YSBRYDOLI, YSGOGI, GALLUOGI... ARWAIN NEWID

Mae digwyddiad hynod lwyddiannus Merched mewn Amaeth gan Cyswllt Ffermio yn ôl, ac eleni mae ar daith!

Mwy o wybodaeth

Mynd yn Wyrdd: Mae Cylchgrawn Cyswllt Ffermio yn mynd yn Ddigidol!

Rydym yn falch o gyhoeddi newid cadarnhaol i Gylchgrawn Cyswllt Ffermio! Mewn ymgais i leihau ein heffaith amgylcheddol, rydym wedi newid i fformat digidol yn unig.

Dyma eich copi!

 

 

Mae 17 cynnig newydd bellach ar gael drwy raglen hyfforddiant Cyswllt Ffermio

A dros 120 o gyrsiau sydd wedi’u hariannu hyd at 80%

Rhwydwaith o ddarparwyr hyfforddiant cymeradwy wedi’u lleoli ledled Cymru

Darganfod mwy

Canllaw Gweminarau

Cofrestrwch a ymunwch â gweminarau Cyswllt Ffermio. Dyma ganllaw sy'n nodi'n glir y camau y mae angen i chi eu cymryd i gael mynediad at BOSS a'n gweminarau ar-lein.

Canllaw cam wrth gam 

 

Mae podlediad “Clust i’r Ddaear” yn rhannu gwybodaeth dechnegol, cyngor, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth i’r gymuned amaeth yng Nghymru. Maent yn cynnwys cyfweliadau gyda ffermwyr ac arbenigwyr y diwydiant ar amrywiaeth o themâu amserol. Gweld ein podlediadau diweddaraf

Cyswllt Ffermio - eich helpu chi i yrru eich busnes yn ei flaen

Mae ein rhaglen yn cynnig cefnogaeth sy’n trawsnewid rhagolygon busnes miloedd o ffermwyr a choedwigwyr.

Mae nifer o’r gwasanaethau wedi eu hariannu yn llawn, tra bod eraill yn cael eu hariannu hyd at 80%

Er mwyn cael budd o’r cyfan sydd ar gael, bydd raid i chi gofrestru am y rhaglen. Bydd angen i’r rhai oedd wedi cofrestru ar y rhaglen flaenorol ail-gofrestru.

Gwiriwch y meini prawf cymhwysedd, sydd wedi eu hehangu yn awr i gynnwys rhagor o ffermwyr a choedwigwyr gyda daliadau llai, a chategorïau newydd ar gyfer contractwyr hunangyflogedig a busnesau bwyd.

Gyda’n cefnogaeth ni gallech:

  • gael budd o gefnogaeth fusnes cymhorthdaledig, wedi ei deilwrio i’ch anghenion busnes
  • leihau taliadau allan a chynyddu effeithlonrwydd ar draws pob maes o’ch busnes
  • feincnodi eich perfformiad a gweithio tuag at gynnydd a thwf
  • adnabod meysydd i’w gwella a dod o hyd i atebion i broblemau
  • ddatblygu eich sgiliau fel rhan o’n rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus/dysgu gydol oes
  • gael gwybod am y datblygiadau technolegol diweddaraf trwy ddatblygiadau yn y diwydiant a’r prosiectau ymchwil diweddaraf
  • rhannu arfer da a chael budd o wybodaeth ffermwyr eraill, arbenigwyr y diwydiant ac ymchwil academaidd
  • gael eich ysbrydoli gan syniadau newydd a dod o hyd i ffyrdd mwy effeithlon a blaengar o weithio

| Erthyglau Technegol
Opsiynau amgen ar gyfer deunydd gorwedd i wartheg llaeth: Tail sych wedi’i ailgylchu
Dr Natalie Meades: IBERS, Aberystwyth University. Mawrth 2024 Mae tail sych wedi’i ailgylchu…
| Astudiaethau Achos
Cyllid Arbrofi Cyswllt Ffermio yn Helpu Ffermwyr i Wella Cynaliadwyedd a Pherfformiad Ŵyn
06 Mehefin 2024   Mae prosiect gan David & Will Lewis, Treforgan, Llandrindod, wedi cael…
| Podlediadau
Rhifyn 102 - Cael y gorau o silwair adeg wyna - mae'r cynllunio ar arolygu yn dechrau nawr - Rhan 2
Croeso i Glust i'r Ddaear. Mae hon yn bennod dwy ran sy’n canolbwyntio ar y wybodaeth a…
| Podlediadau
Rhifyn 101 - Cael y gorau o silwair adeg wyna - mae'r cynllunio ar arolygu yn dechrau nawr - Rhan 1
Yn y bennod dwy ran hon rydym yn ymweld ag un o'n ffermydd ffocws sy'n ymwneud â Rhwydwaith Ein…

Digwyddiadau

18 Meh 2024
Llywio'r broses gynllunio ar gyfer isadeiledd Garddwriaeth.
Mae’r sesiwn cynllunio byw hon yn edrych...
18 Meh 2024
Gweithdy Cloffni mewn Defaid
Llandrindod Wells
Mae cloffni mewn defaid yn costio tua £28miliwn...
19 Meh 2024
Taith Merched Mewn Amaeth y Gogledd 1 2024
Pwllheli
Mae digwyddiad hynod lwyddiannus Merched mewn Amaeth...
Fwy o Ddigwyddiadau
Skip to content