Dyma gwrs hyfforddi undydd gyda thystysgrif am ei gwblhau.

Ydych chi'n cyfri defaid? Gallwch chi wybod a oes ganddynt lyngyr neu barasitiaid ai peidio drwy gyfri wyau mewn carthion.
Mae cryn dystiolaeth fod angen i ffermwyr ddibynnu llai ar feddyginiaeth lladd llyngyr oherwydd bydd y feddyginiaeth yn mynd yn llai effeithiol o gael ei defnyddio dros amser a bydd y parasitiaid a’r llyngyr yn datblygu ymwrthedd.
Drwy fynychu'r cwrs, gallwch chi ddysgu sut mae canfod a rheoli'r broblem yn gallu arbed amser ac arian i chi.
Bydd y cwrs yn rhoi sylw i hanfodion rheoli llyngyr mewn defaid drwy eich helpu chi i ddeall cylch bywyd llyngyr, sut i ddefnyddio offer cyfri wyau mewn carthion, a phwysigrwydd profi ar wahanol adegau o'r flwyddyn. Beth gall nifer yr wyau mewn carthion ei ddweud am iechyd eich diadell. Rhoddir sylw cyffredinol i gyfri wyau mewn carthion a’r gwahanol ddewisiadau sydd ar gael ar gyfer profi. Yn olaf, rhoi’r driniaeth fwyaf briodol DIM OND os oes angen.

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.

 

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant canlynol ar gael i ddarparu’r cwrs hwn:

Simply the Best Training Consultancy Ltd

Enw cyswllt:
Julie Thomas


Rhif Ffôn:
01443 670267


Cyfeiriad ebost:
office@simplythebesttc.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.simplythebesttc.co.uk


Cyfeiriad post:
Caerlan Farm, Tonypandy, Rhondda Cynon Taf CF40 1SN


Ardal:
Cyrsiau llif gadwyn, plaladdwyr, cymorth cyntaf ac ATV yn Ne Ddwyrain Cymru. Popeth arall ar gael ar draws Cymru gyfan

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Lion Training Passport: Gweithiwr Lles Dofednod
Cwrs hanner diwrnod o hyd gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs
Cneifio Defaid ar lefel Uwch
Dyma gwrs hyfforddi deuddydd gydag asesiad integredig. Rhoddir
Pori er Lles Cadwraeth
Cwrs hyfforddiant dros 1 neu 2 ddiwrnod gan ddibynnu ar y