Mynd yn Wyrdd: Mae Cylchgrawn Cyswllt Ffermio yn mynd yn Ddigidol!

Rydym yn falch o gyhoeddi newid cadarnhaol i Gylchgrawn Cyswllt Ffermio! Mewn ymgais i leihau ein heffaith amgylcheddol, rydym wedi newid i fformat digidol yn unig.

Dyma eich copi!

 

 

Mae 17 cynnig newydd bellach ar gael drwy raglen hyfforddiant Cyswllt Ffermio

A dros 120 o gyrsiau sydd wedi’u hariannu hyd at 80%

Rhwydwaith o ddarparwyr hyfforddiant cymeradwy wedi’u lleoli ledled Cymru

Darganfod mwy

Canllaw Gweminarau

Cofrestrwch a ymunwch â gweminarau Cyswllt Ffermio. Dyma ganllaw sy'n nodi'n glir y camau y mae angen i chi eu cymryd i gael mynediad at BOSS a'n gweminarau ar-lein.

Canllaw cam wrth gam 

 

Mae podlediad “Clust i’r Ddaear” yn rhannu gwybodaeth dechnegol, cyngor, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth i’r gymuned amaeth yng Nghymru. Maent yn cynnwys cyfweliadau gyda ffermwyr ac arbenigwyr y diwydiant ar amrywiaeth o themâu amserol. Gweld ein podlediadau diweddaraf

Cyswllt Ffermio - eich helpu chi i yrru eich busnes yn ei flaen

Mae ein rhaglen yn cynnig cefnogaeth sy’n trawsnewid rhagolygon busnes miloedd o ffermwyr a choedwigwyr.

Mae nifer o’r gwasanaethau wedi eu hariannu yn llawn, tra bod eraill yn cael eu hariannu hyd at 80%

Er mwyn cael budd o’r cyfan sydd ar gael, bydd raid i chi gofrestru am y rhaglen. Bydd angen i’r rhai oedd wedi cofrestru ar y rhaglen flaenorol ail-gofrestru.

Gwiriwch y meini prawf cymhwysedd, sydd wedi eu hehangu yn awr i gynnwys rhagor o ffermwyr a choedwigwyr gyda daliadau llai, a chategorïau newydd ar gyfer contractwyr hunangyflogedig a busnesau bwyd.

Gyda’n cefnogaeth ni gallech:

  • gael budd o gefnogaeth fusnes cymhorthdaledig, wedi ei deilwrio i’ch anghenion busnes
  • leihau taliadau allan a chynyddu effeithlonrwydd ar draws pob maes o’ch busnes
  • feincnodi eich perfformiad a gweithio tuag at gynnydd a thwf
  • adnabod meysydd i’w gwella a dod o hyd i atebion i broblemau
  • ddatblygu eich sgiliau fel rhan o’n rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus/dysgu gydol oes
  • gael gwybod am y datblygiadau technolegol diweddaraf trwy ddatblygiadau yn y diwydiant a’r prosiectau ymchwil diweddaraf
  • rhannu arfer da a chael budd o wybodaeth ffermwyr eraill, arbenigwyr y diwydiant ac ymchwil academaidd
  • gael eich ysbrydoli gan syniadau newydd a dod o hyd i ffyrdd mwy effeithlon a blaengar o weithio

| Newyddion
Arbrawf tyfu cnau yn edrych ar hyfywedd cynhyrchu cnau Ffrengig yng Nghymru
08 Mai 2024   Mae cwpwl o Sir Gâr yn arbrofi gyda thyfu cnau ar eu tir. Mae Martyn…
| Cyhoeddiadau
Cyswllt Ffermio - Rhifyn 5 - Ebrill - Mehefin 2024
Isod mae rhifyn 5ed Cyhoeddiad Technegol Cyswllt Ffermio ers lansio’r rhaglen newydd ym mis Ebrill…
| Newyddion
Bydd modiwlau newydd Cyswllt Ffermio yn helpu ffermwyr i drosglwyddo i’r Cynllun Ffermio Cynaliadwy
30 Ebrill 2024   Mae Cyswllt Ffermio wedi lansio set newydd o fodiwlau ar-lein yn seiliedig…
| Astudiaethau Achos
Gweithdai Iechyd a Lles Anifeiliaid Cyswllt Ffermio yn helpu fferm deuluol i lunio busnes sy’n ‘addas at y dyfodol’
29 Ebrill 2024 Mae awydd i ddysgu sgiliau a gwybodaeth newydd yn helpu’r fam, Dianna Spary a’i…

Digwyddiadau

23 Mai 2024
Gweithdy Cloffni mewn Defaid
Bryngwyn
Mae cloffni mewn defaid yn costio tua £28miliwn...
28 Mai 2024
Rheoli Parasitiaid mewn Defaid 1 – Gweithdy Llyngyr a Phryfed
Usk
Bydd mynychwyr y gweithdy’n dysgu am gylchred...
28 Mai 2024
Gweithdy Cloffni mewn Defaid
Newtown
Mae cloffni mewn defaid yn costio tua £28miliwn...
Fwy o Ddigwyddiadau
Skip to content