Academi Amaeth

Ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o arloeswyr ac entrepreneuriaid gwledig

Mae’r rhaglen datblygu personol blaengar ac arloesol hwn bellach yn ei wythfed mlynedd gyda 200 o gyn aelodau. 

Mae’r Academi Amaeth, sy’n darparu rhaglen lawn o hyfforddiant, mentora, cefnogaeth ac arweiniad dros 3 sesiwn preswyl dwys, yn cynnwys 2 elfen benodol: 

  • Rhaglen Busnes ac Arloesedd – wedi ei hanelu at gefnogi ac ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid ffermio a choedwigaeth yng Nghymru.
  • Rhaglen yr Ifanc - wedi ei hanelu at gefnogi pobl ifanc rhwng 16 a 19 mlwydd oed sy’n gobeithio dilyn gyrfa yn y diwydiant bwyd, ffermio neu choedwigaeth. Bydd y rhaglen yn cynnig cyfle unigryw i ymgeiswyr rwydweithio gydag unigolion uchel eu proffil o fewn y diwydiant. (Mae Rhaglen yr Ifanc yn fenter ar y cyd gyda CFfI Cymru).​

Mae'r ffenestr ymgeisio ar gyfer yr Academi Amaeth 2020 nawr ar agor tan 11:59yh ar y 31 o Fawrth 2020.

 

Cliciwch ar y dolenni isod am y ffurflenni cais ac am fwy o fanylion am y rhaglenni.


Cerys Fairclough Academi Amaeth 2019 Agri Academy
Aduniad Academi Amaeth 2018 Agri Academy Reunion

Here are some experiences from our previous Agri Academy Alumni:

Cerys Fairclough
Cerys Fairclough, Rhaglen yr Ifanc 2019

"Roedd hi’n fraint mawr bod yn rhan o’r Academi Amaeth a dyna pam rwy’n annog unrhyw un sy’n uchelgeisiol ac yn barod i fuddsoddi peth o’u hamser yn eu datblygiad personol i ymgeisio cyn gynted â phosib. Mae’n hawdd meddwl nad oes gennych amser am unrhyw beth ychwanegol mewn bywyd pan mae gennych ofynion dyddiol o astudiaethau academaidd neu swydd, bywyd cymdeithasol prysur a chyfrifoldebau ffermio bob dydd, ond mae fy mhrofiad gyda’r Academi Amaeth wedi rhoi ffocws i’m mhenderfyniadau ac rwy’n hynod ddiolchgar o’r cyfle."

Malan Hughes
Malan Hughes, Rhaglen Busnes ac Arloesedd 2018

“Roedd fy mhrofiad personol o’r Academi Amaeth yn wych ym mhob ffordd, gan i mi gael fy nghyflwyno i ffyrdd newydd o weithio, a chefais amser i ystyried fy nghynlluniau ar gyfer y dyfodol."

Morley Jones
Morley Jones, Rhaglen yr Ifanc 2017

“Mae ffermwyr yn wynebu dyfodol ansicr wrth i ni anelu tuag at adael yr UE, ond nawr yw’r amser i bobl ifanc ganolbwyntio eu hymdrech a’u huchelgais er lles y diwydiant, a cheisio canfod ffyrdd i gyfrannu’n effeithiol at yr economi gwledig.”

Jim Ellis
Jim Ellis, Rhaglen Busnes ac Arloesedd 2017

“Mae’r rhwydweithiau a’r ffrindiau newydd yr wyf wedi’u gwneud, ynghyd â’r mentora a’r cyfarwyddyd gan arbenigwyr, wedi bod yn wych. Rwyf wedi cyfarfod cymaint o bobl fusnes sydd wedi fy ysbrydoli ac wedi rhoi ymdeimlad newydd o ffocws i mi yr wyf yn bwriadu ei roi ar waith ar y fferm ac yn rhai o fy mentrau busnes eraill.”

John Goodwin
John Goodwin, Rhaglen Busnes ac Arloesedd 2017

“Mae datblygiad personol yn bwysig waeth ym mha gyfnod o fywyd yr ydych, ac rwy’n meddwl mai’r cyfuniad o grwpiau oed amrywiol, gwahanol gefndiroedd pawb, a rhaglen hyfforddi a gweithgareddau wedi’i chynllunio’n dda iawn, sy’n gwneud y rhaglen hon mor llwyddiannus. 

