Ydych chi’n awyddus i ddysgu ac i fabwysiadu’r technegau diweddaraf ar gyfer rheoli cloffni er mwyn gwella lles a pherfformiad y fuches, ac i gynyddu proffidioldeb?

 

Ymunwch â Cyswllt Ffermio ar gyfer y gweithdy unigryw yma fydd yn canolbwyntio ar:

 • Datblygu dealltwriaeth fanwl o sut a pham mae gwartheg yn mynd yn gloff
 • Nodi protocolau adnabod cloffni sydd fwyaf priodol ac ymarferol ar gyfer eich system reoli
 • Datblygu protocolau triniaeth arfer gorau sy'n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer pryd mae gwartheg yn mynd yn gloff
 • Trafod sut i nodi a rheoli'r ffactorau risg allweddol ar gyfer cloffni ar eich fferm
 • Eich cynorthwyo i baratoi cynllun rheoli cloffni manwl ar gyfer eich fferm i:
  • lles a hirhoedledd buchod yn uniongyrchol
  • Gwella proffidioldeb y fuches o leihau effaith cloffni ar gynnyrch, ffrwythlondeb ac iechyd cyffredinol buchod.
  • Monitro a mesur materion cloffni ar fferm ac ymateb yn y ffordd briodol.

Mae'r cyfnod ymgeisio ar gyfer Meistr ar Gloffni Cymru ar gau.

 


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Meistr ar Slyri Cymru
Mae Cyswllt Ffermio yn chwilio am ffermwyr a chontractwyr sy’n
Meistr Parasitiaid - Defaid
Yn y dosbarth meistr lefel uwch hwn, bydd ffermwyr yn cael y
Meistr ar Borfa Cymru
A oes gennych chi ddealltwriaeth dda o reolaeth tir glas ac yn