Dyma gwrs hyfforddi undydd gyda thystysgrif am ei gwblhau.

Ydych chi'n cyfri defaid? Gallwch chi wybod a oes ganddynt lyngyr neu barasitiaid ai peidio drwy gyfri wyau mewn carthion.
Mae cryn dystiolaeth fod angen i ffermwyr ddibynnu llai ar feddyginiaeth lladd llyngyr oherwydd bydd y feddyginiaeth yn mynd yn llai effeithiol o gael ei defnyddio dros amser a bydd y parasitiaid a’r llyngyr yn datblygu ymwrthedd.
Drwy fynychu'r cwrs, gallwch chi ddysgu sut mae canfod a rheoli'r broblem yn gallu arbed amser ac arian i chi.
Bydd y cwrs yn rhoi sylw i hanfodion rheoli llyngyr mewn defaid drwy eich helpu chi i ddeall cylch bywyd llyngyr, sut i ddefnyddio offer cyfri wyau mewn carthion, a phwysigrwydd profi ar wahanol adegau o'r flwyddyn. Beth gall nifer yr wyau mewn carthion ei ddweud am iechyd eich diadell. Rhoddir sylw cyffredinol i gyfri wyau mewn carthion a’r gwahanol ddewisiadau sydd ar gael ar gyfer profi. Yn olaf, rhoi’r driniaeth fwyaf briodol DIM OND os oes angen.

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.

 

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant canlynol ar gael i ddarparu’r cwrs hwn:

NPTC Group

Enw cyswllt:
Martin Watkin / Catherine Lewis


Rhif Ffôn:
03308189342 / 07717512911


Cyfeiriad ebost:
martin.watkin@nptcgroup.ac.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.nptcgroup.ac.uk


Cyfeiriad post:
Coleg Y Drenewydd, Y Drenewydd Powys SY16 4HX


Ardal:
Darparu cyrsiau ar gampws Castell Nedd a’r Drenewydd

PMR Direct LTD

Enw cyswllt:
Amanda Payne / Mary Rees


Rhif Ffôn:
01437 761321


Cyfeiriad ebost:
apayne@pmr.org.uk / training@pmr.org.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.pmrtraining.org.uk


Cyfeiriad post:
12 Goat Street, Hwlffordd, Sir Benfro SA61 1PX


Ardal:
Canolbarth Cymru, De Orllewin Cymru, De Ddwyrain Cymru

Simply the Best Training Consultancy Ltd

Enw cyswllt:
Julie M Thomas


Rhif Ffôn:
01443 670267


Cyfeiriad ebost:
julie@simplythebesttc.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.simplythebesttc.co.uk


Cyfeiriad post:
Caerlan Farm, Tonypandy, Rhondda Cynon Taf CF40 1SN


Ardal:
Cyrsiau llif gadwyn, plaladdwyr, cymorth cyntaf ac ATV yn Ne Ddwyrain Cymru. Popeth arall ar gael ar draws Cymru gyfan

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

DIY Ffrwythloni Artiffisial (AI)
Fel arfer, cwrs 3 diwrnod gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs
Cynnal a Chadw Llif Gadwyn a Thrawslifio
Cwrs hyfforddiant deuddydd gydag asesiad annibynnol a thystysgrif
Rheoli Wiwerod Llwyd
Cwrs undydd sy’n cynnwys hyfforddiant ac asesiad. Dyfernir