14 Medi 2020

 

Mae’r ffermwr defaid o’r drydedd genhedlaeth, Wyn Williams o Lanfair Caereinion yn gwybod llawer am ffermio defaid.  Erbyn hyn, diolch i fodylau hyfforddi e-ddysgu ar-lein Cyswllt Ffermio sydd wedi eu hariannu’n llawn mae’n gwybod llawer mwy!  Magwyd Wyn ar y fferm deuluol ychydig filltiroedd o lle mae’n byw. Heddiw, ar ei fferm fynydd, sy’n amrywio o 1,100 i 1,300 troedfedd o uchder, mae’n cadw 500 o famogiaid croes penfrith yn bennaf a 200 o ŵyn benyw sych.   

Mae Wyn wedi bod yn defnyddio unrhyw amser sbâr sydd ganddo i gael gwybodaeth newydd trwy Cyswllt Ffermio. Dilynodd fodiwlau e-ddysgu ar bynciau yn amrywio o ddynodi a thrin afiechydon mewn defaid i reoli llyngyr, cloffni, ymwrthedd gwrthficrobaidd a bioddiogelwch.    

Dywed Wyn ei fod bob amser wedi tybio nad oedd ganddo'r angen na'r amser i gymryd rhan mewn astudio, am na chafodd gyfle i ddilyn ochr academaidd amaethyddiaeth, roedd ganddo bryderon nad oedd yn gwybod am y cyfarwyddyd mwyaf cyfredol a’r arferion gorau.

Fe’i darbwyllwyd gan ei swyddog datblygu lleol, Owain Pugh, i gofrestru ar gyfer BOSS, Gwasanaeth Cefnogi Ar-lein i Fusnes Llywodraeth Cymru trwy Sign On Cymru, sef y llwybr ar gyfer dewis a chael mynediad i restr Cyswllt Ffermio o fwy na 80 o gyrsiau e-ddysgu.

“Ar ôl cwblhau fy nghwrs e-ddysgu cyntaf ar atgenhedlu tymhorol mewn mamogiaid mewn llai nag awr, a oedd yn cynnwys cwis byr i asesu beth oeddwn i wedi ei ddysgu, roeddwn wrth fy modd.”     

Bellach, mae Wyn yn gweithio trwy bob modwl yn ymwneud â defaid sydd ar gael trwy Cyswllt Ffermio. Ar ôl iddo eu cwblhau i gyd, mae’n bwriadu symud ymlaen i gyrsiau ar-lein ar laswelltir a rheoli busnes. 

Dywed Wyn fod pob modiwl yn cynnwys cyngor ymarferol iawn a’i fod bob amser yn gallu ei gymhwyso i’r materion mae’n ei brofi ar y fferm o ddydd i ddydd, gan ei gynorthwyo i wneud gwell penderfyniadau a dewisiadau. 

“Mae’n ffordd mor hawdd o gael mwy o wybodaeth, wedi ei gyflwyno ar yr union lefel gywir ac rydych yn dysgu ar eich cyflymder eich hun.” 

“Rwyf wedi arbed llawer o amser ac arian trwy ystyried y dewisiadau ar gyfer gwahanol gyfnodau peidio gwerthu ar ôl defnyddio dos.  Trwy gael y wybodaeth berthnasol yn hawdd ei chyrraedd, rwy’n gallu symud y stoc ymlaen cyn gynted ag y byddant yn barod”.

Mae pob modiwl e-ddysgu rhyngweithiol yn cymryd tua 20-30 munud i’w cwblhau, a gallwch ail wneud y modiwlau nes eich bod yn hyderus bod yr holl ffeithiau sydd arnoch eu hangen ar gael ar flaen eich bysedd.  Ceir cwis byr ar ddiwedd bob un a fydd yn dangos unrhyw agweddau y gallech fod yn dymuno ail-edrych arnynt. Am drosolwg cryno o dros 80 o’r pynciau sydd a’r gael a’r hyn sy’n cael ei drafod ym mhob un, cliciwch yma.

Er mwyn cwblhau cyrsiau e-ddysgu ar lein, mae angen i chi fod wedi cofrestru eich cyfeiriad e-bost unigol gyda Cyswllt Ffermio a mewngofnodi i BOSS (Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein) drwy Sign On Cymru.  Yna, gallwch ddewis y modiwl/modiwlau e-ddysgu sydd arnoch ei angen/eu hangen. Os oes angen cymorth gydag unrhyw ran o’r broses, gallwch gysylltu â’ch swyddog datblygu lleol neu Ganolfan Wasanaeth Cyswllt Ffermio. 

Ar ddiwedd pob cwrs e-ddysgu a gwblheir gennych, bydd ‘Tystysgrif gwblhau’ yn cael ei huwch lwytho i’ch cofnod Storfa Sgiliau personol ar-lein, sef eich cofnod o ddatblygiad proffesiynol parhaus, ar eich rhan.

I gael rhagor o wybodaeth am sgiliau a hyfforddiant Cyswllt Ffermio, cliciwch yma.

Mae Cyswllt Ffermio, sy’n cael ei ddarparu gan Menter a Busnes a Lantra, yn cael ei gyllido drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Yn galw ffermwyr llaeth, bîff, defaid a geifr … rhowch eich papur a’ch pensil i’r naill ochr a chadwch eich holl gofnodion rheoli ar-lein!
29 Hydref 2020 Mae Cyswllt Ffermio wedi trefnu dwy gweminar ar
EIP yng Nghymru – dod â chefndiroedd ymarferol a gwyddonol at ei gilydd er budd y diwydiant ehangach
29 Hydref 2020 Ers iddo gael ei lansio gyntaf yn 2016, mae EIP
Bydd gweminar Cyswllt Ffermio yn esbonio popeth y bydd angen i chi ei wybod am gynllun Gorchuddio Iardiau FBG newydd Llywodraeth Cymru
27 Hydref 2020 Estynnir gwahoddiad i ffermwyr ar draws Cymru i