Rhaglen Yr Ifanc

Wyt ti rhwng 16 a 19 mlwydd oed ac â diddordeb mewn datblygu gyrfa yn y diwydiant bwyd, ffermio neu reoli tir?

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer Rhaglen yr Ifanc yr Academi Amaeth 2021, sydd yn fenter ar y cyd gyda CFfI Cymru.

Bydd Rhaglen yr Ifanc, sydd wedi'i ariannu'n llawn, yn cynnig:

  • Cyfle i rwydweithio gyda rhai o’r bobl fwyaf blaenllaw yn y diwydiant bwyd a ffermio
  • Rhaglen o weithgareddau llawn ysbrydoliaeth i’ch cynorthwyo i gyrraedd eich targedau
  • Hyfforddiant ar gyfer sgiliau cyfathrebu, ymdrin â'r wasg a'r cyfryngau a sgiliau negodi
  • Cyfleoedd i ennill profiad o gadeirio cyfarfodydd, lleisio eich barn a mynegi eich safbwynt mewn modd effeithiol

 

Mae ffenestr ymgeisio ar gyfer yr Academi Amaeth 2021 nawr ar gau.

 

Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Bradley Lewis ar 01970 600 192 neu bradley.lewis@menterabusnes.co.uk

 

 


Dyma'r ymgeiswyr llwyddiannus ar gyfer rhaglen yr Ifanc 2021.

Aled Davies

Y Drenewydd, Powys

“Credaf y bydd yr Academi Amaeth yn rhoi’r cyfle i mi siarad gydag arbenigwyr o fewn y sector amaeth a fydd yn fy mentora, yn fy nghefnogi, yn fy herio ac yn fy arwain trwy’r rhaglen a chael gwared a chanfyddiadau negyddol sy’n ymwneud a’r sector amaeth yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Rwy’n hyderus y bydd y profiad yma yn fy narparu gyda’r sgiliau a’r offer cywir i helpu i warantu llwyddiant trwy ddatblygu sgiliau, gwybodaeth a chysylltiadau newydd.”

Anwen Hardwick

Llandrindod, Powys

“Rwy’n teimlo mai’r rhwystr mwyaf sylweddol y bydd yn rhaid i’r sector amaethyddol ei oresgyn yn y blynyddoedd sydd i ddod yw gwella cynaliadwyedd trwy leihau allyriadau carbon a gwella cynnyrch a defnydd o dir amaeth. Trwy fod yn rhan o’r Academi Amaeth, rwy’n gobeithio cyfarfod â phobl a gwneud cysylltiadau o fewn y diwydiant a fydd yn ehangu fy nealltwriaeth o’r problemau hyn a chyfarfod ag arbenigwyr er mwyn dysgu mwy am y datblygiadau a’r technolegau mwyaf diweddaraf sy’n gallu bod yn gymorth i oresgyn yr heriau hyn.”

Charlie Baldwyn

Aberhonddu, Powys

“Trwy gymryd rhan yn Academi Amaeth 2021, rwy’n gobeithio gallu ymateb i’r heriau ym myd amaeth ac elwa ar gyngor da gan fentoriaid ac arbenigwyr yn eu maes. Hoffwn hefyd ddefnyddio’r cyfle hwn i drafod fy mhrofiadau o weithio adref ar y fferm deuluol gyda phobl debyg i mi. Rwy’n hyderus y bydd y cyngor y byddaf yn ei gael drwy’r Academi o fudd i’m dyfodol ac yn gwella fy natblygiad proffesiynol.”

Charlotte Wilson

Hwlffordd, Sir Benfro

“Roedd y cyfle i gyfarfod â chyfoedion a chysylltiadau newydd o’r diwydiant yn apêl fawr wrth ymgeisio ar gyfer yr Academi Amaeth. Rwy’n credu fod y cyfleoedd yma yn bwysig er mwyn rhedeg busnes amaethyddol yn ystod y newid mewn hinsawdd yr ydym yn ei brofi ar hyn o bryd. Mae amaethyddiaeth eisoes mewn lle gwahanol o’i gymharu â’r adeg pan gamodd fy nheulu i’r diwydiant. Fy ngobaith felly yw y byddaf yn dysgu syniadau newydd, heb ddibynnu ar genedlaethau blaenorol, sy’n gallu cael eu hymgorffori i’r busnes teuluol i helpu ffurfio dyheadau newydd ac ysbrydoliaethau i’n busnes.”