Gareth Thomas
Gareth Thomas, Rhaglen Busnes ac Arloesedd 2017

“Doeddwn i ddim yn gwybod beth i’w ddisgwyl, ond mae’r Academi Amaeth wedi ehangu fy ngwybodaeth am y diwydiant ac wedi rhoi llawer o hyder i mi.  Rydw i wedi cyfarfod â llawer o bobl newydd ffantastig sydd wedi fy ysbrydoli a fy annog.”

Huw Jones
Huw Jones, Rhaglen Busnes ac Arloesedd 2017

“Rwy’n teimlo’n angerddol am bob agwedd o ffermio ac yn gwerthfawrogi’r cyfloedd a gefais i drafeilio i wledydd eraill i ddysgu. Ar ôl 2020, bydd y diwydiant yn wynebu ansicrwydd, ond drwy fod yn flaengar, credaf y gall y dyfodol fod yn un llewyrchus i bawb. Rwy’n awyddus i ymgymryd â sialens newydd a chryfhau’r olyniaeth ar gyfer y genhedlaeth nesaf ar ein fferm deuluol.”

Branwen Miles
Branwen Miles, Rhaglen Arweinyddiaeth Wledig 2017

“Mae’r Academi Amaeth yn rhwydwaith gwych o gefnogaeth, lle mae syniadau a chyngor yn cael eu rhannu’n barod iawn, a lle mae ffrindiau oes yn cael eu gwneud – rydym ni’n dal i ddefnyddio ein grŵp Whatsapp!

Carwyn Rees
Carwyn Rees, Rhaglen Busnes ac Arloesedd 2016

“Mae fy mhrofiad gyda'r Academi Amaeth wedi gwneud i mi sylweddoli y dylwn ymgymryd â heriau newydd nawr yn hytrach na'u gohirio.  O’r diwedd, rwyf wedi rhoi fy syniadau ar waith ac wedi prynu pedair uned gwersylla newydd er mwyn ehangu ar y parc carfannau presennol.   Mae gen i gynllun busnes a fydd yn fy nghadw ar y trywydd iawn gyda thargedau ariannol ac rwyf eisoes wedi symud ymlaen gyda chynlluniau i farchnata'r busnes yn barod ar gyfer ymwelwyr yr haf."

Cain Owen
Cain Owen, Rhaglen yr Ifanc 2016

“Mae’r Academi wedi fy nghyflwyno i rwydwaith newydd o bobl a phob un ohonynt yn uchelgeisiol ar gyfer dyfodol amaethyddiaeth yng Nghymru. Rydw i wedi gwneud ffrindiau newydd arbennig, ac rwy’n hyderus y byddwn yn cadw cysylltiad i barhau i gynnig cefnogaeth i’n gilydd.”

Jacob Anthony
Jacob Anthony, Rhaglen yr Ifanc 2014

“Byddem yn cynghori unrhyw un sy’n ystyried ymgeisio ar gyfer yr Academi Amaeth i wneud hynny. Mae wedi bod yn brofiad arbennig i nifer ohonom, sydd wedi cynnig buddion personol ac wedi ein cynorthwyo i ddatblygu ein cymhwysedd busnes yn ogystal.”

Aled Davies
Aled Davies, Rhaglen yr Ifanc 2014

"Mae bod yn rhan o Academi Amaeth Cyswllt Ffermio wedi bod yn brofiad ysbrydoledig, ac fe fyddem yn annog unrhyw un sy'n dymuno gweithio yn y diwydiant amaeth, bwyd neu goedwigaeth i ymgeisio - bydd yn newid y ffordd yr ydych yn meddwl ac yn gweithio.”


Mae Academi Amaeth Cyswllt Ffermio yn cael ei ddarparu mewn cydweithrediad â phrif sefydliadau amaethyddol eraill yng Nghymru sy'n ein cefnogi i chwilio am unigolion deinamig, brwdfrydig ac uchelgeisiol sy’n gallu gwneud cyfraniad at ein diwydiannau ffermio, coedwigaeth a bwyd. 

Maen nhw’n cynnwys:

  • Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (CFAC)
  • NFU Cymru
  • Undeb Amaethwyr Cymru (UAC)
  • Cymdeithas y Tirfeddianwyr (CLA Cymru)
  • CFFI Cymru