Ifan Ifans

Tyddyn Cae, Pwllheli, Gwynedd

Treial: Symleiddio’r patrwm godro er mwyn cynyddu effeithlonrwydd

Mae Tyddyn Cae yn fferm 190 hectar sydd wedi trosi i odro gyda 390 o fuchod Friesian a chroes sy’n lloia yn yr hydref a stoc cyfnewid, gyda phwyslais ar gynhyrchu a defnyddio glaswellt a phorthiant. Ar hyn o bryd mae’r fuches yn cynhyrchu 6,800 litr y fuwch gyda 3,000 litr yn cael ei gynhyrchu ar borthiant. Solidau yw’r prif nod cynhyrchu ar y fferm ac mae’r lefelau braster menyn a phrotein ar y cyd yn sefyll ar 580 kg y fuwch y flwyddyn.

Ers troi at odro 5 mlynedd yn ôl, mae’r busnes wedi bron â dyblu o ran niferoedd y buchod. Mae hyn wedi golygu bod y tîm hefyd wedi tyfu i 6, gan gynnwys gweithwyr rhan-amser, wrth i aelodau newydd ymuno ar fferm Tyddyn Cae. Mae aelodau gwahanol o’r tîm yn godro ar fferm Tyddyn Cae yn ddyddiol sy’n creu risg y bydd anghysondeb yn effeithlonrwydd y patrwm godro.

Mae’r busnes yn awr wedi cyrraedd cyfnod o gadarnhau lle mae niferoedd y buchod ar y lefel addas ar gyfer y llwyfan pori a’r isadeiledd ar y fferm yn ei le. Bydd y fuches yn llaetha ar ei gorau yn ystod misoedd y gaeaf, a gall achosion mastitis clinigol fod yn broblem gyda chostau amrywiol milfeddygol a meddyginiaethau yn uwch na’r cyfartaledd a llawer o ddefnydd o wrthfiotig yn gysylltiedig â hyn ac ar gyfer therapi buchod sych. 

Bydd y prosiect hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu a hyfforddi’r tîm yn Tyddyn Cae fel dull o wella effeithlonrwydd y busnes trwy gael mwy o gysondeb ar draws y tîm a gwella statws iechyd a lles yr anifeiliaid yn y fuches a fydd yn lleihau’r defnydd o wrthfiotigau ar y fferm trwy weithredu cysyniad rheolaeth fain i’r patrwm lloia. 

Trwy yrru mwy o welliant mewn effeithlonrwydd yn y meysydd busnes allweddol hyn, bydd y prosiect hefyd yn cyfrannu at ddeilliannau Rheoli Tir yn Gynaliadwy, gan gynnwys:

●    Safonau uchel o Iechyd a lles anifeiliaid 
●    Lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr 
 


Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Brynllech Uchaf
Rhodri and Claire Jones Brynllech Uchaf, Llanuwchllyn
Ffrem Cilywinllan
Eifion Pughe Ffrem Cilywinllan, North Montgomeryshire Gyda hafau
Carregcynffyrdd
Carys Jones Carregcynffyrdd, North Carmarthenshire Mae