Rhaglen Yr Ifanc

Wyt ti rhwng 16 a 19 mlwydd oed ac â diddordeb mewn datblygu gyrfa yn y diwydiant ffermio?

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer Rhaglen yr Ifanc yr Academi Amaeth 2023.

Bydd Rhaglen yr Ifanc, sydd wedi'i ariannu'n llawn, yn cynnig:

  • Cyfle i rwydweithio gyda rhai o’r bobl fwyaf blaenllaw yn y diwydiant bwyd a ffermio
  • Rhaglen o weithgareddau llawn ysbrydoliaeth i’ch cynorthwyo i gyrraedd eich targedau
  • Hyfforddiant ar gyfer sgiliau cyfathrebu, ymdrin â'r wasg a'r cyfryngau a sgiliau negodi
  • Cyfleoedd i ennill profiad o gadeirio cyfarfodydd, lleisio eich barn a mynegi eich safbwynt mewn modd effeithiol
  • Llwybr mewn i rwydwaith cymorth amhrisiadwy a fydd yn agor drysau ac yn creu cyfleodd i chi

Mae ffenestr ymgeisio ar gyfer yr Academi Amaeth 2023 ar gau. Gweler ymgeiswyr llwyddiannus 2023 isod. 

 

Cychwyn a Chyflwyniadau

 

Sioe Frenhinol Cymru

 

24 Gorffennaf 2023 

SESIWN 1: 

Diwrnod 1 – Dod i’ch adnabod 

Eich amcanion, Mathau o bersonoliaeth, Cyfathrebu 

Diwrnod 2 – Ymweliadau Fferm a Chadwyn Gyflenwi

Diwrnod 3 – Gwneud argraff da 

Delio â’r cyfryngau

Penrhyn Llŷn, Gogledd Cymru

 

2 – 4 Awst 2023

 

SESIWN 2: 

Taith Astudio Tramor

Yr Iseldiroedd

 

21 – 25 Awst 2023

 

SESIWN 3:

Diwrnod 1 – Datblygu syniad, entrepreneuriaeth, dechrau a rhedeg busnes

Diwrnod 2 - Ymweliadau Fferm a Chadwyn Gyflenwi

Diwrnod 3 – Cynllunio ar gyfer eich dyfodol a adnabod eich diwydiant.

Ceredigion, Gorllewin Cymru

 

30 Hydref – 1 Tachwedd 2023

SEREMONI ACADEMI AMAETH

Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 

 

27 Tachwedd 2023

 

SESIWN I GLOI: 

Beth sydd nesaf?

Bala, Meirionnydd 

 

17 – 18 Chwefror 2024

 

PWYSIG - rhaid i ymgeiswyr fynychu pob un o'r sesiynau uchod a rhaid iddynt gael pasbort sy'n ddilys am o leiaf 6 mis ar ôl yr ymweliad astudio. Gall methu ag ymrwymo'n llawn i holl brofiad yr Academi Amaeth arwain at ddiarddel o'r rhaglen a gorchymyn i ad-dalu costau'r daith. Ni all aelodau fod yn absennol o sesiynau preswyl, oni bai bod unrhyw un o’r canlynol yn berthnasol -

  • Profedigaeth agos yn y teulu
  • Salwch personol a nodyn meddyg dilys
  • Cyfrifoldebau gofal brys ac anochel am ddibynnydd

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â'ch Swyddog Datblygu Lleol.

 


Dyma'r ymgeiswyr llwyddiannus ar gyfer rhaglen yr Ifanc 2023.

Cadi Jones
Cadi Jones

Blaenporth, Ceredigion

“Rwyf eisiau defnyddio’r sgiliau a’r wybodaeth rwy’n eu hennill i wella effeithlonrwydd y fferm ac i helpu i lunio ei dyfodol."

“Rwy'n edrych ymlaen at gasglu syniadau newydd drwy weld sut mae ffermwyr eraill yn gwneud pethau, er mwyn helpu i wneud y fferm mor broffidiol â phosibl.''

