uchaf
Rhodri and Claire Jones Brynllech Uchaf, Llanuwchllyn
Dylasau Uchaf
Beca Glyn Dylasau Uchaf, Conwy Mae Dylasau Uchaf yn awyddus i
Carregcynffyrdd
Carys Jones Carregcynffyrdd, North Carmarthenshire Mae