Rhaglen Busnes ac Arloesedd

Ydych chi’n frwdfrydig dros ffermio, dros Gymru ac ynglŷn â'ch dyfodol? 

 

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer Rhaglen Busnes ac Arloesedd Academi Amaeth 2021.

Mae Rhaglen Busnes ac Arloesedd Academi Amaeth Cyswllt Ffermio, sydd wedi'i ariannu'n llawn yn anelu at:

  • Wella eich dealltwriaeth o faterion a meddylfryd sy'n effeithio ar lwyddiant eich busnes
  • Gwella eich ymwybyddiaeth o'r heriau a'r cyfleoedd sy'n wynebu eich busnes yn y dyfodol
  • Cefnogi datblygiad personol trwy weithdai a seminarau
  • Cynnig cyfle i gwrdd ag arbenigwyr ac arweinwyr busnes yn y diwydiant
  • Creu amgylchedd i wella sgiliau rheoli busnes
  • Hybu rhwydweithio effeithiol ymysg y busnesau amaethyddol mwyaf blaengar yng Nghymru

Mae ffenestr ymgeisio ar gyfer yr Academi Amaeth 2021 nawr ar gau.

 

Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Bradley Lewis ar 01970 600 192 neu bradley.lewis@menterabusnes.co.uk

 


Dyma'r ymgeiswyr llwyddiannus ar gyfer ein rhaglen Busnes ac Arloesedd 2021:

Angharad Thomas

Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin

“Ers bod yn rhan o Raglen yr Ifanc yn 2016, mae datblygiad cynnar fy ngyrfa wedi elwa llawer o’r cysylltiadau a’r rhwydweithiau a ddatblygais yn ystod y cyfnod hwnnw. Nawr fy mod i wedi sefydlu fy musnes fy hun ac yn gobeithio ei ehangu, rwy’n credu y bydd Rhaglen Busnes ac Arloesedd Academi Amaeth yn gymorth i roi hwb ychwanegol i’n natblygiad trwy ddysgu am y llwyddiannau a’r heriau mae eraill wedi eu hwynebu yn y diwydiant. Rwy’n hyderus y bydd rhannu’r profiadau hyn yn gymorth i reoli’r heriau sy’n wynebu’r diwydiant nawr ac yn y dyfodol.”

Beth Davies

Cilgeti, Sir Benfro

“Rwy’n hyderus y bydd y broses Academi Amaeth yn gymorth i wella fy sgiliau cyflwyno. Rwyf hefyd yn edrych ymlaen at gael dysgu mwy a chael gwell dealltwriaeth o’r agweddau amaethyddol eraill nad wyf eto wedi’u profi. Rwy’n falch o fod yn rhan o’r academi eleni ac yn ddiolchgar iawn am y cyfle.”

Bryn Perry

Hwlffordd, Sir Benfro

“Rwy’n gobeithio defnyddio’r Academi Amaeth i wella fy sgiliau o bersbectif busnes a’r ochr ffermio ymarferol. Rwy’n awyddus i wella’r sector llaeth dafad yng Nghymru trwy ein busnes cydweithredol ac ehangu fy ngwybodaeth am amaethyddiaeth - o’r fferm i’r plât. Rwyf hefyd yn gobeithio trwy gyfarfod ag arbenigwyr o’r diwydiant a phobl o’r un anian i ddatblygu rhwydweithiau newydd a dysgu gan eraill.”

Ellie Beavan

Chirbury, Maldwyn

“Taniodd yr holl brofiadau hyn fy angerdd am gefnogi ffermwyr Prydeinig, am gynnal ein lefelau uchel o les anifeiliaid ac arferion gweithgynhyrchu ac am harnesu arloesedd a thechnoleg a fydd, yn fy meddwl i, yn holl bwysig i lwyddiant y diwydiant. Mae pa farchnadoedd i fynd i mewn iddynt, sut i fuddsoddi a’r lle gorau i gael cynnyrch fferm ffres yn gwestiynau y byddaf yn eu gofyn i’r bobl y byddaf yn cyfarfod â nhw trwy’r Rhaglen Busnes ac Arloesedd, pobl a fydd yn sicr yn fy ysbrydoli ac yn fy helpu i wneud y penderfyniadau heriol hyn ac i berfformio yn gyfrifol, yn effeithlon ac yn effeithiol.”

Ernie Richards

Y Gelli, Powys

“Rwy’n ffodus o gael bos sydd â hyder yn fy ngallu ac yn gweld rôl yn y dyfodol ble gallaf helpu i gadw ei fusnes yn gynaliadwy fel ei fod ef yn y pendraw yn gallu cymryd cam yn ôl wrth i mi ddatblygu rhagor o sgiliau rheoli. Rwy’n siŵr y bydd cymryd rhan yn Rhaglen Busnes ac Arloesedd Academi Amaeth yn gymorth i gynyddu fy nealltwriaeth o reoli busnes a materion ariannol er mwyn sicrhau bod y busnes nid yn unig yn parhau i fod yn gynaliadwy, ond ei fod hefyd yn datblygu.”

