David Best

Treathro, North Pembrokeshire

 

Mae Treathro yn fferm rostir arfordirol 170 erw, sy’n magu buches o wartheg Red Ruby Devon ynghyd â diadell fechan o ddefaid Llŷn. Mae'n system sy'n seiliedig ar borthiant lle mae'r holl wartheg wedi'u hardystio o dan y Pasture Fed Livestock Association. Mae'r egwyddorion ffermio yn dilyn dull adfywiol, gan gyfuno dull o drin y tir cyn lleied â phosibl, mewnbynnau cemegol cyfyngedig, a da byw ar bori cylchdro. 

Mae David a Debbie yn awyddus i archwilio pa feysydd ac arferion rheoli sy'n annog gwell iechyd y pridd a gweithgarwch microbaidd er mwyn cynllunio ymlaen llaw ar gyfer y dyfodol. Felly, bydd y prosiect yn archwilio iechyd a bioamrywiaeth y pridd ar gyfer amrywiaeth o wahanol ddulliau o reoli a chyfansoddiadau glaswellt, gan gynnwys porfa barhaol, ardaloedd heb bori, caeau silwair a gwndwn a gaiff eu trin cyn lleied â phosibl.

Nod y prosiect fydd cymharu bioleg pridd gwahanol arferion rheoli. Bydd effaith yr arferion rheoli hyn ar y canlynol yn cael ei hymchwilio:

 • Cywasgu pridd ac asesiad gweledol (VESS)
 • Microbioleg pridd
 • Digonedd mwydod
 • Presenoldeb pryfed a rhywogaethau peillwyr (yn enwedig chwilod y dom)
 • Cyfansoddiad rhywogaethau porthiant 

Bydd y prosiect yn cyfrannu at ganlyniadau Rheoli Tir yn Gynaliadwy, gan gynnwys:

 • Gwneud y mwyaf o storio carbon
 • Lliniaru perygl llifogydd a sychder
 • Ecosystemau gwydn
 • Effeithlon o ran adnoddau
   

 


Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Awel y Grug
Chris & Glyn Davies Fferm Awel y Grug, Y Trallwng, De Sir
Cornwal Uchaf
Dylan, Gwenda and Gwion Roberts Cornwal Uchaf, Gwytherin, Conwy {
Ffrem Cilywinllan
Eifion Pughe Ffrem Cilywinllan, North Montgomeryshire Gyda hafau