Dylan Nutting

Y Drenewydd, Powys

“Rwy’n credu y bydd yr Academi Amaeth yn brofiad gwerthfawr iawn i mi gan fy mod wedi cyrraedd pwynt lle rwy’n dechrau ystyried fy ngyrfa yn y dyfodol. Rwy’n ffodus iawn fy mod i wedi cael profiad o weithio mewn sawl sector amaethyddol gwahanol. Fodd bynnag, mae pob diwrnod yn ddiwrnod ysgol ac rwy’n edrych ymlaen i ddysgu mwy drwy gyfarfod ffermwyr ac arbenigwyr y diwydiant i ehangu fy ngwybodaeth a’m sgiliau i ddatblygu fy syniadau busnes a’m gyrfa fy hun.”

Hefin Owen

Llanrwst, Conwy

“Trwy fod yn rhan o’r Academi Amaeth, rwy’n gobeithio gallu ehangu fy nealltwriaeth o’r byd amaethyddol drwy ddysgu gan arbenigwyr y diwydiant a’m cymheiriaid. Rwy’n gobeithio gallu defnyddio’r wybodaeth a’r profiadau newydd hyn ar fferm y teulu”.  

Holly Page

Yr Ystog, Powys

“Rwy’n gobeithio y bydd yr Academi Amaeth yn fy helpu i wneud y camau cyntaf i gynllunio fy ngyrfa yn y dyfodol ac y byddaf yn cael fy ysbrydoli gan arweinwyr yn y diwydiant amaethyddiaeth. Rwy’n edrych ymlaen at ehangu fy ngwybodaeth am systemau gwahanol a dysgu mwy am bolisïau amaethyddol. Rwy’n edrych ymlaen hefyd at greu rhwydwaith newydd o gysylltiadau a chyfarfod ffermwyr ifanc tebyg i mi o bob rhan o Gymru.” 

Leah Davies

Dinbych, Denbighshire

“Rwy’n siŵr y bydd y sgiliau a’r gweithdai sy’n cael eu cynnig gan yr Academi Amaeth yn werthfawr tu hwnt, nid yn unig yn yr ystyr broffesiynol ond hefyd ar lefel mwy personol er mwyn dod yn aelod mwy crwn o’m cymdeithas. Mae hwn yn sicr yn gyfle euraidd i gyfarfod pobl newydd ac i ddod i ddeall mwy am ardaloedd eraill o Gymru.”

Llyr Thomas

Llanwrda, Sir Gaerfyrddin

“Bydd bod yn rhan o’r Academi Amaeth yn gyfle gwych nid yn unig i wella fy sgiliau a’m datblygiad personol, ond hefyd er mwyn dod i gysylltiad ag arweinwyr y diwydiant a thrafod syniadau gyda phobl debyg i mi sydd hefyd yn gysylltiedig â byd ffermio. Rwy’n gobeithio y bydd yr Academi hefyd yn agor fy llygaid i’r holl gyfleoedd gyrfa a dulliau/technolegau amaethyddol blaengar newydd sydd bellach ar gael yn ein diwydiant.”

Rhys Griffiths

Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin

“Rwy’n edrych ymlaen at wneud y mwyaf o bob profiad a fydd yn cael ei gynnig gan yr Academi Amaeth. Hoffwn elwa ar brofiadau’r gweithwyr proffesiynol y byddwn yn eu cyfarfod ac rwy’n siŵr y byddan nhw’n gallu ehangu fy nealltwriaeth a’m gwybodaeth am feysydd yn y diwydiant amaethyddol. Yn fy marn ni, bydd y rhaglen hon yn rhoi cyfle gwych i mi gynllunio fy nyfodol.”

Tudur Evans

Y Trallwng, Powys

“Rwy’n gobeithio cael nifer o wahanol brofiadau yn ystod fy amser gyda’r Academi Amaeth ac rwy’n edrych ymlaen at gwrdd â phobl newydd o bob rhan o Gymru. Trwy rannu'r cyfleoedd newydd hyn ag eraill, rwy'n bwriadu datblygu fy sgiliau a fy hyder a darganfod yr allwedd i redeg busnes llwyddiannus yn y dyfodol. ”