Fiona Hunt

Y Fenni, Sir Fynwy

“Fy nod hirdymor yw cyfrannu tuag at wneud ein diwydiant amaethyddol yn un o’r goreuon yn y byd, i ddatblygu fy sgiliau ac, yn ei dro, darparu gwell gwasanaethau i’ng nghwsmeriaid. Rwyf hefyd eisiau dysgu am dechnolegau newydd a fydd yn gallu gwthio ein fferm i fod mor effeithlon ac amgylcheddol gyfeillgar â phosib."

Hari Roberts

Llanefydd, Conwy

“Rwy’n gobeithio ehangu fy ngwybodaeth o’r sector amaethyddol a chyfarfod â busnesau sydd ar y blaen ac yn arwain ffyrdd newydd o ffermio, megis ymgorffori arferion amgylcheddol cynaliadwy i mewn i arferion a strategaeth busnes. Rwy’n edrych ymlaen at gael siarad â phobl o’r un anian sy’n rhannu’r un awydd i wella eu busnes ac sydd ddim yn ofni cymryd risgiau. Rwy’n gobeithio y bydd hyn yn gymorth i mi fynd â’n busnes i’r cam nesaf.”

Ifan Llwyd Owen

Llanrwst, Conwy

“Rwy’n gobeithio y bydd yr Academi Amaeth yn caniatáu i mi ddatblygu fy nealltwriaeth o strwythurau busnes a chael mynediad at fentoriaid i gefnogi fy nysgu. Rwy’n edrych ymlaen at gael rhannu syniadau gydag entrepreneuriaid y diwydiant a datblygu’r hyder i roi’r feddylfryd yma ar waith yn fy musnes fy hun.”

Iwan George

Eglwyswrw, Sir Benfro

“Rwy’n edrych ymlaen at gael cymryd rhan yng ngweithgareddau’r rhaglen ac i rwydweithio â phobl busnes eraill sydd â’r un anian. Rwy’n gobeithio dysgu mwy am y prosesau arallgyfeirio a’r opsiynau sydd ar gael i mi fel ffermwr llaeth. Rwy’n ffyddiog y byddaf yn elwa llawer o’r Academi Amaeth.”

Marged Gruffudd Jones

Llanarth, Ceredigion

“Rwy’n edrych ymlaen at gael cyfarfod â phobl ysbrydoledig a brwdfrydig o fewn y diwydiant sy’n ymdrechu i wella eu busnesau. Trwy gyfarfod â phobl newydd ac arweinwyr o fewn y diwydiant, hoffwn gael mewnwelediad i’w syniadau o ran arloesedd a sut i fynd i’r afael â’r heriau.”

Owain John

Llanelli, Sir Gaerfyrddin

“Trwy fod yn rhan o’r Academi Amaeth, rwy’n gobeithio gwrando a siarad ag arbenigwyr o’r diwydiant er mwyn cael gwell dealltwriaeth o’r pwysau maen nhw’n ei wynebu. O hyn, rwy’n gobeithio cael gwell gafael ar yr hyn sydd ei angen gan berchnogion busnes i sicrhau ein bod ni gyd yn gweithio gyda’n gilydd er mwyn sicrhau gwell dyfodol ar gyfer y genhedlaeth nesaf o fewn y diwydiant amaethyddol.”

Scott Robinson

Clunderwen, Sir Benfro

“Trwy fod yn rhan o’r Academi Amaeth, rwy’n gobeithio cyfarfod â phobl o’r un anian wrth ehangu fy ngorwelion trwy glywed gwahanol safbwyntiau a phrofiadau sydd, rwy’n gobeithio, am sbarduno syniadau newydd a phosibiliadau i’r fferm. Rwy’n hyderus y bydd cyfarfod â phobl wahanol gydag uchelgeisiau tebyg o ystod o sectorau yn helpu i fy ysbrydoli a’n ysgogi i symud ymlaen a chyflawni mwy.”  

Sean Jeffreys

Llandeilo, Sir Gaerfyrddin

“Trwy fod yn rhan o’r Rhaglen Busnes ac Arloesedd, rwy’n gobeithio datblygu’r sgiliau a’r wybodaeth sy’n ofynnol i barhau i dyfu fy musnes. Oherwydd fy mhrofiad o fewn amaethyddiaeth, nid wyf wedi profi rhai o’r prosesau naturiol a’r profiadau o redeg busnes amaethyddol. Felly, rwy’n edrych ymlaen at rwydweithio gyda phobl i ddysgu, derbyn cymorth ac ysbrydoliaeth.”