21 Tachwedd 2019

 

Os byddwch chi’n sylwi ar rywun yn gweithio ar lefel sy’n beryglus o uchel yn y Ffair Aeaf (Maes y Sioe Frenhinol, Tachwedd 25/26), peidiwch â rhuthro draw i’w hannog i ddod i lawr, ond peidiwch â mynd heibio chwaith!

Yr hyn y byddwch wedi’i weld yw ‘mannequin’ Cyswllt Ffermio fydd i’w weld yn glir ar dŵr ‘diogel’ sydd wedi’i godi’n benodol y tu allan i adeilad Lantra (Rhodfa K). Bydd Cyswllt Ffermio a thîm o fentoriaid Diogelwch Fferm cymeradwy yn egluro pam ei bod yn hanfodol gweithredu’r rhagofalon diogelwch cywir, os ydych yn ffermwr neu’n goedwigwr sy’n gweithio ar uchder.  

Yn ôl Glyn Davies, un o lysgenhadon Partneriaeth Diogelwch Fferm Cymru ac sy’n fentor diogelwch fferm Cyswllt Ffermio cymeradwy ei hun, mae’r rhan fwyaf o ffermwyr yn gweithio ar uchder yn eithaf cyson, waeth beth fo’r risgiau.

“Yn hytrach na galw am wasanaeth gweithwyr proffesiynol neu drefnu bod ganddynt yr holl offer diogelwch a argymhellir wrth weithio ar uchder, mae nifer o ffermwyr a choedwigwyr yn meddwl y byddan nhw’n arbed amser ac arian drwy wneud y tasgau eu hunain.  

“Bob blwyddyn mae damweiniau’n digwydd, bob blwyddyn mae nifer ohonyn nhw’n arwain at farwolaeth, a bob blwyddyn mae teuluoedd yn wynebu canlyniadau trychinebus trasiedïau ar y fferm.” 

Galwch heibio i adeilad Lantra am hanner dydd naill ai ddydd Llun, 25 neu ddydd Mawrth 26 Tachwedd, i weld cyflwyniad 20 munud gan arbenigwr, hyfforddwr a mentor adnabyddus Cyswllt Ffermio ar gyfer diogelwch fferm, Brian Rees. Cewch weld arfer dda, dysgu sut y gallwch chi, eich teulu a gweithwyr weithio’n fwy diogel ar uchder ac mae taflen am ddim ar y pwnc ‘Sut olwg sydd ar fferm dda’ o bersbectif diogelwch.

Yn ogystal â hyrwyddo nifer fawr o gyrsiau hyfforddi gyda nawdd llawn neu rannol sy’n addysgu arferion gweithio diogel a’ch annog i drefnu ymweliad cyfrinachol ar y fferm gan fentor diogelwch fferm Cyswllt Ffermio cymeradwy sy’n gallu eich helpu i wneud eich gweithle’n fwy diogel, bydd Cyswllt Ffermio hefyd yn hyrwyddo’r ymgyrch ‘STOP diogelwch’. Bydd yn atgoffa bob gyrrwr a defnyddiwr peiriannau bod pedwar gweithdrefn diogelwch hanfodol y dylech eu gwirio bob amser cyn gadael unrhyw gerbyd sy’n symud neu wneud gwaith cynnal.

“Codwch y brêc llaw; rhowch y peiriant yn niwtral; diffoddwch yr injan a thynnwch yr allweddi allan o’r cerbyd. Mae’r rhain yn weithdrefnau sylfaenol iawn y dylid eu gwneud yn awtomatig, eto i gyd bob blwyddyn mae ffermwyr yn rhuthro, yn anghofio gwneud y pedwar cam hanfodol yma a bob blwyddyn rydym yn clywed am ddamweiniau sy’n bygwth bywydau a marwolaethau’n gysylltiedig â cherbydau sy’n symud ar ffermydd,” meddai Mr. Davies.

Mae CLA Cymru yn rhan o ymgyrch Partneriaeth Diogelwch Fferm Cymru a byddant yn hyrwyddo’r negeseuon am ddiogelwch fferm yn eu stondin yn y Ffair Aeaf, yn eu cylchlythyr a thrwy negeseuon ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae trefnwyr y digwyddiad, Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, sydd hefyd yn aelod o Bartneriaeth Diogelwch Fferm Cymru, wedi anfon llythyr at holl fasnachwyr Cerbydau ATV cymeradwy eleni, yn gofyn iddynt annog arferion diogel trwy arddangos bob ATV gyda helmed, a hybu hyfforddiant ATV, sydd ar gael trwy Cyswllt Ffermio a’r Sefydliad Diogelwch ATV Ewropeaidd (EASI). 

Gan aros gyda thema ATV, mae CFfI Cymru, sy’n bartner i Bartneriaeth Diogelwch Fferm Cymru wedi codi eu gweithgareddau hyrwyddo i fyny lefel yn uwch eleni gyda chystadleuaeth wedi’i noddi gan Max Herbert o Quad Bike Wales, fydd yn rhoi ATV newydd sbon i’r enillydd ei ddefnyddio am flwyddyn! Mae’r cyfnod ymgeisio wedi dod i ben ond beth am fynd draw i weld yr holl gyffro wrth i’r ymgeiswyr gystadlu yn erbyn ei gilydd a dangos eu gallu i yrru ATV yn ddiogel. Cynhelir y gystadleuaeth mewn man penodol rhwng  Maes B ac Adeilad y Geifr rhwng 1pm a 3pm ddydd Llun, 25 Tachwedd a rhwng 10am a 11.30am ddydd Mawrth, 26 Tachwedd.

Am fwy o wybodaeth am Iechyd a Diogelwch, ewch ar wefan Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch


Related Newyddion a Digwyddiadau

Y frwydr yn erbyn chwyn yn poethi - prosiect rheoli dail tafol yn electroffisegol EIP yng Nghymru
10 Ionawr 2020 Mae dau ffermwr llaeth ger Rhaglan, Sir Fynwy, yn
‘Datblygwch eich sgiliau, datblygwch eich busnes!’ Cyswllt Ffermio yn cyhoeddi’r cyfnod ymgeisio cyntaf ar gyfer y rhaglen sgiliau yn 2020
6 Ionawr 2020 Bydd y cyfnod ymgeisio cyntaf ar gyfer rhaglen
Mae’r dyfodol yn edrych yn ddisglair i ffermwyr sy’n canolbwyntio ar ddatblygiad proffesiynol parhaus
17 Rhagfyr 2019 Mae un o bersonoliaethau amlycaf amaethyddiaeth