Cynhyrchwyr O Gymru Ar Eu Ffordd I Arddangosfa Bwyd A Diod

Bydd un o’r grwpiau mwyaf o gwmnïau bwyd a diod o Gymru i arddangos mewn digwyddiadau masnach yn y DU yn mynd i Birmingham yn ddiweddarach y mis hwn ar gyfer dwy sioe allweddol yn y calendr coginio.

Mae’r grŵp yn cynnwys mwy na 40 o gynhyrchwyr gwych o Gymru a fydd yn cael sylw mewn dau ddigwyddiad cyfochrog a gynhelir yn yr NEC (Ebrill 25-27) – Farm Shop & Deli Show 2022 a’r Expo Bwyd a Diod 2022.

Mae yna amrywiaeth o gynhyrchwyr bwyd a diod o Gymru, o gwmnïau sefydledig i sêr y dyfodol. Byddant yn cael eu cynnwys ar draws grŵp o stondinau cyfagos gan gysylltu'r ddau ddigwyddiad.

Mae stondin Llywodraeth Cymru yn ardal yr Expo Bwyd a Diod yn cynnwys dwsin o gynhyrchwyr bwyd a diod mwyaf adnabyddus Cymru.

Tra bydd stondin Clwstwr Bwyd Da a Chlwstwr Mêl Bwyd a Diod Cymru yn y Farm Shop & Deli Show yn cynnwys 20 o gwmnïau sydd wedi cydweithio i ddatblygu a chyflwyno arddangosfa arbennig i arddangos eu hystod bresennol a chynhyrchion newydd cyffrous i brynwyr.

Wedi’i gydlynu gan brosiect Cywain a ddarperir gan Menter a Busnes, mae’r Clwstwr Bwyd Da yn rhoi llwyfan i fusnesau bwyd a diod uchelgeisiol o Gymru gydweithio. Ariennir Cywain gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig / Cronfa Pysgodfeydd Ewrop.

Mae gweithgareddau’n cynnwys cydweithio mewn meysydd amrywiol, megis stondinau ar y cyd mewn digwyddiadau fel y Farm Shop & Deli Show, rhannu gwybodaeth, nodi a datrys problemau cyffredin, trefnu hyfforddiant grŵp a manteisio ar gyfleoedd masnachol ar y cyd fel clwstwr.

Gan gynnwys arddangosiadau cynnyrch grŵp a chynnyrch unigol, bydd arddangosfa’r Clwstwr hefyd yn amlygu cyflawniadau Prosiectau Cyrchfan y Clwstwr – lle mae aelodau’n gweithio gyda manwerthwyr i greu digwyddiadau samplu i ymgysylltu â siopwyr.

Wedi’i adnabod fel ‘lle mae’r sector manwerthu arbenigol yn cyfarfod’, y Farm Shop & Deli Show yw’r prif ddigwyddiad ar gyfer siopau fferm, siopau delicatessen, bwytai, cigyddion, siopau bara, neuaddau bwyd, a chanolfannau garddio. Hefyd, mae'n cynnwys y Gwobrau Farm Shop & Deli y mae cystadlu brwd amdanynt.

Bydd presenoldeb yn y Sioe yn rhoi cyfle i’r cwmnïau gwrdd â chynulleidfa fasnach hanfodol sy’n cynnwys manwerthwyr, prynwyr, dadansoddwyr marchnad, a newyddiadurwyr bwyd a diod arbenigol.

Hefyd, o fewn y digwyddiad, bydd Arddangosfa Bwyd Da Bwyd a Diod Cymru gyda’r darlledwr bwyd a diod Nigel Barden (Ebrill 27 10:15am - 10:50am). Bydd yn camu ar y llwyfan i gyflwyno ‘The Grocer Talking Shop’, lle bydd amrywiaeth o gynhyrchwyr o Gymru yn arddangos eu cynnyrch, a gall ymwelwyr flasu blasau newydd cyffrous.

Yn arddangos dan adain Cywain bydd 12 cynhyrchydd ‘micro’. Ar gyfer y rhan fwyaf ohonynt, Farm Shop & Deli fydd eu digwyddiad masnach mwyaf hyd yma.

Mae Cywain yn gweithio gyda chynhyrchwyr bwyd a diod ledled Cymru, gan eu helpu i dyfu a datblygu eu busnes, gyda chymorth mewn meysydd sy’n cynnwys marchnata, datblygu brand a chyllid.

Mae llawer o’r cynhyrchwyr meicro yn ‘raddedigion’ ‘Her Ehangu’ Cywain. Wedi’i harwain gan arbenigwyr a mentoriaid a’i chynnal dros chwe sesiwn wythnosol, roedd yr ‘Her Ehangu’ yn cwmpasu cyfoeth o gyngor ymarferol i helpu cwmnïau llai i ehangu eu gweithgareddau i ddatblygu eu busnesau.

Un o gwmnïau’r ‘Her Ehangu’ sy’n arddangos yn y Farm Shop & Deli Show yw Welsh Homestead Smokery o Dregaron.

Mae'r cwmni o Geredigion yn arbenigo mewn sychu cynhyrchion mewn mwg oer ac yn creu rhai blasau anarferol. Mae eu cynhyrchion yn cael eu stocio gan amrywiaeth o siopau deli, siopau a bwytai.

Cafodd bacwn cig oen y smokery ei gynnwys yn rownd derfynol ddiweddar y Great British Menu a daeth y saig hefyd yn fuddugol mewn cystadleuaeth goginio a grëwyd gan Cywain mewn partneriaeth â Chlybiau Ffermwyr Ifanc Cymru.

Dywedodd perchennog Welsh Homestead Smokery, Claire Jesse, fod bod yn rhan o'r Her Ehangu wedi bod o fudd i'r busnes.

Dywedodd, “Roedd yr Her yn dda iawn; helpodd ni i ganolbwyntio a blaenoriaethu pethau. Mae wedi rhoi mwy o hyder i ni fynd i’r afael â phethau hefyd a bod yn rhan o ddigwyddiadau fel y Farm Shop & Deli Show, a byddwn yn cynghori unrhyw gwmni i gymryd rhan.

“Yr hyn oedd yn arbennig o werthfawr oedd cael mynediad uniongyrchol i fentoriaid yr Her. Fel cwmni bach, dydych chi ddim bob amser yn cael cyfle i siarad â pherchnogion cwmnïau mwy o faint, ond trwy’r Her Ehangu, cawsom gyfle i rwydweithio â nhw.”

Dywedodd Leslie Griffiths, Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, “Mae’n wych gweld mwy na 40 o fusnesau bwyd yn mynd i’r ddau ddigwyddiad masnach mawr hyn. Bydd yn gyfle gwych i arddangos y gorau o fwyd a diod Cymru i ddarpar brynwyr newydd ac rwy’n falch bod Llywodraeth Cymru yn cefnogi eu presenoldeb yn y sioeau. Dymunaf bob llwyddiant iddynt.”

Share this page

Print this page