 

Cerys Mai Jenkins
Cerys Mai Jenkins

Llanddowror, Sir Gaerfyrddin

“Rwy'n gobeithio y gallaf berswadio'r genhedlaeth iau i gymryd mwy o ddiddordeb yn y math hwn o raglen gan y bydd yn helpu eu hyder a'u gwybodaeth mewn bywyd.''

Daisy Williams
Daisy Williams

Llandinam, Powys

“Fel ffermwr ifanc, bydd y cyfleoedd y bydd yr Academi Amaeth yn eu darparu yn amhrisiadwy, a bydd cwrdd â phobl o’r un anian yn ehangu fy ngorwelion.

“Gan fod y diwydiant ffermio yn newid yn gyflym, rwy'n teimlo mai nawr yw'r amser iawn i mi gael cymaint o wybodaeth â phosibl a gwneud yr hyn a allaf i helpu amaethyddiaeth i ddod yn fwy cynaliadwy.''

Efa Jones
Efa Jones

Bala, Gwynedd

“Bydd yn anhygoel gweld sut mae’r Iseldiroedd yn ffermio, ac i ddod â syniadau adref i’w rhannu gyda’r teulu."

“Mae gen i gymaint mwy rwyf am ei ddysgu, dyma pam mae'r Rhaglen Iau yn berffaith i mi. Credaf y bydd y profiadau a gaf yn cyfoethogi fy sgiliau ac yn fy mharatoi ar gyfer y byd gwaith ac yn caniatáu i mi ddysgu pethau nad wyf wedi gallu eu dysgu gartref ar y fferm.''

Ellen Frith
Ellen Firth

Llanfair Dyffryn Clwyd, Sir Ddinbych 

“Rwy’n teimlo bod y diwydiant amaethyddol ar drobwynt, ac yn symud tuag at arferion mwy cynaliadwy ac adfywiol yn y dyfodol."

“Rwy'n edrych ymlaen at ddysgu am y technegau hyn a sut y gallwn ni i gyd eu rhoi ar waith.''

Fflurv Richards
Fflur Richards

Cydweli, Sir Gaerfyrddin

“Bydd hyn yn fy ngrymuso i ddod â syniadau ar gyfer gwell effeithlonrwydd a chynhyrchiant adref i'r fferm deuluol ac i'w defnyddio yn fy ngyrfa yn y dyfodol fel milfeddyg hefyd.''

Lea Williams
Lea Williams

Llansannan, Sir Ddinbych

“Bydd hefyd yn dda cwrdd â phobl ifanc eraill sydd â diddordebau tebyg i mi, i rannu syniadau ac i ddysgu oddi wrth ein gilydd.''
 

Llio Davies
Llio Davies

Llanelwy, Conwy

“Mae’n mynd i fod yn gyfle anhygoel i gael profiadau newydd a chwrdd â gwahanol bobl."

“Rwyf hefyd yn edrych ymlaen at fod yn llais i bobl ifanc sy'n bwriadu dilyn gyrfa mewn amaethyddiaeth.''

Menna Protheroe
Menna Protheroe

Llanwrtyd Wells, Powys

“Rwy’n gobeithio cwrdd â phobl sydd yr un mor frwd am y diwydiant ag yr wyf i, i wneud ffrindiau â phobl o’r un anian sydd eisiau sicrhau dyfodol ein diwydiant amaethyddol."

“Gwn y bydd y rhaglen hon yn rhoi cyfoeth o gyfleoedd i mi wneud hynny.''

Osian jones
Osian Jones

Llanbrynmair, Powys

“Rwy'n edrych ymlaen at y cyfle i ddysgu llawer mwy am y dulliau ffermio mewn gwlad arall.''

Rhiannon Philips
Rhiannon Phillips

Glynarthen, Ceredigion

“Mae dyfodol yr amgylchedd o bwys i mi ac rwy’n awyddus i ddysgu sut y gallwn ni yn y diwydiant amaethyddol leihau ein hôl troed carbon a ffermio’n fwy effeithiol."

“Rwy'n gobeithio elwa ar gyngor da gan fentoriaid ac arbenigwyr yn eu meysydd ac i ddefnyddio hyn rywbryd ar y fferm deuluol.''