Cymru'n chwifio'r faner am allforion bwyd a diod o'r DU

Cymru yw'r unig wlad yn y DU i ragori ar lefelau allforio cyn COVID , yn ôl ymchwil newydd gan y Ffederasiwn Bwyd a Diod (FDF).

 

Mae adroddiadAllforion Bwyd a Diod y DU y FDF yn datgelu'r darlun diweddaraf ar gyfer allforion bwyd a diod gwledig a rhanbarthol ar gyfer 2021.

 

Mae'r adroddiad yn dangos bod allforion yng Nghymru yn werth £558m, 13% yn uwch nag yn 2019 a chyn problemau'r gadwyn gyflenwi a achoswyd gan COVID a'r berthynas fasnachu newydd rhwng y DU a'r UE.  Arwydd pwysig y gall y diwydiant bwyd a diod chwarae rhan hanfodol wrth lefelu'r wlad.

 

Mae canfyddiadau allweddol yr adroddiad yn cynnwys:

 

  1. Mae Cymru, ochr yn ochr â'r Alban a Gogledd Ddwyrain Lloegr, wedi gweld yr adferiad cryfaf mewn ymateb i heriau COVID a'r berthynas fasnachu newydd rhwng y DU a'r UE
  2. Yn 2021, roedd allforion gwerth £558m a ysgogwyd yn bennaf gan allforion cryf o rawnfwydydd, i fyny 173% ers 2020.
  3. Gwelwyd twf cryf mewn allforion i Ffrainc a Gwlad Belg, gan dyfu 42% a 163% yn y drefn honno.

 

Mae cyfran yr allforion i farchnadoedd y tu allan i'r UE yn cynyddu yng Nghymru, ac mae cyfleoedd mawr i sbarduno twf allforio pellach wrth i Lywodraeth y DU gyflwyno cytundebau masnach newydd gyda mwy o fynediad i'r farchnad. Fodd bynnag, un o flaenoriaethau allweddol ein sector o hyd yw gwella'r modd y gweithredir cytundeb masnach y DU-UE.

 

Un anhysbys yw effaith y rhyfel yn yr Wcráin. Rydym eisoes yn gweld y gwrthdaro'n codi prisiau ynni ac yn effeithio ar gyflenwadau o gynhwysion allweddol penodol, gan gynnwys olew llysiau, grawnfwydydd a physgod gwyn.

 

Dywedodd prif weithredwr FDF Cymru, Pete Robertson:

 

"O rawnfwydydd i goffi a ham i fêl, rydym yn falch bod cynnyrch gan gwmnïau bwyd a diod o Gymru bellach yn gynnyrch da ledled y byd.

 

"Gyda disgwyl mwy o gyfleoedd i allforio yn y dyfodol agos, mae gweithgynhyrchwyr bwyd Cymru yn arwain y ffordd o ran rhoi'r DU ar y map tra'n darparu swyddi hanfodol i bobl leol wrth galon ein cymunedau."

 

 

Dywedodd Gweinidog Materion Gwledig Llywodraeth Cymru, Lesley Griffiths:

"Mae'n newyddion gwych bod ein busnesau bwyd a diod yng Nghymru wedi rhagori ar lefelau allforio cyn covid ac yn arwain y twf ar draws gwledydd y DU.

"Mae gennym gwmnïau gwych yn y sector ac rwy'n falch o'r gwydnwch y maent wedi'i ddangos yn ystod ychydig flynyddoedd anodd."

I gael rhagor o wybodaeth am yr adroddiad newydd neu am gyfleoedd yn y cyfryngau, cysylltwch â Rheolwr Cyfathrebu'r FDF, Jack Atchinson ar 07701 380755 neu e-bostiwch jack.atchinson@fdf.org.uk 

Share this page

Print this page