Strategaeth a Chynllunio at y dyfodol ar gyfer Bwyd a Diod yng Nghymru

Creu strategaeth newydd a chynllun gweithredu i gefnogi'r diwydiant wedi 2020.

Canlyniad yr ymarfer ymgysylltu cychwynnol

Mae Llywodraeth Cymru a Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru wedi dechrau gweithio ar lunio cynllun gweithredu newydd ar y cyd i gefnogi’r diwydiant Bwyd a Diod yng Nghymru.

Yn dilyn nifer o gyfarfodydd ymgynghori â rhanddeiliaid sydd â diddordeb, rydym wedi nodi nifer o negeseuon cyffredin y byddai rhanddeiliaid yn dymuno gweld eu trafod gyda sawl thema gyffredinol yn datblygu yn gysylltiedig â ‘Thyfu ein Busnesau’; ‘Hyrwyddo Cymru y Genedl Fwyd’ a ‘Bod o Fudd i’n Pobl a’n Cymdeithas’.

 

Mae’r papur canlynol yn darparu rhagor o wybodaeth.

 

Mae hyn yn golygu cydweithio agos rhwng y diwydiant a llywodraeth i sicrhau bod ein camau gweithredu wedi 2020 yn grymuso busnesau i lwyddo.

Bydd hyn yn dilyn llwyddiannau y cynllun cyfredol, 'Tuag at Dwf Cynaliadwy', gyda'i nod o ddatblygu gwerth y diwydiant i £7 biliwn erbyn 2020.

Mae'r diwydiant Bwyd a Diod wedi'i gydnabod hefyd fel Sector Sylfaen i'w gefnogi yng nghynllun ehangach Llywodraeth Cymru ar gyfer economi Cymru; 'Llewyrch i Bawb'.

Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet.

“Bwyd a Diod yw un o sectorau sylfaenol Cymru ac mae’n bwysicach nag erioed sicrhau bod ein diwydiant yn ddigon cryf a chadarn i oroesi ar ôl inni adael yr UE. Mae’n bwysig hefyd sicrhau bod gan fusnesau’r gallu, yr adnoddau a’r cymorth i allu manteisio ar gyfleoedd i ehangu.”

"Dyna pam rydyn ni eisioes wedi dechrau cydweithio â'r Bwrdd i lunio cynllun gweithredu newydd ar gyfer y diwydiant Bwyd a Diod. Hoffwn annog unrhyw un sydd â diddordeb yn nyfodol y sector i rannu'i farn â ni dros y misoedd nesaf wrth inni ddatblygu'n cynigion ymhellach".

Andy Richardson, Cadeirydd – Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru 

“Mae’r Bwrdd wedi ymrwymo i gydweithio â busnesau bwyd a diod Cymru, gan ganolbwyntio ar ehangu, arloesi ac ychwanegu gwerth.” 

“Rydyn ni am roi hwb newydd i’n gweithgareddau i sicrhau eu bod yn parhau i fod yn berthnasol a’u bod yn ddigon hyblyg i ymateb i’r heriau a’r cyfleoedd newydd yn y dyfodol. Yn bennaf, hoffem sicrhau bod y sector yn parhau i ehangu a bod safle blaenllaw Cymru fel darparwr bwyd a diod iach, cyffrous a llawn maeth yn cael ei atgyfnerthu."

Rydym angen clywed gan gynifer â phosibl o bobl.

Mae'n hanfodol bod ein gwaith yn berthnasol a bod gennym yr wybodaeth iawn. Rydym yn eich gwahodd i roi eich barn a'ch syniadau inni o'r hyn y dylai'r diwydiant Bwyd a Diod fod mewn 5 i 10 mlynedd wedi 2020, a'r hyn sydd angen ei wneud er mwyn inni gyrraedd y sefyllfa honno.

Edrychwch ar ein taflen ennyn diddordeb ac ymateb gan ddefnyddio ein ffurflen:

Drwy ebost at: FoodandDrinkConsultation@gov.wales.

Neu drwy'r post at:Y Tîm Polisi Bwyd a Diod
Llywodraeth Cymru
Rhodfa Padar
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UR<

Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data

Bydd unrhyw fanylion personol yr ydych yn ei ddarparu fel rhan o'n trafodaethau yn cael ei gadw gan Lywodraeth Cymru o dan y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol. Gweler wedi'i atodi ein Hysbysiad Preifatrwydd, gan gynnwys manylion sut y byddwn yn defnyddio eich ymateb a'ch hawliau o dan y rheoliadau hyn

Dolenni ac Adnoddau

Cynllun Gweithredu Economaidd: Ffyniant i Bawb

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015