Sut i wneud cais am gwrs hyfforddiant wedi'i ariannu

Mae Cyswllt Ffermio wedi cyhoeddi canllaw ‘cam wrth gam’ defnyddiol a fydd yn eich tywys drwy’r broes ymgeisio. Cliciwch yma neu cysylltwch â ni i archebu copi.

 

 

Cyn y gallwch ymgeisio am hyfforddiant, mae angen i chi…

 • Fod wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio gyda chyfeiriad e-bost unigol sy’n unigryw i chi. I gofrestru, cysylltwch â Chanolfan Wasanaeth Cyswllt Ffermio ar 08456 000 813 neu cofrestrwch ar-lein yma.
 • Derbyn e-bost yn cadarnhau eich cofrestriad gan Cyswllt Ffermio, sy’n eich galluogi i gael mynediad i wefan BOSS Busnes Cymru drwy Sign on Cymru (SOC).

DS Os nad ydych eisoes wedi cofrestru ac yn bwriadu ymgeisio ar gyfer hyfforddiant wedi’i ariannu, bydd angen i chi gysylltu gyda’r Ganolfan Wasanaeth o leiaf wythnos cyn diwedd y cyfnod ymgeisio nesaf.

 

Cam 1

Mynediad at wefan BOSS (Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein)

Mae mynediad at BOSS yn hanfodol er mwyn…

 • cwblhau PDP (Cynllun Datblygu Personol) ac adnabod eich nodau hyfforddiant
 • ymgeisio am gwrs/gyrsiau hyfforddiant wedi’i ariannu
 • cwblhau modiwlau e-ddysgu wedi'i ariannu'n llawn
 • cael mynediad at eich cofnod Storfa Sgiliau personol

Newydd i BOSS?

Er mwyn cael mynediad i BOSS mae angen i chi gofrestru eich cyfeiriad e-bost unigryw gyda Cyswllt Ffermio. Os nad ydych eisoes wedi cofrestru, cysylltwch â'r Ganolfan Wasanaeth ar 08456 000 813.

Dylech dderbyn e-bost cadarnhad gan y Ganolfan Gwasanaeth Cyswllt Ffermio sy'n cynnwys eich manylion mewngofnodi BOSS.

DS Os nad ydych wedi derbyn e-bost o fewn 5 diwrnod gwaith, cysylltwch â’r Ganolfan Wasanaeth.

 

Creu cyfrif BOSS

Mewngofnodi i BOSS drwy Sign on Cymru 

Am ganllawiau cam wrth gam ar sut i gael mynediad i BOSS drwy Sign on Cymru, cliciwch yma a/neu gwyliwch y fideo isod:

 

Dychwelyd i BOSS

Mewngofnodi i BOSS drwy Sign on Cymru 

 

Cam 2

Cwblhau PDP (Cynllun Datblygu Personol)

Bydd eich PDP yn eich galluogi i adnabod y cyrsiau a fydd yn atgyfnerthu eich sgiliau ac yn eich helpu i ddatblygu eich busnes. Mae adnabod eich nodau hyfforddi yn rhan bwysig o'r broses hon.

DS Ni allwch wneud cais am gyllid ar gyfer cwrs hyfforddi nes eich bod wedi cwblhau PDP

Cliciwch yma am eich canllaw i gwblhau PDP ac adnabod eich nodau.

 

Cam 3

Gweld yr holl gyrsiau hyfforddi

O’ch cyfrif BOSS personol, byddwch yn gallu dewis yr hyfforddiant sydd arnoch ei angen o’r ystod eang o gyrsiau sydd ar gael, sy’n cael eu categoreiddio’n fras o dan y penawdau canlynol:

-        Busnes

-        Da Byw

-        Tîr

O fewn pob categori, fe welwch chi restr o gyrsiau. Cliciwch ar y cwrs o’ch dewis am drosolwg o’r hyn mae’n ei gynnig, ynghyd â rhestr o’r darparwyr hyfforddiant.

 

Cam 4

Ymgeisio am y cwrs/cyrsiau hyfforddi rydych chi wedi'u dewis

 • Cyflwyno ffurflen gais ar wefan BOSS ar gyfer y cwrs / cyrsiau hyfforddi sydd eu hangen arnoch chi.
 • Sicrhewch fod teitl, cost a darparwr y cwrs yn gywir cyn cyflwyno'ch cais.
  • Dewiswch yr adran ‘Dangos y ffurflen gais’ ar y dudalen flaen BOSS
  • Dewiswch y cwrs rydych chi wedi’u ddewis oddi ar y rhestr
  • Ar ôl i chi glicio ar y cwrs rydych chi ei eisiau, mae categori’r cwrs yn cael ei fewngofnodi'n awtomatig ar eich rhan
  • Dewiswch y darparwr hyfforddiant o'ch dewis o'r rhestr
  • Rhowch gost y cwrs hyfforddi yn y blwch ar eich sgrin
  •  Atebwch y cwestiwn ‘Sut fydd cwblhau’r cwrs hyfforddi hwn o fudd i’ch datblygiad personol/datblygiad y busnes?’
  • Ar ôl i chi wirio eich holl ddewisiadau, cliciwch ‘Arbed
 • Am gymorth gyda’ch cais, cysylltwch â’r darparwr hyfforddiant a ddewiswyd gennych neu’r swyddog datblygu lleol naill ai cyn neu ar ddechrau’r cyfnod ymgeisio perthnasol ar gyfer sgiliau.

DS Cyn i chi ymgeisio am gyrsiau hyfforddiant Defnyddio Peiriannau ac Offer, mae’n rhaid i chi wylio a chwblhau’r fideo a’r cwis e-ddysgu Iechyd a Diogelwch ar-lein.

 

Cam 5

Mynediad i e-ddysgu

Mae ein cyrsiau e-ddysgu rhyngweithiol yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau fydd yn eich cynorthwyo i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth newydd a phresennol ac yn gwella arferion gwaith o fewn eich busnes,

Cyn i chi ymgeisio am gyrsiau hyfforddiant yn ymwneud â defnyddio peiriannau ac offer, mae angen ichi gwblhau modiwl e-ddysgu Iechyd a Diogelwch Cyswllt Ffermio

Am arweiniad ar ddewis a chwblhau cwrs e-ddysgu, cliciwch yma.

 

DS Ar ddiwedd pob cwrs e-ddysgu a gwblheir, bydd ‘Tystysgrif Cwblhau’ yn cael ei lan lwytho i’ch cofnod Storfa Sgiliau ar eich rhan.

 

Cam 6

Cofnodi eich holl sgiliau a'ch cyflawniadau dysgu yn Storfa Sgiliau

Storfa Sgiliau yw’r adnodd diogel, ar-lein i storio data ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus

Bydd yr holl hyfforddiant, e-ddysgu a gweithgareddau trosglwyddo gwybodaeth a gwblheir gennych yn ystod y rhaglen gyfredol yn cael eu lan lwytho ar eich rhan. Gallwch hefyd gofnodi eich holl gyraeddiadau a gweithgareddau eraill perthnasol yn eich ardal ‘Fy Lle I’.

Am ragor o fanylion ynglŷn â sut y gall y Storfa Sgiliau fod o fudd i chi, cliciwch yma.