Plas yn Iâl, Llandegla, Wrecsam, Sir Ddinbych

Prosiect safle Ffocws: Coedwigaeth Gorchudd Parhaus mewn Coetiroedd Fferm

Nod y prosiect:

  • Gwella’r rheolaeth coetir yn gyffredinol yn fferm Plas yn Iâl a fydd yn cyfrannu at gyflenwad coed cynaliadwy tuag at anghenion ynni’r fferm. Fe wneir hyn trwy baratoi a gweithredu cynllun rheolaeth coetir Coedwigaeth Gorchudd Parhaus (CCF), gan gyfuno canlyniadau arolygon ar y tir a drôn.
  • Wrth roi’r dosbarth cynnyrch a’r cynnydd blynyddol posibl yng nghyfanswm y coed ar gyfer torri wedi ei dargedu yn y blynyddoedd i ddod, bydd gwerth posibl yn cael ei gyfrifo a bydd ffigwr ar gyfer refeniw yn cael ei bennu.
  • Bydd y dull samplo/arolwg ar y tir yn casglu data masnachol ac am y coed o’r coetir gan roi cofnodion o newidiadau yn nodweddion y coetir a’i strwythur dros amser i fonitro cynnydd y trawsnewidiad. Gall effeithiau rheoli gorchudd parhaus wrth wella deilliannau buddiol fel cadwraeth, bioamrywiaeth, storio carbon a ffactorau eraill gael eu cynnwys yn y dull samplo yn rhwydd.
  • Bydd y weledigaeth ar gyfer y coetir yn ganolog i’r cynllun rheoli. Bydd y weledigaeth yn arwain yr holl weithrediadau gofynnol i gael y deilliannau a ddymunir gan wynebu cyfyngiadau’r safle ac unrhyw ddynodiadau sy’n gysylltiedig â’r safle. Defnyddir coedwigaeth gorchudd parhaus fel y dull rheoli i gyflawni buddion niferus ac integredig y trawsnewidiad.
  • Bydd cynnig enghraifft o gynnwys coetir fferm ym musnes y fferm, trwy hyrwyddo’r enillion economaidd posibl sydd i ‘asedau anghofiedig’ yn gymhelliant da i ffermwyr ddilyn llwybr tebyg. 
  • Mae defnyddio drôn a’r model prosesu data yn ffordd newydd flaengar o gynllunio i reoli coetir. Gall hyn gynnig manteision i ffermwyr a choedwigwyr petai’r drôn a’r meddalwedd yn cael eu hehangu ymhellach dros goetiroedd mwy.

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Moelogan Fawr
Llion a Sian Jones Moelogan Fawr, Llanrwst, Conwy Meysydd
Hendre Ifan Goch
Rhys Edwards Hendre Ifan Goch, Pen-y-bont ar Ogwr ​​ Meysydd
Bodwi
Edward, Jackie a Ellis Griffith Bodwi, Mynytho, Pwllheli, Gwynedd