Cynllun Gweithredu

Tuag at Twf Cynaliadwy - Cynllun Gweithredu ar gyfer y Diwydiant Bwyd a Diod 2014-2020

Magazine cover

 

Cynllun Gweithredu

Strategaeth a pholisi

Rydym eisiau i bobl wirioni ar fwyd a diod o Gymru. Ond rydym eisiau sicrhau bod hynny’n digwydd yn gyfrifol – felly rydym yn rhoi blaenoriaeth i ddiogelwch a safonau bwyd, i ddatblygu cynaliadwy ac i gefnogi’r ymgyrch dros ddiogelwch bwyd.

  


Bwyd i Gymru, Bwyd o Gymru 2010:2020 - Strategaeth Fwyd i Gymru

Mae Bwyd o Gymru, Bwyd i Gymru yn cynnig gweledigaeth eang o le bwyd yng Nghymru, gan roi cyfeiriad clir i’r diwydiant bwyd yng Nghymru allu tyfu mewn ffordd gynaliadwy a phroffidiol dros y deng mlynedd nesaf.

Lawrlwytho copi o Bwyd i Gymru, Bwyd o Gymru 2010:2020 - Strategaeth Fwyd i Gymru
 


Cyfraniad economaidd y sector bwyd a diod i Gymru

Mae'r Cynllun Gweithredu Bwyd a Diod yn nodi targed uchelgais i sicrhau twf i'r sector o 30% erbyn 2020. Yng ngoleuni'r targedau hyn, mae gwaith ymchwil yn cael ei gynnal i edrych ar sut y mae is-sectorau unigol sy'n cyfrannu at yr economi bwyd a diod ehangach yn perfformio. Bydd gwaelodlin diwydiannol yn cael ei ddatblygu o hyn a'i ddefnyddio i fonitro tueddiadau a thracio newidiadau yn y sectorau wrth fynd ymlaen. Bydd hyn yn rhoi gwell dealltwriaeth inni o sut y mae is-sectorau penodol yn y sector bwyd a diod yng Nghymru yn datblygu ac yn perfformio.  

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Asiantaeth Safonau Bwyd
 


Mae diogelwch bwyd yn sicrhau hyder defnyddwyr

Rydym yn gwybod os ydym am sicrhau hyder defnyddwyr yn ein cynnyrch a'n gwasanaethau, bod enw da bwyd a diod o Gymru yn mynd law yn llaw â gwella diogelwch a safonau bwyd.

Mae angen i bob un ohonom chwarae ein rhan i sicrhau bod y gadwyn fwyd yng Nghymru yn darparu bwyd a diod o safon uchel mewn ffordd ddiogel a chynaliadwy, ac mae Llywodraeth Cymru yn arwain y gwaith o sicrhau diogelwch bwyd. 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: bwyd-food@cymru.gsi.gov.uk
 


Mae cynaliadwyedd yn hollbwysig i ni

Datblygu cynaliadwy sydd wrth wraidd ein gwaith yn y diwydiant bwyd a diod yng Nghymru. Ein nod yw helpu’r sector i dyfu 30% i £7 biliwn erbyn 2020, gan daro cydbwysedd rhwng bwydo ein poblogaeth ein hunain ac allforio ein cynnyrch, a bod yn ystyriol o’r effaith ar yr amgylchedd bob amser. Mae’r sector yn dylanwadu’n sylweddol ar adfywio economaidd, iechyd a lles cymunedau, seilwaith ffyrdd a rheilffyrdd, yr amgylchedd, addysg a thrafnidiaeth. Mae’n cyflogi 170,000 o bobl yn y gadwyn fwyd. Mae’n rhaid i’r sector dyfu’n gynaliadwy ac yn broffidiol.
 


Diogelwch bwyd – chwarae ein rhan

Mae problemau bwyd y byd yn broblemau i ni hefyd. Mae disgwyl i boblogaeth y byd gynyddu 50% erbyn 2050, ac mae sicrhau bod digon o fwyd ar gael i gyflenwi'r cynnydd hwn yn bryder byd-eang mawr. Rydym yn chwarae ein rhan yng Nghymru fel partner a chyfrannwr at Raglen Diogelwch Bwyd y Byd, sy’n cydlynu’r gwaith ymchwil i ddiogelwch bwyd yn y DU. Rydym mewn sefyllfa dda i ymateb i’r heriau o ran diogelwch bwyd drwy ‘Tuag at Dwf Cynaliadwy: Cynllun Gweithredu ar gyfer y Diwydiant Bwyd a Diod 2014-2020.’

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Diogelwch bwyd.